Views
6 months ago

Preview Mega Luyện đề THPT Quốc gia 2018 - Môn Toán

https://drive.google.com/file/d/1ZSuFS9h10EX0Ge5o3JGm1DJunE-WZ4vf/view?usp=sharing

Chuyên

Chuyên gia sách luyện thi 12 Câu 16. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: 2 2 y = 2sin x+ cos 2x 3 A. max y = 4;min y = . B. max y = 3;min y = 2 . 4 3 C. max y = 4;min y = 2 . D. max y = 3;min y = . 4 Câu 17. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y = 3sin x+ 4cos x+ 1 A. max y = 6;min y =− 2 . B. max y = 4;min y =− 4 . C. max y = 6;min y =− 4 . D. max y = 6;min y =− 1. Câu 18. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y = 3sin x+ 4cos x−1 A. min y =− 6;max y = 4 . B. min y =− 6;max y = 5 . C. min y =− 3;max y = 4 . D. min y =− 6;max y = 6 . Câu 19. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: A. min y =−3 2 − 1;max y = 3 2 + 1. B. min y =−3 2 − 1;max y = 3 2 − 1. C. min y =− 3 2;max y = 3 2 − 1. D. min y =−3 2 − 2;max y = 3 2 − 1. ⎛ 2π ⎞ 2 Câu 20. Giải phương trình: sin⎜2x + = 3 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎡ 5π ⎡ 5π ⎢x=− + kπ ⎢x= + kπ A. 24 24 ⎢ ( k ∈ ). B. ⎢ ( k ∈ ). ⎢ π ⎢ π x= + kπ x= + kπ ⎢⎣ 24 ⎢⎣ 24 ⎡ 5π ⎡ 5π ⎢x=− + kπ C. 24 ⎢x= + kπ ⎢ ( k ∈ ). D. 24 ⎢ ( k ∈). ⎢ π π x=− + kπ ⎢ x=− + kπ ⎢⎣ 24 ⎢⎣ 24 0 0 Câu 21. Giải phương trình: sin(3x + 20 ) = sin 80 0 0 0 0 ⎡ x= 20 + k120 ⎡ x= 20 + k120 A. ⎢ 0 0 ( k ∈ ). B. ⎢ ( k ∈ ). 0 0 ⎢⎣ x= 26 + k120 ⎢⎣ x= 26 40' + k120 0 0 0 0 ⎡ x=− 20 + k120 ⎡ x= 20 + k360 C. ⎢ ( k ∈ ). D. 0 0 ⎢ ( k ∈). 0 0 ⎢⎣ x= 26 40' + k120 ⎢⎣ x= 26 40' + k360 2 2 y = 2sin x+ 3sin 2x−4cos x ⎛ π ⎞ ⎛π ⎞ Câu 22. Giải phương trình: cos⎜2x − + sin − x = 0 4 ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎡ 13π 2π ⎡ 13π 2π ⎢x=− + k A. 36 3 ⎢x= + k ⎢ ( k ∈ ). B. 36 3 ⎢ ( k ∈ ). ⎢ 7π 7π x=− + k2π ⎢ x= + k2π ⎢⎣ 12 ⎢⎣ 12 ⎡ 13π 2π ⎡ 13π 2π ⎢x= + k ⎢x= + k C. 36 3 36 3 ⎢ ( k ∈ ). D. ⎢ ( k ∈ ). ⎢ 7π ⎢ 7π x=− + k2π x=− + kπ ⎢⎣ 12 ⎢⎣ 12

Chuyên gia sách luyện thi 2 3 Câu 23. Giải phương trình: cos10x+ 2cos 4x+ 6cos 3xcos x= cos x+ 8cos 3xcos x A. x= kπ ( k∈ ). π B. x= k ( k∈ ). 2 C. x= k2 π ( k∈ ). D. x= k4 π ( k∈). ⎡π Câu 24. Số nghiệm nguyên của phương trình: ⎢ ( x x ) 2 x ⎤ cos 3 − 9 + 160 + 800 = 1 8 ⎥ ⎣ ⎦ A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 25. Giải phương trình: 2cos2x+ 9sinx− 7 = 0 π π A. x=− + k2 π , k∈ . B. x= + k2 π , k∈ . 2 2 π π C. x= + kπ , k∈ . D. x=− + kπ , k∈. 2 2 3 ⎛π ⎞ Câu 26. Giải phương trình: sin ⎜ + x = 2 sin x 4 ⎟ ⎝ ⎠ π π A. x= + k2 π ( k∈ ). B. x= + kπ ( k∈). 4 4 π π C. x=− + kπ ( k∈ ). D. x=− + k2 π ( k∈). 4 4 2 2 Câu 27. Giải phương trình: 3cos x− 2sin 2x+ sin x= 1. Nghiệm của phương trình là: π π π π A. x= + kπ . B. x= + kπ . C. x= + kπ . D. x= + kπ . 2 3 5 4 Câu 28. Giải phương trình: 2 sin 2x− cos 2x= 7 sin x+ 2 cos x− 4. ⎡ π ⎡ π ⎢x= + kπ ⎢x=− + k2π A. 6 6 ⎢ ( k ∈ ). B. ⎢ ( k ∈ ). ⎢ 5π ⎢ 5π x= + kπ x=− + k2π ⎢⎣ 6 ⎢⎣ 6 ⎡ π ⎡ π ⎢x=− + k2π C. 6 ⎢x= + k2π ⎢ ( k ∈ ). D. 6 ⎢ ( k ∈). ⎢ 5π 5π x= + k2π ⎢ x= + k2π ⎢⎣ 6 ⎢⎣ 6 ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ Câu 29. Giải phương trình: cos⎜2x+ + cos 2x− + 4 sin x= 2 + 2(1−sin x) 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎡ π ⎡ π ⎢x= + kπ ⎢x=− + k2π A. 6 6 ⎢ ( k ∈ ). B. ⎢ ( k ∈ ). ⎢ 5π ⎢ 5π x= + kπ x=− + k2π ⎢⎣ 6 ⎢⎣ 6 ⎡ π ⎡ π ⎢x=− + k2π 6 ⎢x= + k2π C. ⎢ ( k ∈ ). D. 6 ⎢ ( k ∈). ⎢ 5π 5π x= + k2π ⎢ x= + k2π ⎢⎣ 6 ⎢⎣ 6 13

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Tự luyện violympic toán bằng tiếng Anh lớp 6 (2016)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 4 tiếng anh 11 (2014)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Ôn thi vào 10 THPT chuyên môn Hóa (2015)
Preview Thí nghiệm hóa học ở trường THCS
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán THPT Ngô Long Hậu
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tuyển tập đề thi olympic 30 4 môn tiếng anh 10 (2015)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo trình toán cao cấp A1
Báo cáo khoa học: Hydrogels as Drug Delivery Systems (Hệ dẫn truyền thuốc Hydogels)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7 (2009)
Tuyển chọn 10 năm toán tuổi thơ - THCS (2015)
Violympic toán bằng tiếng Anh lớp 9 (2016)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER