Views
3 months ago

CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VƯỢT VŨ MÔN HÓA HỌC 2017 (TẬP 1) NGUYỄN MINH TUẤN

LINK BOX: https://app.box.com/s/rb0rmnrk2yjxtjck71wplz0la3s1ipr6 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1QIVLW1Mxynl7E8VOoBlNkoSz6YNW2x4a/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn AgNO NaF 3 AgNO NaCl AgCl NaNO 3 3 maøu traéng AgNO NaBr AgBr NaNO 3 3 maøu vaøng nhaït AgNO NaI AgI NaNO 3 3 maøuvaøng ñaäm Câu 11: Từ hình vẽ thí nghiệm và giả thiết, ta thấy khí C phản ứng được với dung dịch Br 2 . Vậy có 3 trường hợp thỏa mãn là (1), (3), (5). Giải thích : CaC 2H O CH CH Ca(OH) 2 2 2 (1): CH CH 2Br CHBr CHBr 2 2 2 FeS 2HCl FeCl H S 2 2 (2) : H S 4Br 4H O 8HBr H SO 2 2 2 2 4 Na SO H SO Na SO SO H O 2 3 2 4 2 4 2 2 (3) : SO Br 2H O 2HBr H SO 2 2 2 2 4 2 trường hợp còn lại không thỏa mãn vì CH 4 , CO 2 không phản ứng với dung dịch Br 2 . Al C 12H O 3CH 4Al(OH) 4 3 2 4 3 CaCO 2HCl CaCl CO H O 3 2 2 2 Câu 12: Từ hình vẽ thí nghiệm, ta thấy X là O 2 : o t 4 2 4 2 2 2KMnO K MnO O MnO . Trong số các chất đề cho, khí O 2 phản ứng được với 10 chất : o t t 1. 3O 2H S 2SO 2H O 6. O 2H 2H O 2 2 2 2 o 2 2 2 t t , V2 O5 2. O S SO 2 2 7. O 2SO 2SO o Bạn 30 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial o o 2 2 3 t t 3. O 2CO 2CO 8. 2O 3Fe Fe O 2 2 o 2 3 4 t t 4. 11O 4FeS 2Fe O 8SO 9. O 2NO 2NO 2 2 2 3 2 o 2 2 t t 5. 3O C H OH 2CO 3H O 10. 5O 4P 2P O 2 2 5 2 2 o o o 2 2 5 PS : O 2 không phản ứng trực tiếp với các halogen. Ag là kim loại hoạt động hóa học rất yếu nên không phản ứng với O 2 . Câu 13: Từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy X là SO 2 : o t 2 3 2 4 2 2 4 2 Na SO H SO SO Na SO H O SO 2 là một chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử và là một oxit axit. Suy ra : Trong số các chất đề cho, SO 2 có thể phản ứng với 7 chất : 5SO 2KMnO 2H O K SO 2MnSO 2H SO 2 4 2 2 4 4 2 4 SO Br 2H O 2HBr H SO 2 2 2 2 4 SO 2H S 3S 2H O 2 2 2 SO 2Mg 2MgO S 2 SO 2NaOH Na SO H O 2 2 3 2 SO Na SO H O 2NaHSO DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 2 3 2 3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn Câu 14: Từ hình vẽ ta thấy : X là khí HCl, dung dịch X là dung dịch HCl. Dung dịch HCl vừa có tính axit và vừa có tính khử : HCl H Cl Suy ra : Dung dịch HCl có thể phản ứng được với 9 chất là : 16HCl 2KMnO 2KCl 2MnCl 5Cl 8H O ñaëc 4 2 2 2 2HCl K CO 2KCl CO H O 2 3 2 2 8HCl Fe O FeCl 2FeCl 4H O 3 4 2 3 2 HCl NaHCO NaCl CO H O 3 2 2 2HCl CuO CuCl H O 2 2 6HCl 2Al 2AlCl 3H 3 2 3HCl Al(OH) AlCl 3H O 3 3 2 HCl AgNO AgCl HNO 3 3 2 3 3Fe NO 4H 3Fe NO 2H O 3 2 Câu 15: Dựa vào hình vẽ thí nghiệm, ta thấy X là dung dịch HNO 3 : NaNO H SO NaHSO HNO . 3 2 4 4 3 Nước đá có tác dụng làm lạnh hơi HNO 3 và chuyển nó thành dung dịch. Trong các chất đề cho, CaCO 3 và Fe 2 O 3 không có tính khử, Fe(OH) 2 , Cu, FeS 2 , Fe, Cr, Fe(NO 3 ) 2 , Al, Ag, Fe 3 O 4 có tính khử. Tuy nhiên, các kim loại Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong HNO 3 đặc nguội. Suy ra dung dịch HNO 3 đặc nguội có thể tham gia phản ứng oxi hóa - khử được với 6 chất là : Fe(OH) 4HNO Fe(NO ) NO 3H O 2 3 3 3 2 2 Cu 4HNO Cu(NO ) 2NO 2H O 3 3 2 2 2 FeS 18HNO Fe(NO ) 2H SO 15NO 7H O 2 3 3 3 2 4 2 2 Fe(NO ) 2HNO Fe(NO ) NO H O 3 2 3 3 3 2 2 Ag 2HNO AgNO NO H O 3 3 2 2 Fe O 10HNO 3Fe(NO ) NO 5H O 3 4 3 3 3 2 2 Câu 16: Dựa vào kết quả thí nghiệm, ta thấy : Khí trong ống nghiệm ở chậu (1) không tan trong nước; khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan ít trong nước làm cho nước ở trong chậu dâng lên ống nghiệm một chút, dung dịch trong chậu có tính axit; khí trong ống nghiệm ở chậu (3) tan nhiều trong nước nhất, làm cho nước dâng vào ống nghiệm cao nhất, dung dịch trong chậu có tính bazơ; khí trong ống nghiệm ở chậu (4) tan ít hơn khí ở ống nghiệm (3), nhưng tan nhiều hơn khí ở ống nghiệm (2), dung dịch trong chậu có tính axit mạnh. Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) thì lượng axit bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Chậu (3) có tính bazơ nên khi cho phenolphtalein vào thì dung dịch chuyển sang màu xanh. Khí trong ống nghiệm ở chậu (2) và chậu (4) khi tan vào nước đều cho dung dịch axit nên không thể phản ứng với nhau tạo khói trắng. Khi cho thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 vào chậu (3) thì lượng bazơ bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Vậy đáp án đúng là "Khi thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 vào chậu (3) thì mực nước trong ống nghiệm (3) sẽ dâng lên" Câu 17: Hiện tượng ở thí nghiệm (C) là xuất hiện kết tủa trắng : C H ONa CO H O C H OH NaHCO 6 5 2 2 6 5 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN tính axit tính khöû www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! 31 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)