Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.5. Tỉ lệ phần trăm HS đạt yếu – kém, trung bình, khá, giỏi bài kiểm tra số 1 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Lớp Số HS Bài KT TN 67 1 ĐC 68 1 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Hình 3.2. Biểu đồ biểu diễn trình độ HS qua bài kiểm tra số 1 3.4.1.2. Bài kiểm tra số ố 02 % Yếu - Kém % Trung bình %Khá %Giỏi 8,9 25,4 35,8 29,9 14,7 29,4 35,3 20,6 Yếu - kém Trung Bình Khá Giỏi TN 8.9 25.4 35.8 29.9 ĐC 14.7 29.4 35.3 20.6 Bảng 3.6. Kết quả bài kiểm tra số 2 Trường Đối Số HS đạt điểm X Lớp i THPT tượng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gia Viễn C 11B1(32) TN 0 0 0 0 0 4 5 5 9 7 2 11B2(35) ĐC 0 0 0 0 1 7 6 8 7 5 1 11B5 (35) TN 0 0 0 0 1 5 9 7 8 4 1 Hoa Lư A 11B6 (33) ĐC 2 0 0 0 4 2 4 13 5 3 0 Bảng 3.7. Tỉ lệ ệ phần trăm HS đạt điểm x i trở xuống bài kiểm tra số 2 Số Bài % Số HS đạt điểm x Lớp i trở xuống HS KT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 67 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 14,9 35,8 53,7 79,1 92,5 100 ĐC 68 2 2,9 0,0 0,0 0,0 10,3 23,5 38,2 69,1 86,8 98,5 100 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN TN ĐC MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 107 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.3. Biểu đồ biểu diễn đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 2 Bảng 3.8. Tỉ lệ phần trăm HS đạt yếu – kém, trung bình, khá, giỏi bài kiểm tra số 2 Lớp Số HS Bài KT TN 67 2 ĐC 68 2 Hình 3.4. Biểu đồ biểu diễn trình độ HS qua bài kiểm tra số 2 3.4.1.3. Bài kiểm tra số ố 03 Trường THPT Gia Viễn C Hoa Lư A 60 50 40 30 20 10 120 100 0 80 60 40 20 0 0 TN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 1.5 14. 35. 53. 79. 92. 100 ĐC 2.9 0 0 0 10. 23. 38. 69. 86. 98. 100 % Yếu - Kém % Trung bình Yếu -kém Trung bình Khá Giỏi TN 1.5 34.3 43.3 20.9 ĐC 10.3 27.9 48.5 13.3 Bảng 3.9. Kết quả bài kiểm tra số 3 %Khá 1,5 34,3 43,3 10,3 27,9 48,5 Lớp Đối Số HS đạt điểm X i tượng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11B1(32) TN 0 0 0 0 1 2 6 8 10 3 2 11B2(35) ĐC 0 0 0 2 8 8 8 5 3 1 0 11B5 (35) TN 0 0 0 0 1 5 6 11 9 3 0 11B6 (33) ĐC 0 0 2 1 0 4 7 9 8 2 0 TN ĐC TN ĐC %Giỏi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 20,9 13,3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 108 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial