Views
9 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2/ Hóa tính của Aminoaxit: a) Tính chất lưỡng tính: +) Phản ứng với axit mạnh: HOOC- CH 2 NH 2 + HCl HOOC – CH 2 – NH 3 + Cl – +) Phản ứng với bazơ mạnh: NH 2- CH 2- COOH + NaOH H 2N – CH 2 – COOONa + H 2O +) Tính axit- bazơ của dung dịch amino axit ( R(NH 2 ) a (COOH) b )phụ thuộc vào a,b. - Với dung dịch glyxin: NH 2- CH 2- COOH + H 3N- CH 2 –COO - Dung dịch có môi trường trung tính( a = b = 1) nên quì tím không đổi màu - Với dung dịch axit glutamic ( a = 1, b= 2)làm quì tím chuyển thành màu đỏ - Với dung dịch Lysin ( a=2, b =1)làm quì tím chuyển thành màu xanh. b) Phản ứng este hoá của nhóm -COOH H N -CH -COOH + C H OH H N -CH -COOC H + H O 2 2 2 5 2 2 2 5 2 c) Phản ứng trùng ngưng - Các axit-6-aminohexanoic và 7-aminoheptanoic có phản ứng trùng ngưng khi đun nóng tạo ra polime thuộc loại poliamit. 3/ Hóa tính của peptit và protein: a) Phản ứng thủy phân: o H , t +) Với peptit: H 2 N- C H-CO-NH- C H-COOH+H 2 O ⎯ ⎯ + → NH 2 - C H-COOH + NH 2 - C H-COO | | hay enzim R 1 R 2 R 1 R 2 +) Với protein: Trong môi trường axit hoặc ba zơ, protein bị thủy phân thành các aminoaxit. b) Phản ứng màu biure khÝ HCl n H-NH-[CH ] CO-OH t 2 5 ( NH-[CH 2] 5 CO ) n + n H 2O policaproamit (nilon-6) Tác dụng với Cu(OH) 2 cho hợp chất phức màu tím . Đa số các aminoaxit trong thiên nhiên là α -aminoaxit. Sau đây là số liệu liên quan đến 15 aminoaxit thường gặp trong cấu trúc của protein: CÔNG THỨC TÊN GỌI VIẾT TẮT ĐỘ TAN pH I Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 3 | | A. Axit monoaminomonocacboxylic 1/ C H 2 – COOH | NH 2 2/ CH 3 – C H - COOH | NH 2 3/ CH 3 – C H – C H– COOH | CH 3 NH 2 | 4/ CH 3 – C H – CH 2 – C H – COOH | CH 3 NH 2 5/ CH 3 – CH 2 – C H – C H – COOH | CH 3 NH 2 B. Axit điaminomonocacboxylic 6/ C H 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – C H – COOH | NH 2 NH 2 C. Axit monoaminođicacboxylic 7/ HOOC – CH 2 – C H – COOH | NH 2 8/ HOOC – CH 2 – CH 2 – C H – COOH | | | NH 2 9/ H 2N – C – CH 2 – C H – COOH || O NH 2 10/ H 2N – C – CH 2 – CH 2 – C H – COOH || O NH 2 D. Aminoaxit chứa nhóm – OH , -SH, -SR | | | Glyxin M= 75 Alanin M= 89 Valin M= 117 Leuxin M= 131 Iso leuxin M= 131 Lysin M= 146 Axit aspactic M= 133 Axit glutamic DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN M= 147 Asparagin M= 132 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 4 Gly Ala Val Leu Ile Lys Asp Glu Asn 25,5 16,6 6,8 2,4 2,1 Tốt 0,5 0,7 2,5 5,97 6,00 5,96 5,98 6,00 9,74 2,77 3,22 5,4 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 11/ HO – CH 2 – 12/ CH 3 – C H - COOH | NH 2 C H – C H– COOH | | OH NH 2 13/ HS – CH 2 – C H – COOH | NH 2 14/ CH 3S – CH 2 – CH 2 – C H – COOH | NH 2 E. Aminoaxit chứa vòng thơm 15/ C 6H 5 – CH 2 – C H – COOH | NH 2 B.CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINOAXIT Glutamin M= 146 Serin M= 105 Threonin M= 119 Xistein M= 121 Methionin M= 149 Phenylalanin M= 165 DẠNG I: AMINO AXIT (Aa) TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZƠ 1.amino axit đơn giản nhất: H 2 N – R – COOH a. Tác dụng với axit: H 2 N – R – COOH + HCl → ClH 3 N – R – COOH R+ 61 R + 97,5 tăng 35,5 Nn Aa = n HCl = n muối = (m muối – m Aa )/35,5 b.Tác dụng với NaOH: H 2N – R – COOH + NaOH → H 2N – R – COONa + H 2O R + 61 R+ 63 tăng 22 n Aa = n NaOH = n muối = (m muối – m Aa )/22 2.amino axit phức tạp : (H 2N) a – R – (COOH) b a.Tác dụng với axit (H 2 N) a – R – (COOH) b + aHCl→ (ClH 3 N) a – R – (COOH) b Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 5 Gln Ser Thr Cys Met Phe 3,6 4,3 20,5 Tốt 3,3 2,7 5,7 5,68 5,60 5,10 5,74 5,48 dịch m Aa + m HCl = m muối ; n HCl = a.n Aa = a.n muối = (m muối – m Aa )/36,5; a = n HCl /n Aa b.Tác dụng với NaOH: (H 2 N) a – R – (COOH) b + bNaOH→ (H 2 N) a – R – (COONa) b + bH 2 O Mm Aa + m NaOH = m muối +m NaOH ; n NaOH = b.n Aa = b.n muối = (m muối – m Aa )/22; b = n NaOH /n Aa VD1: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là a.H 2NC 3H 6COOH b.H 2NCH 2COOH c.H 2NC 2H 4COOH d.H 2NC 4H 8COOH VD2:Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,125M. Cô cạn dung dịch thu được 1,835 gam muối khan. Khối lượng mol phân tử của A là a.97 b.120 c.147 d.157 VD3: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là A. axit glutamic. B. valin. C. alanin. D. Glixin VD4(B-2009):Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là : a.(H 2N) 2C 3H 5COOH b.H 2NC 2H 3(COOH) 2 c.H 2 NC 3 H 6 COOH d.H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 VD5: X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 23,4 gam X tác dụng với dung HCl dư thu được 30,7 gam muối. Số đồng phân cấu tạo loại α-amino axit của X là a.2 b.3 c.4 d.5 VD6: : X là một α – amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH 2 và 1 nhóm –COOH. Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 g muối. CTCT của X là A. H 2 N-CH 2 -COOH. B. CH 3 -CH(NH 2 )-COOH. C. C 6 H 5 -CH(NH 2 )-COOH. D. C 3 H 7 -CH(NH 2 )-COOH. VD7: Cho một α-amino axit X có mạch cacbon không phân nhánh. - Lấy 0,01mol X phản ứng vừa đủ với dd HCl thu được 1,835g muối. - Lấy 2,94g X phản ứng vừa đủ với dd NaOH thu được 3,82g muối. Xác định CTCT của X? A. CH 3 CH 2 CH(NH 2 )COOH. B. HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH. C. HCOOCH 2CH(NH 2)CH 2COOH. D. HOOCCH 2CH 2CH 2CH(NH 2) DẠNG II: AMINO AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZO HOẶC AXIT SAU ĐÓ LẤY SẢN PHẨM TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZO DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 6 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng