Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3.1. Khái niệm năng lực hợp tác ............................................................. 30 1.3.2. Cấu trúc và biểu hiện của năng lực hợp tác ...................................... 30 1.4. Bài tập phân hoá và bài tập định hướng năng lực ............................. 31 1.4.1. Bài tập phân hóa ............................................................................ 31 1.4.2. Bài tập định hướng năng lực .......................................................... 33 1.5. Thực trạng dạy học phân hóa và sử dụng bài tập phân hóa trong dạy học môn Hóa học ở một số trường THPT tại Ninh Bình .................. 36 1.5.1. Mục đích điều tra............................................................................ 36 1.5.2. Nội dung – Phương pháp – Đối tượng – Địa bàn điều tra .............. 36 1.5.3. Kết quả điều tra .............................................................................. 37 Tiểu kết chương 1 ....................................................................................... 41 Chương 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬPPHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBONHÓA HỌC 11 THPT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH ........................................................................................ 42 2.1. Mục tiêu và cấu trúc chương trình hóa học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT .............................................................. 42 2.1.1. Mục tiêu các chương “Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol”, chương “Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic” – Hóa học 11 THPT ........... 42 2.1.2. Cấu trúc của chương trình hóa học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT ............................................................. 44 2.1.3. Một số điểm cần chú ý về nội dung và phương pháp dạy học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT ............................... 44 2.2. Nguyên tắc và quy trình tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT .............. 50 2.2.1. Nguyên tắc tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT ............................... 50 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.2.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT ............................................................. 51 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3. Hệ thống bài tập phân hoá phần dẫn xuất củahiđrocacbon – Hóa học 11 THPT ...................................................................................................... 56 2.3.1. Cơ sở sắp xếp hệ thống bài tập phân hoá ....................................... 56 2.3.2. Hệ thống bài tập phân hóa chương 8 “Dẫn xuất halogen- ancol - phenol” ....................................................................................... 56 2.3.3. Hệ thống bài tập phân hóa chương 9 “Anđehit – xeton – axit cacboxylic” .............................................................................................. 67 2.4. Một số biện pháp sử dụng bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh ........................................................................................................ 78 2.4.1. Nguyên tắc và biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho học sinh ... 78 2.4.2. Sử dụng bài tập phân hóa trong dạng bài truyền thụ kiến thức mới ..... 79 2.4.2. Sử dụng bài tập phân hoá khi ra bài tập về nhà .............................. 79 2.4.3. Sử dụng bài tập phân hoá trong dạng bài luyện tập và ôn tập ........ 81 2.5. Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của học sinh ....................................................................................................... 83 2.5.1. Đánh giá qua quan sát .................................................................... 83 2.5.2. Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ............................................... 87 2.5.3. Đánh giá qua bài kiểm tra kiến thức ............................................... 90 2.6. Một số kế hoach bài dạy học minh hoạ .............................................. 92 2.6.1. Kế hoạch bài dạy học số 1 .............................................................. 92 2.6.2. Kế hoạch bài dạy học số 2 .............................................................. 99 Tiểu kết chương 2 ..................................................................................... 100 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ................................................ 101 3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ........................... 101 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm ............................................................ 101 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm .................................................... 101 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm ........................................................ 101 3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm................................................. 102 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial