Views
6 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ĐỀ KIỂM TRA (45 phút) TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1: Xác định tên theo IUPAC của ancol sau: (CH 3 ) 2 CH – CH 2 – CH(OH) – CH 3 A. 4 – metylpentan – 2 – ol. B. 1,3 – đimetylbutan – 1 – ol. C. 4,4 – đimetylbutan – 2 – ol. D. 2,4 – đimetylbutan – 4 ol. Câu 2: Cặp công thức cấu tạo nào sau đây viết đúng với công thức phân tử C 2 H 6 O ? A. CH 3 -CH 2 -OH và CH 3 -O-CH 2 -OH B. CH 3 -CH=O và CH 3 -O-CH 3 C. CH 3 -CH(OH)-OH và CH 3 -O-CH 3 D. CH 3 -CH 2 -OH và CH 3 -O-CH 3 Câu 3: Trong hỗn hợp etanol và nước, kiểu liên kết hiđro nào là bền nhất? O H ... O H O H ... O H A. C 2 H 5 H B. C 2 H 5 C 2 H 5 O H ... O H O H ... O H C. H C 2 H 5 D. H H Câu 4: Cho m (gam) dung dịch A gồm phenol và xiclopentanol tác dụng với Na thu được 1456 ml H 2 (đktc). Mặt khác nếu cho m (gam) A qua nước Br 2 dư thu được 26,48 gam kết tủa trắng. Phần trăm khối lượng của phenol và xiclopentanol trong A là A. 75,12% ; 24,88% B. 63,62% ; 36,38% C. 56,42% ; 43,58% D. 69, 92% ; 30,08% Câu 5: Kết luận nào sau đây luôn đúng? A. Chỉ có anđehit khi bị khử bởi H 2 (xúc tác, t o ) mới tạo ra ancol. B. Chỉ có các anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc, làm mất màu dung dịch KMnO 4 và nước Br 2 . C. Chỉ có hợp chất có nhóm chức -CHO mới tham gia phản ứng tráng bạc, bị oxi hoá bởi Cu(OH) 2 /OH, t o tạo ra kết tủa Cu 2 O. D. Các anđehit bị khử bởi [Ag(NH 3 ) 2 ]OH, t o . Câu 6: Cho các dung dịch loãng : H 2 SO 4 (1), HCl(2), HCOOH (3), CH 3 COOH (4) có cùng nồng độ mol. Dãy gồm các dung dịch được xếp theo chiều tăng dần giá trị pH là A. (2), (1), (3), (4). B. (1), (2), (4), (3). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (1). TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Tại sao người ta dùng fomon để ngâm xác động vật? Câu 2 (3 điểm): X là hỗn hợp gồm H 2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đung nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với Heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với lượng dư natri kim loại, được V lít khí H 2 (đktc). Tìm V? Câu 3 (2 điểm): Tính khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu được khi cho DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 91 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định lên men 1 lít rượu gạo 8 o . Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml và giả sử phản ứng lên men giấm đạt hiệu suất 100%? HƯỚNG DẪN I. TRẮC NGHIỆM (0,5 điểm/câu) 1 2 3 4 5 6 A D C B C C II. TỰ LUẬN Câu 1: Vì dung dịch Fomon hay Fomalin thường dùng trên thị trường có chứa 40% HCHO, 52% H 2 O, 8% metanol. Dung dịch được dùng để ngâm xác động vật do có tính diệt khuẩn của HCHO Câu 2: ,° CHO + H 2 CH 2 OH Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng: m t = m s → n t . M t = n s . M s → n s = 1 mol ả = ứ = n t – n s = 2 – 1 = 1 mol CH 2 OH + Na →CH 2 ONa + H 2 = = 0.5 mol → V = 11,2 lít Câu 3: 83,48g 2.6. Một số kế hoach bài dạy học minh hoạ 2.6.1.Kế hoạch bài dạy học số 1 Bài 44: Anđehit – Xeton (tiết 2) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: HS trình bày được − Tính chất hóa học của Anđehit no, đơn chức ( ví dụ: Anđehit axetic): Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hóa (tác dụng với hiđro) − Phương pháp điều chế Anđehit từ ancol bậc I (tạo Anđehit), ancol bậc II (tạo xeton), điều chế trực tiếp Anđehit fomic từ metan, Anđehit axetic từ etilen. − Một số ứng dụng chính của Anđehit – xeton. 2. Kỹ năng − Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát mô hình cấu tạo phân tử DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − Kỹ năng vận dụng, liên hệ các kiến thức đã học dự đoán tính chất hóa học đặc trưng của Anđehit và xeton; kiểm tra dự đoán và kết luận. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 92 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial