Views
9 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác Câu 102: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm 3 amin thu được 3,36 lít CO 2 (đkct), 5,4 gam H 2 O và 11,2 lít N 2 (đktc). Giá trị của m là: A. 3,6 B. 3,8 C. 4 D. 3,1 Câu 103: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp bằng oxi, thu được 16,72 gam CO 2 và 2,8 lít khí nitơ (đktc). Công thức hai amin đó là: A. C 2H 5NH 2, C 3H 7N B. CH 3NH 2, C 2H 5NH 2 C. C 3H 9N, C 4H 11N D. C 4H 11N, C 5H 13N Câu 104: Nicotin có trong thuốc lá là một chất rất độc, có thể gây ung thu phổi. Đốt cháy 16,2 gam nicotin bằng oxi vừa đủ thu được 44g CO 2 , 12,6g H 2 O và 2,24 lít N 2 (đktc). Biết 85 < Mnicotin < 230. Công thức phân tử đúng của nicotin là: A. C 5 H 7 NO B. C 5 H 7 NO 2 C. C 10 H 14 N 2 D.C 10 H 13 N 3 Câu 105: Đốt cháy hoàn toàn 2,79 g hợp chất hữu cơ Y rồi cho các sản phẩm cháy đi qua các bình đựng CaCl 2 khan vàKOH, thấy bình CaCl 2 tăng thêm 1,89 gam Y thì thu được 224 ml khí N 2 (đktc). Biết Y chỉ chứa một nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của Y là: A. C 3H 9N B. C 6H 7N C. C 5H 9N D.C 5H 7N Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 g amin đơn chức B bằng một lượng không khí vừa đủ. Rồi cho các sản phẩm cháy đi qua các bình đựng Ca(OH) 2 lấy dư thì thu được 6 gam kết tủa, và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Công thức phân tử của Y là: A. C 3 H 7 N B. C 6 H 7 N C. C 3 H 9 N D.C 5 H 7 N Câu 107 (ĐH -10): Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là A. CH 2 =CH-NH-CH 3. B. CH 3 –CH 2 -NH-CH 3. C. CH 3 –CH 2 –CH 2 –NH 2 . D. CH 2 =CH-CH 2 –NH 2 . Câu 108 :(ĐH-10) Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. C 2H 6 và C 3H 8 B. C 3H 6 và C 4H 8 C. CH 4 và C 2H 6 D. C 2H 4 và C 3H 6 Câu 109 :Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng 300ml oxi dư, thu được 435 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 185 ml khí ,tiếp tục cho qua KOH đặc, khí còn lại 45 ml(các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 19 Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. C 2H 6 và C 3H 8 B. C 3H 6 và C 4H 8 C. CH 4 và C 2H 6 D. C 2H 4 và C 3H 6 Câu 110: Hỗn hợp khí X gồm etylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. CH 4 và C 2H 6. B. C 2 H 4 và C 3 H 6 . C. C 2 H 6 và C 3 H 8 . D. C 3 H 6 và C 4 H 8 . Câu 111: Hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợpX bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 350 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. C 3H 8 và C 4H 8 B. C 2H 4 và C 3H 6 C. C 3H 6 và C 4H 8 D. C 2H 6 và C 3H 8 Câu 112: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợpX bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 480 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 180 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 4 và C 3 H 6 . C. C 2 H 6 và C 3 H 8 . D. C 3 H 6 và C 4 H 8 . Câu 113: Hỗn hợp Q gồm hai amin X và Y. Hợp chất X có công thức phân tử CH 5 N, công thức phân tử của Y hơn X mộtsố nhóm CH 2 và tỷ lệ mol của X và Y tương ứng là 5:1. Đốt cháy hết 4,28 gam hỗn hợp Q thì thu được 0,16 mol CO 2 .Cho biết Y có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 114: Chia 42,8 gam một hỗn hợp M gồm 2 amin no X, Y đơn chức đồng đẳng kế tiếp làm 2 phần bằng nhau. Phần 1:tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch H 2SO 4 1 M. Phần 2: đốt cháy hoàn toàn trong oxi tạo ra V lít N 2 (ở đktc). Xác địnhcông thức phân tử, số mol mỗi amin và V A. 0,8 mol C 2 H 5 –NH 2 , 0,4 mol C 3 H 7 - NH 2 , 11,2 lít N 2 C. 0,4 mol CH 3 NH 2 , 0,2 mol C 2 H 5 NH 2 , 3,36 lít N 2 B. 0,6 mol C 2 H 5 NH 2 , 0,3 mol C 3 H 7 NH 2 , 8,96 lít N 2 D. 0,8 mol CH 3 NH 2 , 0,4 mol C 2 H 5 NH 2 , 6,72 lít N 2 Câu 115: Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một amin X đơn chức trong lượng vừa đủ không khí. Dẫn sản phẩm khí qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 24g kết tủa và có 41,664 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. X tác dụng với HNO2 tạo ra khí N 2 . X là: A. đimetylamin B. metylamin C. anilin D. Etylamin DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 20 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác Câu 116: Một hỗn hợp X gồm 2 amin no A, B có cùng số nguyên tử C. Phân tử B có nhiều hơn A một nguyên tử N. Lấy13,44 lít hỗn hợp X (ở 273 oC , 1atm) đem đốt cháy hoàn toàn thu được 26,4 gam CO 2 và 4,48 lit N 2 (đktc). Biết rằng cả hai đều là amin bậc 1. CTCT của A và B và số mol của chúng là: A. 0,2 mol CH 3 NH 2 và 0,1 mol H 2 NCH 2 NH 2 . B. 0,2 mol CH 3 CH 2 NH 2 và 0,1 mol H 2 NCH 2 CH 2 NH 2 . C. 0,1 mol CH 3 CH 2 NH 2 và 0,2 mol H 2 NCH 2 CH 2 NH 2 . D. 0,2 mol CH 3 CH 2 NH 2 và 0,1 mol H 2 NCH 2 NHCH 3 . Câu 117. Đốt cháy hoàn toàn 1,37g một amin thơm A thu được 3,08g CO 2 , 0,99g H 2 O và 336 ml N 2 ở đktc. Mặt khác 0,1 mol Atác dụng vừa đủ 300 ml dd HCl 1M. Biết A được điều chế từ toluen. Tên gọi của A là: A. Phenyl amin B. Benzyl amin C. o-amino toluen D. 2,4,6-triamino toluen Câu 118. 42,8g một hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp là A và B. Chia hỗn hợp X làm 2 phần bằngnhau. Phần 1: tác dụng vừa đủ với 0,3 lit dung dịch H 2 SO 4 1M. Phần 2: đốt cháy hoàn toàn tạo ra V lít N 2 (đktc). Số mol mỗi amin trong hỗn hợp ban đầu, công thức phân tử của các amin và giá trị của V lần lượt là: A. 0,8 mol CH 3 NH 2 ; 0,4 mol C 2 H 5 NH 2 ; 6,72 lit N 2 C. 0,4 mol CH 3 NH 2 ; 0,2 mol C 2 H 5 NH 2 ; 6,72 lit N 2 B. 0,8 mol C 2 H 5 NH 2 ; 0,4 mol C 3 H 7 NH 2 ; 11,2 lit N 2 D. 0,6 mol C 2 H 5 NH 2 ; 0,3 mol C 3 H 7 NH 2 ; 8,96 lit N 2 Câu 119: Hỗn hợp khí X gồm 2 amin no, đơn chức , mạch hở , thuộc cùng dãy đồng đẳng và một anken. Đốt cháy hoàntoàn m gam hỗn hợp X thu được 1,65 mol CO 2 , 2,775 mol H 2 O và V lít N 2 (đktc). Giá trị của V là : A. 2,8 B. 8,4 C. 3,36 D. 5,6 Câu 120: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO 2, 1,4 lít khí N 2 (đktc) và 10,125 gam H 2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16) A. C 3 H 7 N. B. C 2 H 7 N. C. C 3 H 9 N. D. C 4 H 9 N Câu 121: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là A. 0,1 B. 0,4 C. 0,3 D. 0,2 Câu 122: Hỗn hợp X gồm amoniac và amin Y no, đơn chức, mạch hở có tỉ lệ mol 1:1. Đốt cháy hoàn toàn V lit X bằng oxi (khôngcó xúc tác) thu được CO 2 , H 2 O và 0,1 mol N 2 trong đó khối lượng CO 2 và H 2 O chênh lệch nhau 0,2 gam. Số CTCT thoả mãn Y là: A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 123: Một hỗn hợp A gồm CH 4, C 2H 4, C 3H 4 và CH 3NH 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng 1 lượng oxi vừa đủ. Cho toàn bộsản phẩm qua bình 1 đựng P 2O 5 (dư), bình 2 đựng dung dịch Ca(OH) 2 nhận thấy khối lượng bình 1 tăng 16,2 gam; ởbình 2 xuất hiện 40 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun kĩ dung dịch ở bình 2 thấy xuất hiện thêm 7,5 gam kết tủa nữa.Thể tích khí oxi (ở đktc) đã tham gia phản ứng là: A. 44,8 lít. B. 15,68 lít. C. 22,40 lít. Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 21 D. 11,20 lít. Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác Câu 124. Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và một hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxivừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại360 ml khí các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hiđrocacbon là A. C 2H 4. B. C 3H 8 C. C 4H 8. D. C 4H 4 Câu 125: Đốt cháy hoàn toàn một amin X bằng một lượng không khí (chứa 80% thể tích N 2 còn lại là O 2 ) vừa đủ thu được 35,2 gam CO 2 ; 19,8 gam H 2 O và 5,5 mol N 2 . X tác dụng với HNO 2 cho ancol bậc 1. Số công thức cấu tạo thỏamãn củaX là A. 3. B. 1. C. 8. D. 2. Câu 126: Hỗn hợp X gồm O 2 và O 3 có tỉ khối so với H 2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối sovới H 2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO 2 , H 2 O và N 2 , các chấtkhí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là: A. 3 : 5 B. 5 : 3 C. 2 : 1 D. 1 : 2 Câu 127: Dd A gồm HCl, H 2 SO 4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 1 lít dd A cần 0,59 g hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc1 (có số C không quá 4). CTPT của 2 amin đã dùng là A. CH 3 NH 2 và C 4 H 9 NH 2 . B. CH 3 NH 2 và C 2 H 5 NH 2 . C. C 4H 9NH 2 và CH 3NH 2 hoặc C 2H 5NH 2. D. C 3H 7NH 2 và C 2H 5NH 2. Câu 128: Phân tích 6 g chất hữu cơ A thu được 8,8g CO 2 ; 7,2g H 2 O và 2,24lít N 2 (đktc). Mặt khác 0,1 mol A phản ứng vừađủ với 0,2 mol HCl. CTPT của A và số đồng phân là A. C 2 H 8 N 2 , 3 đồng phân. B. C 2 H 8 N 2 , 4 đồng phân. C. C 2 H 6 N 2 , 3 đồng phân. D. C 2 H 8 N 2 , 5 đồng phân. Câu 129: Cho hh M gồm 2 amin no đơn chức bậc 1 X và Y. lấy 2,28g hh trên tác dụng với 300ml dung dịch HCl thì thu được 4,47g muối. Số mol của hai amin trong hh bằng nhau. Nồng độ mol của dung dịch HCl và tên của X, Y lần lượt là: A. 0,2M; metylamin; etylamin B. 0,06M; metylamin; etylamin C. 0,2M; etylamin; propylamin D. 0,03M; etylamin; propylamin Câu 130: Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3,08g CO 2 , 0,99g H 2 O và 336ml N 2 (đktc). Để trung hoà 0,1molX cần 600ml dd HCl 0,5M. Công thức phân tử của X là công thức nào? A. C 7 H 11 N B. C 7 H 10 N C. C 7 H 11 N 3 D. C 7 H 10 N Câu 131: Cho 3 hchc X, Y, Z đều chứa các nguyên tố C, H, N. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X, Y , Z lần lượt là: 45,16%; 23,73%; 15,05%. Biết cả X, Y, Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amoni có dạng công thức R – NH3Cl. Công thức X, Y (mạch thẳng), Z lần lượt là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page 22 Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng