Views
11 months ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 4 4,0 4.1 + Hai tam gi¸c ADC vµ BEC cã: Gãc C chung. CD CA = (Hai CE CB tam gi¸c vu«ng CDE vµ CAB 1,0 ®ång d¹ng) Do ®ã, chóng dång d¹ng (c.g.c). Suy ra: 0 BEC = ADC = 135 (v× tam gi¸c AHD vu«ng c©n t¹i H theo gi thiÕt). Nªn 0 AEB = 45 do ®ã tam gi¸c ABE vu«ng c©n t¹i A. Suy ra: BE = AB 2 = m 2 4.2 BM 1 BE 1 AD Ta cã: = ⋅ = ⋅ (do ∆BEC ∼ ∆ADC ) BC 2 BC 2 AC mµ AD = AH 2 (tam gi¸c AHD vu«ng v©n t¹i H) BM 1 AD 1 AH 2 BH BH nªn = ⋅ = ⋅ = = (do BC 2 AC 2 AC AB 2 BE ∆ABH ∼ ∆CBA) Do ®ã ∆BHM ∼ ∆BEC (c.g.c), suy ra: 0 0 BHM = BEC = 135 ⇒ AHM = 45 4.3 Tam gi¸c ABE vu«ng c©n t¹i A, nªn tia AM cßn lµ ph©n gi¸c gãc BAC. GB AB Suy ra: = , mµ GC AC AB = ED ( ∆ABC ∼ ∆ DEC ) = AH ( ED // AH ) = HD AC DC HC HC GB HD GB HD GB HD Do ®ã: = ⇒ = ⇒ = GC HC GB + GC HD + HC BC AH + HC ®Ò SỐ 40 ®Ò bµi: Bµi 1( 6 ®iÓm): Cho biÓu thøc: 2 ⎛ 2x − 3 2x − 8 3 ⎞ 21+ 2x − 8x P = ⎜ + − : 1 2 2 ⎟ + 2 ⎝ 4x − 12x + 5 13x − 2x − 20 2x − 1 ⎠ 4x + 4x − 3 a) Rót gän P 1 b) TÝnh gi¸ trÞ cña P khi x = 2 c) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn. d) T×m x ®Ó P > 0. Bµi 2(3 ®iÓm):Gii ph¬ng tr×nh: www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 92 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 15 x 1 1 1 12 ⎛ ⎞ − = ⎜ + ⎟ x + 3 x − 4 ⎝ x + 4 3 x − 3 ⎠ 148 − x 169 − x 186 − x 199 − x + + + = 10 25 23 21 19 a) 2 b) c) x − 2 + 3 = 5 Bµi 3( 2 ®iÓm): Gii bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh: Mét ngêi ®i xe g¾n m¸y tõ A ®Õn B dù ®Þnh mÊt 3 giê 20 phót. NÕu ngêi Êy t¨ng vËn tèc thªm 5 km/h th× sÏ ®Õn B sím h¬n 20 phót. TÝnh khong c¸ch AB vµ vËn tèc dù ®Þnh ®i cña ngêi ®ã. Bµi 4 (7 ®iÓm): Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD. Trªn ®êng chÐo BD lÊy ®iÓm P, gäi M lµ ®iÓm ®èi xøng cña ®iÓm C qua P. a) Tø gi¸c AMDB lµ h×nh g×? b) Gäi E vµ F lÇn lît lµ h×nh chiÕu cña ®iÓm M lªn AB, AD. Chøng minh EF//AC vµ ba ®iÓm E, F, P th¼ng hµng. c) Chøng minh r»ng tØ sè c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt MEAF kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm P. PD 9 d) Gi sö CP ⊥ BD vµ CP = 2,4 cm, PB = . TÝnh c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt 16 ABCD. Bµi 5(2 ®iÓm): a) Chøng minh r»ng: 2009 2008 + 2011 2010 chia hÕt cho 2010 b) Cho x, y, z lµ c¸c sè lín h¬n hoÆc b»ng 1. Chøng minh r»ng: 1 1 2 + ≥ + x + y + x y 2 2 1 1 1 иp ¸n vµ biÓu ®iÓm Bµi 1: Ph©n tÝch: 4x 2 – 12x + 5 = (2x – 1)(2x – 5) 13x – 2x 2 – 20 = (x – 4)(5 – 2x) 21 + 2x – 8x 2 = (3 + 2x)(7 – 4x) 4x 2 + 4x – 3 = (2x -1)(2x + 3) 0,5® §iÒu kiÖn: 1 5 −3 7 x ≠ ; x ≠ ; x ≠ ; x ≠ ; x ≠ 4 0,5® 2 2 2 4 a) Rót gän P = 2 x − 3 2 x − 5 1 1 b) x = ⇔ x = hoÆc x = 2 2 1 +) x = ⇒ … P = 1 2 2 −1 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2® Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 93 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo trình toán cao cấp A1
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa