Views
9 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác-ĐăkLăk Bài 1. ESTE . Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHUYÊN ĐỀ I: ESTELIPIT A- TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este Este đơn chức RCOOR , Trong đó R là gốc hidrocacbon hay H; R ’ là gốc hidrocacbon Este no đơn chức C n H 2n O 2 ( với n ≥2) Tên của este : Tên gốc R ’ + tên gốc axit RCOO (đuôi at) Vd : CH 3 COOC 2 H 5 : Etylaxetat CH 2 =CH- COOCH 3 metyl acrylat II.Lí tính :- nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số cacbon : axit > ancol > este -Một số mùi đặc trưng : Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butiat ,etyl propionat có mùi dứa III TÍNH CHẤT HÓA HỌC : a.Thủy phân trong môi trường axit :tạo ra 2 lớp chất lỏng , là phản ứng thuận nghịch (2 chiều ) RCOOR , H2SO4 d + H 2 O ←⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯→ RCOOH + R , OH o t b.Thủy phân trong môi trường bazơ ( Phản ứng xà phòng hóa ) : là phản ứng 1 chiều RCOOR , t + NaOH ⎯⎯→ 0 RCOONa + R , OH * ESTE đốt cháy tạo thành CO 2 và H 2 O . nCO = n 2 H2O ta suy ra este đó là este no đơn chức , hở (C n H 2n O 2 ) IV.ĐIỀU CHẾ : Este của ancol 0 H2SO4 đ , t axit + ancol ←⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯→ este + H 2 O Tài Liệu Ôn Tập 12 Page 1 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác-ĐăkLăk RCOOH + R ’ 0 H 2SO4 đ , t OH ←⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯→ RCOOR ’ + H 2 O . Este của phenol :C 6 H 5 OH +(RCO) 2 O → RCOOC 6 H 5 + H 2 O Este của vinyl: RCOOH + CH ≡ CH → RCOOCH=CH 2 Bài 2. Lipit. I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống,không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực. II. Chất béo: 1/ Khái niệm: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Công thức:R 1 COO-CH 2 R 1 ,R 2 ,R 3 : là gốc hidrocacbon | R 2 COO-CH | R 3 COO-CH 2 Vd:[CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 : tristearoylglixerol (tristearin) 2/ Tính chất vật lí: -Ở nhiệt độ thường,chất béo ở trạng thái lỏng khi trong phân tử có gốc hidrocacbon.Ở trạng thái rắn khi trong phân tử có gốc hidrocacbon no. 3/ Tính chất hóa học: + H a.Phản ứng thủy phân: [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 +3H 2 O ←⎯⎯ ⎯⎯→ 3CH o 3 (CH 2 ) 16 COOH+C 3 H 5 (OH) 3 b. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo) (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 +3H 2 ⎯⎯⎯⎯→ Ni (C H COO) C H 17 35 3 3 5 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 175−195 C Tài Liệu Ôn Tập 12 Page 2 t Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác-ĐăkLăk lỏng rắn b. Phản ứng xà phòng hóa: t [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 + 3NaOH ⎯⎯→ 0 3[CH 3 (CH 2 ) 16 COONa] +C 3 H 5 (OH) 3 tristearin Natristearat → xà phòng B- CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTE DẠNG I:BÀI TẬP LÝ THUYẾT - Este không không tạo được liên kết hidro liên phân tử và liên kết hidro với nước=>có nhiệt độ sôi và độ hòa tan trong nước thấp hơn axit và ancol(có cùng số nguyên tử C). - Liên kết hidro liên phân tử giưa các axit bền hơn ancol=> axit có nhiệt độ sôi cao hơn ancol VD1:Cho 3 chất hữu cơ : CH 3 CH 2 CH 2 COOH (1); CH 3 [CH 2 ] 2 CH 2 OH (2); CH 3 COOC 2 H 5 (3). Trật tự nhiệt độ sôi tăng dần là: a.(1)(1) VD3(CĐA-2009): Phát biểu nào sau đây sai? a. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối b. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn c. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là số chẵn d. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol. VD4(B-2007): Cho các chất : axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z), đimêtyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là : a.T,Z,Y,X b.Z,T,Y,X c.T,X,Y,Z d.Y,T,X,Z VD5: Số đồng phân cấu tạo của este có CTPT C 3 H 6 O 2 là : a.2 b.3 c.4 d.5 VD6(A-2008): Số đồng phân este ứng với CTPT C 4 H 8 O 2 là : a.2 b.3 c4 d.5 VD7(CĐB-2009) Số hợp chất là đòng phân cấu tạo, có cùng CTPT C 4 H 8 O 2 , tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na là: a.2 b.1 c.3 d.4 Tài Liệu Ôn Tập 12 Page 3 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác-ĐăkLăk VD8(B-2010) Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng CTPT C 5 H 10 O 2 , phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là : a.4 b.5 c.8 d.9 VD9(B-2007) Hai este đơn chức X và Y là đông phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N 2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là : a.HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 b.C 2 H 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOC 2 H 3 c.C 2 H 5 COOCH 3 và HCOOCH(CH 3 ) 2 d.HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOC 2 H 5 Dạng II: Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy CTTQ của este :C n H 2n+2-2k-2x O 2x (k : số liên kết π,x số nhóm chức este) - Este no đơn chức mạch hở : C H O ⎯⎯⎯→ n = n + O2 n 2n 2 CO2 H2O - n este =1,5n CO2 – n O2 - Este không no có 1 nối đôi, đơn chức: C H − O ⎯⎯⎯→ n > n n = n − n + O2 n 2n 2 2 CO2 H2O; este CO2 H2O; - Este no 2 chức mạch hở : + O2 - CnH 2n−2O4 ⎯⎯⎯→ nCO > n 2 H2O; neste = nCO − n 2 H2O; m este + m O2 = m CO2 + m H2O ; mm O/este + m O2(cháy) = 32.n CO2 +16.n H2O n este = n nhóm chức este = n O/este /2(đơn chức). n este = n O/este /2x(x là số nhóm chức este ,este da chức) VD1:Đốt cháy hoàn toàn 1.48 gam este A thu được 2,64 gam CO 2 và 1,08 gam H 2 O. CTPT của A là : a. C 2 H 4 O 2 b.C 3 H 6 O 2 c. C 3 H 4 O 2 d.C 4 H 8 O 2 VD2: Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở X thu được 13,2 gam CO 2 và m gam nước. Vậy giá trị của m là : a. 3,6g b.5,4g c.7,2g d.2,7g VD3: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. Biết X tham gia phản ứng tráng gương, CTCT của X là: a.HCOOC 2 H 5 b.HCOOCH 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Tài Liệu Ôn Tập 12 Page 4 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo trình toán cao cấp A1
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)