Views
11 months ago

BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN

LINK BOX: https://app.box.com/s/gr8v0um67h2ck6t479djuzdo9csq946f LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1nAszAzcfqHoodoNY2G6scHZ_qZ1942_R/view?usp=sharing

Để đánh giá đầy

Để đánh giá đầy đủ chất lượng của một phương pháp phân tích, cần căn cứ cả vào độ chính xác lẫn độ đúng của phương pháp phân tích. a) b) c) d) a) Không đúng và không chính xác; b) Chính xác nhưng không đúng c) Đúng nhưng không chính xác d) Đúng và chính xác

Độ nhạy: khả năng phân biệt 2 mẫu có nồng độ chất phân tích khác nhau bởi phương pháp phân tích đã cho. S A • Độ nhạy = độ thay đổi cường độ S A = kC A tín hiệu phân tích khi thay đổi nồng độ chất phân tích 1 đơn vị. 0 0 • Độ nhạy = hệ số góc (k) trong phương trình đường chuẩn C Sensibilit y = ∆S ∆C S C A A = = A A k

 • Page 1 and 2: Bài giảng HÓA PHÂN TÍCH (ANAL
 • Page 3 and 4: 1.1. ỘI DUG, VAI TRÒ, YÊU CẦU
 • Page 5 and 6: 1.2. PHÂ LOẠI CÁC PP PT ĐNH L
 • Page 7: Độ đúng (accuracy): phản ả
 • Page 11 and 12: • Giới hạn phát hiện (LOD)
 • Page 13 and 14: 1.3. CÁC GIAI ĐOẠ CỦA MỘT Q
 • Page 15 and 16: 1.5. MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐẠ
 • Page 17 and 18: Cách tính đương lượng gam c
 • Page 19 and 20: d) Độ chuẩn: T A (g/mL): số
 • Page 21 and 22: 1.5.1.3. Pha chế dung dịch : a)
 • Page 23 and 24: ) Pha chế dung dịch chuẩn :
 • Page 25 and 26: a) Pha từ chất gốc Pha chế
 • Page 27 and 28: Một số dụng cụ thông dụn
 • Page 29 and 30: 3/ Các chất nào sau đây khôn
 • Page 31 and 32: 5/ Hãy pha chế 500 ml dung dịc
 • Page 33 and 34: 1.5.2. Tính pH dung dịch acid -
 • Page 35 and 36: c) Dung dịch đệm : Thành ph
 • Page 37 and 38: e) Dung dịch đa acid yếu, đa
 • Page 39 and 40: Muối trung hòa : Ví dụ : Tín
 • Page 42 and 43: 2.1.3. Một số thuật ngữ : Q
 • Page 44 and 45: 2.1.5. Đường chuẩn độ : l
 • Page 46 and 47: 2.17. Các cách phát hiện ĐTĐ
 • Page 48 and 49: 2.1.10. Các cách chuẩn độ -
 • Page 50 and 51: c) Chuẩn độ thay thế (chuẩ
 • Page 52 and 53: Chương 2. PHƯƠG PHÁP PHÂ TÍC
 • Page 54 and 55: Các đặc trưng của chỉ th
 • Page 56 and 57: Chỉ số định phân của ch
 • Page 58 and 59:

  Ví dụ : Vẽ đường định p

 • Page 60 and 61:

  ) Chuẩn độ baz mạnh bằng a

 • Page 62 and 63:

  c) Chuẩn độ đơn acid yếu b

 • Page 64 and 65:

  Lưu ý : Khi chuẩn độ đơn a

 • Page 66 and 67:

  Ví dụ : Vẽ đường định p

 • Page 68 and 69:

  Bài tập : 1/ Cần chọn chỉ

 • Page 70 and 71:

  Tính pH ở các ĐTĐ : Thời F

 • Page 72 and 73:

  Ví dụ : Hãy phác họa đườ

 • Page 74 and 75:

  Bài tập : a) Chuẩn độ 20,00

 • Page 76 and 77:

  Tính pH ở các ĐTĐ : Thời F

 • Page 78 and 79:

  Ví dụ : Hãy phác họa đườ

 • Page 80 and 81:

  Bài tập a) Chuẩn độ 20,00 m

 • Page 82 and 83:

  Giải : a) Phản ứng chuẩn đ

 • Page 84 and 85:

  2.2.5. Vài ứng dụng của phư

 • Page 86 and 87:

  ) Xác định độ kiềm của n

 • Page 88:

  c) Xác định N tổng số (pp K

 • Page 91 and 92:

  Bài tập : 1/ Một mẫu nước

 • Page 93 and 94:

  Phản ứng tạo phức : Phức

 • Page 95 and 96:

  2.3.3. Phương pháp chuẩn độ

 • Page 97 and 98:

  ) Đặc điểm của tương tác

 • Page 99 and 100:

  c) Đường chuẩn độ complexo

 • Page 101 and 102:

  d) Chỉ thị dùng trong chuẩn

 • Page 103 and 104:

  Một số chỉ thị màu kim lo

 • Page 105 and 106:

  • Chuẩn độ ngược : áp d

 • Page 107 and 108:

  e) Ứng dụng quan trọng của

 • Page 109 and 110:

  2.4.3. Đường chuẩn độ bạ

 • Page 111 and 112:

  Các yếu tố ảnh hưởng đ

 • Page 113 and 114:

  ) Phương pháp Fajans : Nguyên t

 • Page 115 and 116:

  c) Phương pháp Charpentier - Vol

 • Page 117 and 118:

  c) Dùng chỉ thị oxy hóa-khử

 • Page 119 and 120:

  2.5.3. Đường chuẩn độ oxy

 • Page 121 and 122:

  Ví dụ : Chuẩn độ dd Fe 2+ 0

 • Page 123 and 124:

  2.5.2. Phép đo Iod : Nguyên tắ

 • Page 125 and 126:

  Dùng tính khử của I - : Xác

 • Page 127 and 128:

  2.5.3. Phép đo Dicromat : Nguyên

 • Page 129 and 130:

  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN T

 • Page 131 and 132:

  ) Phương pháp kết tủa : nX +

 • Page 133 and 134:

  Vài ứng dụng PP PT khối lư

 • Page 135 and 136:

  Bài tập 1/ Để xác định ch

 • Page 137 and 138:

  3.4. Ưu, nhược điểm, khả n

 • Page 139 and 140:

  Giải : Hệ số chuyển của P

 • Page 141 and 142:

  Bình hút ẩm Chén nung sứ Ch

 • Page 143 and 144:

  Chương 4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN T

 • Page 145 and 146:

  4.3. Phân loại các phương ph

 • Page 147 and 148:

  4.4. Phương pháp quang phổ h

 • Page 149 and 150:

  Sự hấp thụ ánh sáng, màu s

 • Page 151 and 152:

  C = 1 đơn vị nồng độ ; l =

 • Page 153 and 154:

  • A = f (λ) : Phổ hấp thụ

 • Page 155:

  4.4.5. Các lưu ý khi áp dụng

 • Page 158 and 159:

  Sơ đồ máy đo quang 1 chùm s

 • Page 160 and 161:

  Evolution 160 (Thermo, USA) Cary 50

 • Page 163 and 164:

  Cách đo độ hấp thụ trên m

 • Page 165 and 166:

  ) Phương pháp so sánh : Dung d

 • Page 167 and 168:

  d) Phương pháp thêm : Phương

 • Page 169 and 170:

  Phương pháp đường chuẩn th

 • Page 171 and 172:

  e) Phân tích hỗn hợp nhiều

 • Page 173 and 174:

  Xác định hàm lượng đồng

 • Page 175 and 176:

  Bài tập 1. Để xác định h

 • Page 177 and 178:

  Bài tập 2 Lấy 5,00 ml một m

 • Page 179 and 180:

  4.5. Phương pháp quang phổ h

 • Page 181 and 182:

  4.6. Phương pháp đo thế (Pote

 • Page 183 and 184:

  4.6.2. Các loại điện cực th

 • Page 185 and 186:

  Điện cực Hydro Điện cực c

 • Page 187 and 188:

  c) Điện cực màng (điện c

 • Page 189 and 190:

  Điện cực màng rắn : Cấu t

 • Page 191 and 192:

  Các thành phần trong thiết b

 • Page 193 and 194:

  Chương 5. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CH

 • Page 195 and 196:

  KỸ THUẬT LỌC Lọc dưới t

 • Page 197 and 198:

  5.3. CHƯNG CẤT : chuyển chọn

 • Page 199 and 200:

  Phân loại phương pháp chiết

 • Page 201 and 202:

  Chiết liên tục : cho 2 pha ti

 • Page 203 and 204:

  Thiết bị chiết rắn - lỏng

 • Page 205 and 206:

  5.4. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ (CHRO

 • Page 207 and 208:

  Nguyên nhân tách hỗn hợp c

 • Page 209 and 210:

  CƠ CHẾ TÁCH SẮC KÝ Phương

 • Page 211 and 212:

  SẮC KÝ BẢN MỎNG (Thin Layer

 • Page 213 and 214:

  SẮC KÝ LOẠI TRỪ (SẮC KÝ G

 • Page 215 and 216:

  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (

 • Page 217 and 218:

  Sơ đồ thiết bị HPLC THIẾT

 • Page 219 and 220:

  SƠ ĐỒ THIẾT BỊ SẮC KÝ KH

 • Page 221 and 222:

  Sắc ký đồ Các đại lượn

 • Page 223 and 224:

  Chương 6. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

 • Page 225 and 226:

  - Các chữ số trong phần đ

 • Page 227 and 228:

  6.3. Sai số hệ thống - Sai s

 • Page 229 and 230:

  6.5. Loại bỏ giá trị nghi ng

 • Page 231:

  6.6. Ước lượng kết quả ph

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)