Views
1 month ago

[ COMBO ] BỒI DƯỠNG TOÁN 8 NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN (VŨ HỮU BÌNH-NXBGD) & TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TOÁN 8 (NGUYỄN VĂN TÚ-THCS THANH MỸ)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mbtcdzkyknzu3tt5xnuv4suq80w4mafz LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/11FC-7DtuqyevI5EnZE5oOGH8vX5YHhK-/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 2 4x −16 A = 2 x + 2 x 5x + 5 Bµi 3: Cho ph©n thøc: 2x 2 + 2x a) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®îc x¸c ®Þnh. b) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña ph©n thøc b»ng 1. x + 2 1 2 Bµi 4: a) Gii ph¬ng tr×nh : − = x − 2 x x( x − 2) b) Gii bÊt ph¬ng tr×nh: (x-3)(x+3) < (x=2) 2 + 3 Bµi 5: Gii bµi to¸n sau b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh: Mét tæ sn xuÊt lËp kÕ ho¹ch sn xuÊt, mçi ngµy sn xuÊt ®îc 50 sn phÈm. Khi thùc hiÖn, mçi ngµy tæ ®ã sn xuÊt ®îc 57 sn phÈm. Do ®ã ®· hoµn thµnh tríc kÕ ho¹ch mét ngµy vµ cßn vît møc 13 sn phÈm. Hái theo kÕ ho¹ch tæ phi sn xuÊt bao nhiªu sn phÈm vµ thùc hiÖn trong bao nhiªu ngµy. Bµi 6: Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A, cã AB = 15 cm, AC = 20 cm. KÎ ®êng cao AH vµ trung tuyÕn AM. a) Chøng minh ∆ ABC ~ ∆ HBA b) TÝnh : BC; AH; BH; CH ? c) TÝnh diÖn tÝch ∆ AHM ? BiÓu ®iÓm - §¸p ¸n §¸p ¸n Bµi 1: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö: a) x 2 – y 2 – 5x + 5y = (x 2 – y 2 ) – (5x – 5y) = (x + y) (x – y) – 5(x – y) = (x - y) (x + y – 5) (1 ®iÓm) b) 2x 2 – 5x – 7 = 2x 2 + 2x – 7x – 7 = (2x 2 + 2x) – (7x + 7) = 2x(x +1) – 7(x + 1) = (x + 1)(2x – 7). (1 ®iÓm) Bµi 2: T×m A (1 ®iÓm) A = 2 2 2 x(4x −16 x[(2x) − 4 x(2x − 4)(2x + 4) x.2( x − 2).2( x + 2) = = = = 4( x − 2) = 4x − 8 2 2 x + 2x x + 2x x( x + 2) x( x + 2) Bµi 3: (2 ®iÓm) a) 2x 2 + 2x = 2x(x + 1) ≠ 0 ⇔ 2x ≠ 0 vµ x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 0 vµ x ≠ -1 (1 ®iÓm) b) Rót gän: www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com BiÓu ®iÓm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 100 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 5x + 5 5( x + 1) 5 = = 2 2x + 2x 2x( x + 1) 2x 5 5 = 1 ⇔ 5 = 2x ⇔ x = 2x 2 (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) 5 V× tho m·n ®iÒu kiÖn cña hai tam gi¸c nªn x = (0,25 ®iÓm) 2 2 Bµi 4: a) §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh: x ≠ 0; x ≠ 2 x(x + 2) - (x - 2) 2 - Gii: = ⇔ x 2 + 2x – x +2 = 2; x( x − 2) x( x − 2) ⇔ x= 0 (lo¹i) hoÆc x = - 1. VËy S = { − 1} b) ⇔ x 2 – 9 < x 2 + 4x + 7 ⇔ x 2 – x 2 – 4x < 7 + 9 ⇔ - 4x < 16 ⇔ x> - 4 VËy nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ x > - 4 Bµi 5: – Gäi sè ngµy tæ dù ®Þnh sn xuÊt lµ : x ngµy §iÒu kiÖn: x nguyªn d¬ng vµ x > 1 VËy sè ngµy tæ ®· thùc hiÖn lµ: x- 1 (ngµy) - Sè sn phÈm lµm theo kÕ ho¹ch lµ: 50x (sn phÈm) - Sè sn phÈm thùc hiÖn lµ: 57 (x-1) (sn phÈm) Theo ®Ò bµi ta cã ph¬ng tr×nh: 57 (x-1) - 50x = 13 ⇔ 57x – 57 – 50x = 13 ⇔ 7x = 70 ⇔ x = 10 (tho m·n ®iÒu kiÖn) VËy: sè ngµy dù ®Þnh sn xuÊt lµ 10 ngµy. Sè sn phÈm phi sn xuÊt theo kÕ ho¹ch lµ: 50 . 10 = 500 (sn phÈm) Bµi 6: a) XÐt ∆ ABC vµ ∆ HBA, cã: Gãc A = gãc H = 90 0 ; cã gãc B chung ⇒ ∆ ABC ~ ∆ HBA ( gãc. gãc) b) ¸p dông pitago trong ∆ vu«ng ABC 2 2 2 2 ta cã : BC = AB + AC = 15 + 20 = 625 = 25 (cm) AB AC BC 15 20 v× ∆ ABC ~ ∆ HBA nªn = = hay = = HB HA BA HB HA 20.05 ⇒ AH = = 12 (cm) 25 15.15 BH = = 9 (cm) 25 HC = BC – BH = 25 – 9 = 16 (cm) BC 25 c) HM = BM – BH = − BH = − 9 = 3,5( cm) 2 2 S AHM = 2 1 AH . HM = 2 1 . 12. 3,5 = 21 (cm 2 ) - VÏ ®óng h×nh: A 5 25 15 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 ® 1® 0,5 ® 0,5 ® 0,5 ® 0,5 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1 ® 1® 1 ® Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Gv: Nguyễn Văn Tú Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 101 Trường THCS Thanh Mỹ www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)