Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4 5 6 7 8 9 10 Tiêu chí Trước khi sử dụng bài tập phân Sau khi sử dụng bài tập phân Lớp hóa hóa Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) ĐC 47.06 41.18 7.35 4.41 41.18 47.06 7.35 7.35 TN 50.74 44.78 4.48 0.00 22.39 59.70 11.94 5.97 ĐC 50.00 47.06 2.94 0.00 38.24 47.06 11.76 2.94 TN 14.93 68.66 11.94 5.97 7.46 26.87 35.82 29.85 ĐC 17.64 64.70 14.71 2.94 17.64 63.24 7.35 11.76 TN 62.68 28.36 8.95 0.00 14.93 29.85 47.76 7.46 ĐC 66.18 29.41 4.41 0.00 45.59 22.06 26.47 5.88 TN 17.91 47.76 20.89 13.43 14.93 16.42 20.89 47.76 ĐC 42.65 51.47 2.94 2.94 25.00 35.29 13.24 26.47 TN 0.00 37.31 44.78 17.91 11.94 10.44 32.84 44.77 ĐC 2.94 39.71 51.47 5.88 7.35 39.71 35.29 17.65 TN 0.00 14.93 29.85 55.22 0.00 11.94 44.77 43.28 ĐC 0.00 11.76 51.47 33.82 7.35 25.00 51.47 16.17 TN 0.00 52.24 29.85 17.91 0.00 4.48 44.78 50.74 ĐC 0.00 47.06 25.00 27.94 0.00 17.65 47.06 35.29 Nhận xét: Những giờ dạy sử dụng bài tập phân hóa, HS hứng thú học tập hơn. Cụ thể: có những HS học lực yếu, trung bình đã rất hào hứng, tích cực trong các hoạt động nhóm, xung phong chữa bài hoặc trả lời câu hỏi. Điều này thể hiện tăng dần khi số giờ học sử dụng các bài tập phân hóa tăng lên. Qua bảng thống kê Phiếu hỏi HS: Đã tiến hành lấy ý kiến của 67 HS các lớp TN và 68 HS các lớp 11 không thực nghiệm khi dạy học hợp tác có sử dụng bài tập phân hóa Kết quả trong bảng sau: Bảng 3.2. Bảng thống kê về hứng thú học tập của HS đối với môn Hóa học khi được học hợp tác theo nhóm Trước khi sử dụng bài tập phân hóa Sau khi sử dụng bài tập phân hóa Lớp Rất Rất Rất Bình Không Rất Bình Không thích Thích không Thích không thường thích thích thường thích thích thích (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 11B1 0,00 32,43 61,08 5,95 0,54 1,08 44,86 52,43 1,58 0,05 11B2 0,54 34,59 56,22 5,95 2,70 0,58 40,07 50,09 5,95 2,51 11B5 1,62 12,43 56,76 25,07 4,12 2,16 18,35 63,24 14,17 2,08 11B6 0,00 31,89 47,03 20,00 1,08 0,68 31,89 47,96 19,15 0.32 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 105 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.4.1. Kết quả bài kiểm tra của học sinh hiện như sau: Kết quả TN được xử lý theo phương pháp thống kê toán học, các bước thực 1. Lập các bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích. 2. Vẽ đồ thị các đường lũy tích. 3. Lập bảng tổng hợp phân loại kết quả học tập. 4. Tính các tham số thống kê đặc trưng. 3.4.1.1. Bài kiểm tra số 01 Trường THPT Gia Viễn C Hoa Lư A Bảng 3.3. Kết quả bài kiểm tra số 1 Đối Số HS đạt điểm X Lớp i tượng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11B1(32) TN 0 0 0 0 0 4 4 6 7 9 2 11B2(35) ĐC 1 0 0 0 0 4 8 4 10 6 2 11B5 (35) TN 0 0 1 1 4 6 3 5 6 6 3 11B6 (33) ĐC 0 0 2 4 3 3 5 4 6 4 2 Bảng 3.4. Tỉ lệ phần trăm HS đạt điểm x i trở xuống bài kiểm tra số 1 Số Bài % Số HS đạt điểm x Lớp i trở xuống HS KT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 67 1 0,0 0,0 1,5 2,9 8,9 23,9 34,3 50,7 70,1 92,5 100 ĐC 68 1 0,0 0,0 2,9 8,8 13,2 23,5 42,6 54,4 77,9 92,6 100 Tỉ lệ (%) HS đạt điểm X i trở xuống 120 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 0 0 1. 2. 8. 24 34 51 70 93 10 ĐC 0 0 2. 8. 13 24 43 54 78 93 10 Điểm số DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 1 TN ĐC MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 106 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial