Views
6 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan A. 11,58 B. 23,16 C. 11,85 D. 23,61 Câu 8: Thực hiên cracking 11,2 lít hơi isopentan ở đktc thu được hỗn hợp A chỉ gồm ankan và anken. Trong hỗn hợp A có chứa 7,2 gam chất X mà khi đốt cháy thu được 11,2 lít CO 2 và 10,8 gam H 2 O. Hiệu suất của phản ứng là: A. 30% B. 50% C. 80% D. 40% Câu 9 : Cracking m gam butan thu được hỗn hợp A gồm 5 hiđrocacbon có =33,14 trong đó tổng khối lượng ankan là 13,15 gam và khối lượng của butan dư bằng 0,985 lần khối lượng các ankan còn lại. Giá trị của m là : A. 37,7 gam B. 31,9 gam C. 20,3 gam D. 26,1 gam Câu 10 Khi nung nóng m gam metan ở 1500 o C, rồi làm hạ nhiệt độ nhanh thì thu được axetilen và khí hiđro. Đem nung nóng một bình kín chứa metan, rồi đưa về điều kiện như trước khi nung thì áp suất trong bình tăng gấp 1,8 lần trong đó có 15 gam H 2 . Giá trị của m là : A. 108 B. 112 C. 96 D. 100 Câu 11 :Thực hiện tách H 2 từ 1 ankan với hiệu suất 75% thu được hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro là 16,571. Thêm 0,1 mol C 2 H 4 vào m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Đốt hỗn hợp Y cần 32,928 lít O 2 (đktc). Giá trị của m là : A. 10,440 gam B. 10,296 gam C. 10,029 gam D.9,360gam Câu 12 : Thực hiện phản ứng cracking 11,2 lít butan (đktc), thu được hỗn hợp A chỉ gồm các ankan và anken. Trong hỗn hợp A có chứa 4,35 gam một chất X mà khi đốt cháy thì thu được 6,72 lít CO 2 (đktc) và 6,75 gam H 2 O. Hiệu suất phản ứng cracking butanlà: A. 80% B. 85% C. 90% D. 95% Câu 13: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4 H 10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH 4 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 , H 2 và C 4 H 10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO 2 và y gam H 2 O. Giá trị của x và y tương ứng là A. 44 và 18. B. 176 và 180. C. 176 và 90. D. 44 và 72. Câu 14:(ĐH - A- 08) Khi cracking hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y(các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức của X là: A. C 6 H 14 B. C 3 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 Câu 15: Thực hiện phản ứng cracking hoàn toàn m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm các hiđrôcacbon. Cho hỗn hợp A qua dung dịch nước brom có hòa tan 11,2 gam brom. Brom bị mất màu hoàn toàn. Có 2,912 lít khí ĐKTC thoát ra khỏi bình brom. Giá trị của m là: A. 7,54 gam B. 6,96 gam C. 5,80 gam D.4,64 gam. Câu 16: Cracking 5,8 gam C 4 H 10 được hỗn hợp khí X. Khối lượng nước thu được khi đốt cháy hoàn toàn X là: A. 9 gam B. 4,5 gam C. 18 gam D.36 gam Câu 17: Cracking 0,1 mol n- pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hết X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bởi nước vôi trong dư. Hỏi khối lượng cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu? Năm học 2013 -2014 Page 11 SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan A. giảm 17,2 gam B. tăng 32,8 gam C. tăng 10,8 gam D.tăng 22 gam. Câu 18: Cracking V lít butan thu được 35 lít hỗn hợp A gồm H 2 ,CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 và một phần butan chưa bị crakinh. Cho hỗn hợp A lội rất từ từ qua bình đựng nước brom dư, thấy thể tích còn lại 20 lít. % butan đã phản ứng là? A. 25% B. 60% C. 75% D.85%. Câu 19: Nhiệt phân 8,8 gam C 3 H 8 ta thu được hỗn hợp A gồm CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , H 2 và C 3 H 8 dư chưa bị nhiệt phân. Tỉ khối của hỗn hợp A so với H 2 là bao nhiêu biết rằng hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là 90%? A. 11,58 B. 15,58 C. 11,85 D.18,55. Câu 20: Khi cracking một ankan khí ở điều kiện thường thu được một hỗn hợp gồm ankan và anken trong đó có hai chất X và Y có tỉ khối so với Y là 1,5. Công thức của X và Y là? A. C 2 H 6 và C 3 H 8 B. C 2 H 4 Và C 3 H 6 C. C 4 H 8 Và C 6 H 12 D. C 3 H 8 và C 5 H 6 . Câu 21: Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình kín với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề hidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H 2 là 16,2 gồm ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất phản ứng đề hidro biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau. A. 30% B. 50% C. 25% D.40%. Câu 22: Thực hiện phản ứng cracking 11,2 lít hơi isopentan ĐKTC, thu được hỗn hợp A chỉ gồm ankan và anken. Trong hỗn hợp A có chứa 7,2 gam một chất X mà đốt cháy thì thu được 11,2 lít CO 2 và 10,8 gam nước. Hiệu suất phản ứng là: A. 30% B. 50% C. 80% D.40%. Câu 23: Thực hiện phản ứng cracking m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm các hidrocacbon. Dẫn hỗn hợp A qua bình nước brom có hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mất màu hết, có 4,704 lít hỗn hợp khí B ở ĐKTC gồm các hidrocacbon thoát ra. Tỉ khối của B so với hidro bằng 117/7. Giá trị của m là: A. 8,7 gam B. 5,8 gam C. 6,96 gam D.10,44 gam. Câu 24. Craking hoàn toàn một ankan không phân nhánh X thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi đối với H 2 là 18. Tên của X. A. Propan B. Butan C. Pentan D. Hexan Câu 25. Khi cracking toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H 2 bằng 12 . Công thức phân tử cuả X? A. C 5 H 12 B. C 4 H 10 C. C 6 H 14 D. C 7 H 16 Câu 26. Cracking 560 lít C 4 H 10 thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. các khí đều đo ở (đkc). a. Thể tích C 4 H 10 chưa bị cracking A. 110 lit B. 450 lit C. 225 lit D. 220 lit b. Hiệu suất của phản ứng cracking. A. 80,36% B. 60,71% C. 19,64% D. 59,825 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Năm học 2013 -2014 Page 12 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan Câu 27. Cracking C 4 H 10 thu được hỗn hợp gồm 5 hidrocacbon có tỉ khối hơi đối với khí hydro là 16,325. Tính hiệu suất của phản ứng cracking. A. 77,64% B. 66,67% C. 33,33% D. 50% Câu 28. Cracking 5,8 gam C 4 H 10 được hỗn hợp khí X. Tìm khối lượng nước thu được khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. A. 9 gam B. 18 gam C. 10,8 gam D. 9,9 gam Câu 29. Nhiệt phân metan thu được hỗn hợp X gồm C 2 H 2 ; CH 4 ; H 2 . Tỉ khối của X so với H 2 bằng 5. Tìm hiệu suất của qúa trình nhiệt phân. A. 60% B. 40% C. 25% D. 30% Câu 30. Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan để điều chế axetilen thu được hh X gồm axetilen, hyđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với hiđro bằng 4,44. Hiệu suất phản ứng nhiệt phân metan là: A. 40% B. 50% C. 45% D. 60% E. 80% Câu 31. Cracking 0,1 mol pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn X, sản phẩm được dẫn vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. Hỏi khối lượng dung dịch cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam? A. Tăng 17,2 gam B. Giảm 17,2 gam C. Tăng 32,8 gam D. Giảm 32,8 gam Câu 32. Thực hiện phản ứng tách hydro từ ankan A thu được hỗn hợp gồm H 2 và ba hidrocacbon B ; C ; D. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít B hoặc C hoặc D đều thu được 17,92 lít CO 2 và 14,4 gam H 2 O. Xác định CTPT của A. Biết thể tích các khí đo ở đktc. A. C 4 H 8 B. C 4 H 10 C. C 5 H 10 D. C 5 H 12 Câu 33. Cracking ankan A thu được hỗn hợp khí B gồm 2 ankan và 2 anken có tỉ khối so với H2 = 14.5 Tìm công thức phân tử của A A. C 4 H 10 B. C 5 H 12 C. C 3 H 8 D. C 6 H 14 Câu 34. Craking butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H 2 , CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 3 H 6 , C 4 H 8 và một phần butan chưa bị craking. Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO 2 . a. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:A. 57,14%. B. 75,00%. C. 42,86%. D. 25,00%. b. Giá trị của x là A. 60 b. 70 C. 80 D. 85 Câu 35. Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H 2 , CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 và một phần propan chưa bị craking. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng mol trung bình của A là: A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96 Năm học 2013 -2014 Page 13 SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan 2.3HIỆU QUẢ CỦA SKKN - Sau khi được nghiên cứu các vấn đề và phương pháp giải nhanh bài tập crackinh nêu trên, học sinh đã nhận dạng được các vấn đề phức tạp trong bài tập crackinh và đưa về các dạng đơn giản hơn để giải bài tập. Điều này được thể hiện qua kết quả thực nghiệm sư phạm mà bản thân đã tiến hành trên 92 học sinh của 2 lớp 11 như sau: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Lớp 11 A8 (46 HS) Lơp 11 A10(46 HS) Lớp đối chứng Điểm Số HS đạt điểm % số HS đạt điểm Số HS đạt điểm % số HS đạt điểm 0 0 0% 0 0% 1 0 0% 3 6,53% 2 0 0% 7 15,22% 3 4 8,69% 10 21,74% 4 4 8,69% 18 39,13% 5 10 21,74% 6 1304% 6 9 19,57% 2 4,34% 7 8 17,39% 0 0% 8 8 17,39% 0 0% 9 3 6,53% 0 0% 10 0 0% 0 0% DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Năm học 2013 -2014 Page 14 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007