Views
6 months ago

vipaji_pages1-100

hugggugu

Kwa mantiki hii, wakati

Kwa mantiki hii, wakati ambapo “nafsi” ya mtu hujidhihirisha kupitia mwili; hali kadhalika na roho ya binadamu, ambayo ndiyo kiungo cha mawasiliano kati ya Mungu kiroho, utendaji wake unadhihirika kupitia nafsi. 2. Tafsiri Ya Misamiati Ya Vipaji Na Karama Kipaji Kwa mujibu wa maandiko katika Biblia, kuna ushahidi wa kuwepo kwa vipaji vya asili ambavyo kusudi lake ni kufanya mambo ya kiufundi na kitaaluma lakini pasipo kupitia kwanza kwenye mafunzo na mfumo rasmi wa kielimu. Kipaji ni neno la Kiswahili ambalo Kamusi ya Kiswahili Sanifu imelitafsiri kuwa ni “kipawa”. Na neno “kipawa” limetafsiriwa kuwa ni “uwezo mtu aliozaliwa nao” ambao humwezesha kufanya jambo fulani vizuri. Hata hivyo, neno “kipaji” limetafsiriwa kwa lugha nyingine za kibiblia ambazo ni Kiebrania na kiyunani. Neno la Kiebrania lililotumika kutafsiri “kipaji” ni chokmah na limetajwa mara 149 katika toleo la Kingereza la KJV. Tafsiri ya neno chokmah ni “hekima”. Katika Biblia kipaji cha asili kimetafsiriwa kwa neno “hekima” ambalo kwa lugha ya kiebrania limetumika neno chokmah na limetajwa mara 149 katika KJV. Maana ya neno chokmah ni: “fundi” wa silaha za kijeshi wakati wa vita; au “mbunifu” na mwerevu wa mitambo na vifaa vya ufundi; au stadi wa kazi za mikono. Kwa hiyo msamiati wa kibiblia wa neno kipaji ni hekima. Tunaweza kupata matumizi ya neno chokmah katika maandiko matakatifu yafuatayo: 4

“Angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda; nami nimemjaza roho ya Mungu, katika hekima, na maarifa, na ujuzi, na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu, na wa fedha, na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote.” (Kut. 31:2-5) “... ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu, na wa fedha, na wa shaba, Tena, tazama, nimemchagua, awe pamoja naye, huyo Oholiabu, mwana wa Ahisamaki, wa kabila ya Dani; nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza” (Kut. 31:4-6) Katika maandiko haya kila mahali neno “hekima” kwa kiebrania ni chokmah likimaanisha vipaji mbali mbali kwa ajili ya ubunifu, ufundi na ustadi wa vifaa vya ujenzi na vyombo vya kutumia kwenye hema ya Mungu kukutana na wana wa Israeli. Tukiyachunguza maandiko ya Agano Jipya kwa lugha ya Kiyunani tunakutana na msamiati wa neno “Sophia” pia likiwa limetafsiriwa kuwa ni hekima ambalo linamaanisha vipaji vya asili. Neno sophia ambalo kwa Kiswahili ni hekima maana yake ni “uwezo mpana wa kujifunza na kushughulikia mambo mapya (full of intelligence); uwezo wa kutendea kazi maarifa na ufundi wa mambo mtambuka.” Neno sophia limetajwa mara 51 katika toleo la KJV kwenye Agano Jipya. Tunaweza kupata matumizi ya neno sophia kwenye maandiko matakatifu ya Agano Jipya ambayo ni haya yafuatayo: “Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake.” (Luk. 2:40) “Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu.” (Luk. 2:52) 5

constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
SACCOS_Traing_Guide
100 %
constitution of kenya review commision ckrc ... - ConstitutionNet
Valentine_s_Day_Anthology_2015
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
constitution of kenya review commission (ckrc ... - ConstitutionNet
verbatim report of constituency public hearings ... - ConstitutionNet
Please click here to view the postcard. - City of Longwood
constitution of kenya review commission ckrc ... - ConstitutionNet