Views
10 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định +ddHCl +ddNaOH + Nếu bài toán có dạng R(NH 2 ) a (COOH) b ⎯⎯⎯→ dung dịch A ⎯⎯⎯⎯→ dung dịch B Lúc này ta coi như dung dịch A là hỗn hợp gồm : R(NH 2) a(COOH) b và HCl: R(NH 2) a(COOH) b + bNaOH ⎯⎯→ R(NH 2) a(COONa) b + b H 2O HCl + NaOH ⎯⎯→ NaCl + H 2O +ddNaOH +ddHCl + Nếu bài toán có sơ đồ dạng : R(NH 2) a(COOH) b ⎯⎯⎯⎯→ dung dịch A ⎯⎯⎯→ dung dịch B Lúc này ta coi như dung dịch A là hỗn hợp gồm : R(NH 2 ) a (COOH) b và NaOH R(NH 2 ) a (COOH) b + a HCl ⎯⎯→ R(NH 3 Cl) a (COOH) b HCl + NaOH ⎯⎯→ NaCl + H 2O VD1: Cho m gam alanin tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là với dịch tên .a8,9 b.13,35 c.17,8 d.20,025 VD2: Cho 0,15 mol H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi phản ũng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là a.0,50 b.0,65 c.0,70 d.0,55 VD3: X là một α – amino axit có công thức tổng quát dạng H 2 N – R – COOH . Cho 8,9 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung Y cần dung 300 ml NaOH 1M. CTCT đúng của X là : a.H 2N – CH 2 – COOH b.H 2N-CH 2-CH 2-COOH c.CH 3 -CH(NH 2 )-COOH d.CH 3 -CH 2 CH(NH 2 )- COOH VD4: Cho 14,7 gam axit glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho x phản ứng lượng vừa đủ KOH thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là a.22,3 b.30,8 c.37,2 d.63,35 VD5 :Trộn lẫn 0,1 mol một amino axit X (chứa một nhóm –NH 2) với dung dịch chứa 0,07 mol HCl thu được dung Y. Để phản ứng hết với dung dịch Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,27 mol KOH. Vậy số nhóm COOH trong X là a.1 b.2 c.3 d. Không xác định được VD 6: Cho 0,2 mol α-aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch A. Cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 33,9 gam muối khan. X có gọi là a.glixin b.alanin c.valin d.axit glutamic Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 7 VD7: Cho ,015 mol hỗn hợp hai amino axit gồm : R(NH 2 )(COOH) 2 và R ’ (NH 2 ) 2 (COOH) vào 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol của R(NH 2)(COOH) 2 trong hỗn hợp ban đầu là a.01 mol b.0,125 mol c.0,075 mol d.0,05 mol VD8: Hỗn hợp M gồm CH 3 COOH và NH 2 CH 2 COOH. Để trung hòa hỗn hợp M cần 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Toàn bộ dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần trăm theo khối lượng các chất CH 3COOH và NH 2CH 2COOH trong M là a.61,54 và 38,46 b.72,80 và 27,20 c.44,44 và 55,56 d.40 và 60 VD9: Cho 13,35 gam hỗn hợp gồm CH 2 (NH 2 )CH 2 COOH và CH 3 CH(NH 2 )(COOH) tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là a.100 ml b.150 ml c.200 ml d.250 ml VD 10: Một amino axit A có chứa 2 nhóm chức –NH 2 và 1 nhóm chức COOH. 100 ml dung dịch A có nồng độ 1M phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch X, X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH bM. Giá trị của a, b lần lượt là a.2, 1 b.1, 2 c.2, 2 d.2, 3 DẠNG III: MUỐI, ESTE CỦA AMINO AXIT Công thức của amino axit đơn chức co dạng : H 2 N – R – COOH Công thức chung của muối amoni : R- COONH 4 hoặc R- COONH 3 R ’ Công thức chung este của amino axit là : H 2 N-R-COOR ’ - Muối amoni, este của amino axit cung có tinh lưỡng tính tương tự như amini axit - PP chủ yếu đẻ giải bài tập loại này là : pp bảo toàn khối lượng và pp tăng –giảm Cô VD1: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C 3 H 9 O 2 N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đung nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 1,64 gam muối khan. Côngthức cấu tạo thu gọn của X là a.CH 3 CH 2 COONH 4 b.CH 3 COONH 3 CH 3 c.HCOONH 2 (CH 3 ) 2 d.HCOONH 3 C 2 H 5 VD2:Cho hai chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C 3 H 7 NO 2 . Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H 2NCH 2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH 2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là a.CH 3 OH và CH 3 NH 2 b.C 2 H 5 OH và N 2 c.CH 3 OH và NH 3 d.CH 3 NH 2 và NH 3 VD3: Ứng với công thức phân tử C 2H 7O 2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phảnứng được với dung dịch HCl a.2 b.3 c.1 d.4 VD4:Este X (có khối lượng phân tử là 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 8 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / đung với Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đơn a.29,75 b.27,75 c.26,25 d.24,25 VD5:Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2H 7NO 2 tác dụng với dung dịch NaOH và nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí làm xanh quỳ tím ảm. Tỉ khối hơi của Z đối H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là a.16,5 b.14,3 c.8,9 d.15,7 VD6: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử là C 2 H 8 O 3 N 2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là a.85 b.68 c.45 d.46 VD7: Chất X có công thức phân tử C 3 H 7 O 2 N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là a. Axit β-aminopropionic b. Metyl aminoaxetat b. Axit α-aminopropionic d. Amoni acrylat DẠNG IV: BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMINO AXIT + Amino axit : (H 2N) tR(COOH) z hay C xH 2x+2+t-2k-2cO 2cN t hay C XH yO zN t + Phương trình phản ứng đốt cháy tổng quát : t t C H + + − − O N + O ⎯⎯→ xCO + ( x+ 1 + −k − c) H O+ N 2 2 x 2x 2 t 2k 2c 2c t 2 2 2 2 - Amino axit no đơn chức (k =0,t=c=1) : n Aa = 2(n H2O – n CO2 ) - Amino axit no, chứa 1 nhóm –COOH và 2 nhóm –NH 2 (k=0,t=2,c=1): n Aa = (n H2O – n CO2 ) - Amino axit no, chứa 2 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH 2(k=0,t=1,c=2):n H2O=n CO2 CO 2 VD1: Một amino axit X có công thức tổng quát dạng H 2 NRCOOH. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 6,72 lít và 6,3 gam H 2 O. CTPT của X là a.H 2NCH 2COOH b.H 2NC 3H 6COOH c.H 2NC 4H 8COOH d.H 2NC 2H 4COOH VD2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít CO 2 , 0,56 lít N 2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H 2 O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H 2 NCH 2 COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là a.H 2 N-CH 2 -COO-C 3 H 7 b.H 2 N-CH 2 -COO-CH 3 c.H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH d.H 2 N-CH 2 -COO-C 2 H 5 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 9 VD3: Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO 2, x mol H 2O và y mol N 2. Các giá trị x, y tương ứng là a.8 và 1,0 b.8 và 1,5 c.7 và 1,0 d.7 và 1,5 DẠNG V : BÀI TẬP PROTEIN – PEPTIT - Trong phản ứng trùng ngưng chú ý: + số phân tử amino axit ngưng tụ =số mắt xích - Cách tính số đòng phân peptit và số mắt xích amino axit trong protein: - n phân tử Aa ngưng tụ => số phân tử H 2 O tách ra = số liên kết peptit = (n-1) - n phân tử Aa khác nhau ngưng tụ => số đồng phân peptit =n! - Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : m Aa = m (pt hoặc pl) + m H2O - Amino axit có nguồn gốc tụ nhiên là các α- amino axit mắt VD1: Số đi peptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glixin là: a.2 b.3 c.4 d.1 VD2: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 amino axit: Glyxin, alanin, phenylalanin a.3 b.9 c.4 d.6 VD3: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là a.Cu(OH) 2 trong môi trương kiềm b. Dung dịch NaCl c. Dung dịch HCl d. Dung dịch NaOH VD4: Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? a.3 b.1 c.2 d.4 VD5: Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số xích alanin có trong phân tử là a.453 b.382 c.328 d.479 VD6: Công thức nào sau đây của tripeptit A thỏa điều kiện sau: + Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α-amino axit là : 3mol Glyxin, 1mol Alanin, 1mol Valin + Thủy phân không hoàn toàn A, ngoài thu các amino axit thì còn thu được 2 ddipepetit : Ala-Gly; Gly-Ala và một tripeptit Gly-Gly-Val a.Ala-Gly-Gly-Gly-Val b.Gly-Gly-Ala-Gly-Val c.Gly-Ala-Gly-Gly-Val d.Gly-Ala-Gly-Val-Gly VD7: Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol tripeptit mạch hở X thu được alanin. Đốt cháy hoàn toàn lượng alanin này lấy sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 10 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo trình toán cao cấp A1
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)