Views
9 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Về mặt kỹ thuật, giá trị p (xác suất xảy ra ngẫu nhiên) nói đến tỉ lệ phần trăm. Ví dụ, độ giá trị p = 0,04 có nghĩa là khả năng chênh lệch giữa hai giá trị trung bình chỉ là 4%. Dựa trên giá trị quy ước là 5%, chúng ta coi chênh lệch đó không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên. Khi đó chênh lệch là có ý nghĩa. Công thức tính giá trị p của phép kiểm chứng t – test trong phần mềm Excel: Trong đó: p = ttest(array1,array2,tail,type) − array: Là cột điểm số mà chúng ta định so sánh − tail: Đuôi − type: là dạng các tham số Mức độ ảnh hưởng (ES): Mức độ ảnh hưởng ES cho biết độ lớn ảnh hưởng của tác động. Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) chính là công cụ đo mức độ ảnh hưởng. Công thức tính mức độ ảnh hưởng sử dụng độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của Cohen (1998) như sau: Có thể giải thích mức độ ảnh hưởng bằng cách sử dụng các tiêu chí của Cohen, trong đó phân ra các mức độ ảnh hưởng từ không đáng kể đến rất lớn: Giá trị mức độ ảnh hưởng (ES) Ảnh hưởng > 1,00 Rất lớn 0,80 – 1,00 Lớn 0,50 – 0,79 Trung bình 0,20 – 0,49 Nhỏ < 0,20 Rất nhỏ Xử lí số liệu toán học ta thu được giá trị của p và mức độ ảnh hưởng ES như sau: Lớp Giá trị p Mức độ ảnh hưởng (ES) Lớp TN so với lớp ĐC 0,04 0,35 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nhận xét: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 111 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định • Thấy rằng giá trị p < 0,05 nên sự khác biệt về điểm số giữa hai lớp TN và ĐC là có ý nghĩa. • Mức độ ảnh hưởng ES ở hai nhóm lớp TN và ĐC nằm trong khoảng từ 0,20 – 0,49 nên sự tác động của thực nghiệm ở mức độ nhỏ. 3.4.2. Kết quả đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của học sinh Sau khi tiến hành 3 kế hoạch bài dạy thực nghiệm và 3 bài kiểm tra đánh giá, chúng tôi phát phiếu tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng năng lực hợp tác cho HS và phiếu đánh giá năng lực hợp tác của HS do GV đánh giá. Các tiêu chuẩn được chấm theo thang điểm nguyên (từ 1 đến 4). Sau đó các phiếu đánh giá được tập hợp và tính điểm trung bình đạt được của HS cho mỗi tiêu chuẩn theo từng mức độ: HS tự đánh giá và đánh giá của GV. Kết quả điểm trung bình đạt được của mỗi tiêu chuẩn được trình bày ở bảng sau: Bảng 3.13. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hợp tác của học sinh Các tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác 1. Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề do bản thân và người khác đưa ra 2. Lựa chọn hình thức làm việc nhóm có quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ 3. Tự nhận trách nhiệm và vai trò của mình trong hoạt động chung của nhóm 4. Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được mục đích chung, đánh giá được khả năng của mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động chung 5. Phân tích được khả năng của từng thành viên để tham gia đề xuất phương án phân công công việc 6. Dự kiến phương án phân công, tổ chức hoạt động hợp tác 7. Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp 8. Khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên khác. 9. Căn cứ vào mục đích hoạt động của nhóm để đánh giá kết quả đạt được 10. Đánh giá mức độ đạt mục đích của cá nhân, và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên. HS tự đánh giá Đánh giá của GV TN ĐC TN ĐC 3,30 3,24 3,27 1,75 2,80 1,97 2,68 1,90 3,14 3,23 3,12 3,17 2,73 2,66 2,12 2,50 2,04 2,32 2,00 2,39 2,58 2,29 2,55 2,29 2,05 2,30 1,98 1,97 3,12 3,09 3,15 3,07 2,78 2,96 2,72 2,64 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3,52 3,63 3,20 3,38 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial