Durana Corridor

akptsharedocs

The competition for Tirana-Durres corridor stems from the need to improve the urban condition of the area along the corridor. It is one of main circulation axis of Albania that connects the two biggest cities in the country and again connects them both to the airport. It has become an economic corridor that brings large revenue to the country. It cuts through many small cities and in this perspective the whole country is the beneficiary, while the communities along the corridor will be direct beneficiaries. From an organizational perspective the competition slices the Tirana -Durres corridor into three segments/ lots: the area which connects Tirana to the metropolitan highway, the area which connects Durres to the metropolitan highway, and the city of Vora which is split in half by the metropolitan highway.

DURANA ECONOMIC CORRIDOR

Termat e referencës

Qëllimi

Qëllimi i konkursit është të gjenerojë ide që do të çojnë në përmirësimin

e detajuar e projekteve urbane dhe ndërhyrjeve publike. Këto do të

ndihmojnë çdo zonë të nxisë një identitet më të mirë, në të njëjtën kohë të

përmirësojë lidhjen e zonës dhe bashkëveprim me të gjithë rrethinat e saj.

Përfitimet

Konkursi për korridorin Tiranë-Durrës buron nga nevoja për të përmirësuar

gjendjen urbane të zonës përgjatë këtij korridori. Ky është një nga boshtet

kryesore të qarkullimit të Shqipërisë që lidh dy qytetet më të mëdha në

vend dhe përsëri i lidh ata të dy në aeroport. Ai është bërë një korridor

ekonomik që sjell të ardhura të mëdha në vend. Ai shkurton distanca nëpër

shumë qytete të vogla dhe nga kjo pikëpamjei gjithë vendi është përfitues,

ndërsa komunitetet përgjatë korridorit do të jetë përfituesit direkt.

Zona e konkursit

Nga pikëpamja organizative, ky konkurs e ndan korridorrin e zonës Tiranë

- Durrës në tri segmente / pjesë: zona që lidh Tiranën me autostradën

metropolitane,zona që lidh Durrësin me autostradën metropolitane,

dhe qytetin e Vorës, e cila është e ndarë në gjysmë nga autostrada

metropolitane(Harta Durana: Segmenti 1, 2, 3).Ndërkohë konkursi

përcakton tre segmente / zona, në fazën 1, konkurrentët mund të zgjedhin

individualisht zonën e ndërhyrjes sipas preferencave. Nëse konkurrentët

vendosin të konkurojnë për më shumë se një segment, ata do të duhet të

rendisin preferencat e tyre.

14

competition brief

More magazines by this user
Similar magazines