Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 15: Hợp chất hữu cơ X (trong cấu tạo phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C 7 H 8 O 2 , tác dụng được với Na và NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Công thức cấu tạo của X là gì? A. C 6 H 5 CH(OH) 2 B. HOC 6 H 4 CH 2 OH B. Bài tập tự luận: Bài 16: Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng: C. CH 3 C 6 H 3 (OH) 2 D. CH 3 OC 6 H 4 OH a. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết điều chế ancol: metylic; etylic; etylen glycol và isopropylic Bài 17: b. Từ etilen điều chế glixerol (các chất vô cơ và điều kiện có sẵn) c. Từ propen điều chế glixerol (tối đa là 3 phương trình hóa học) a. Dùng duy nhất hóa chất nào để nhận biết được các chất lỏng sau: stiren, toluen, phenol? b. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit của các chất sau: phenol, axit picric, p – nitrophenol.? c. Viết CTCT của tất cả các đồng phân có CTPT C 7 H 8 O Bài 18: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một ancol A thì thu được 9,24 gam CO 2 .Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thì thu được 3,36 lít khí (đktc) . Tìm công thức phân tử và gọi tên A 2.3.2.2. Bài tập ở mức độ hiểu (HS Trung bình, khá) A. Bài tập trắc nghiệm Bài 19: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm metanol và etanol (xúc tác H 2 SO 4 đặc, 140℃) thì số ete thu được tối đa là A. 4 B. 2 C. 1 D.3 Bài 20: Cho hỗn hợp hai ancol no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp tách nước (xúc tác H 2 SO 4 đặc, 140 ℃) thu được ba ete. Trong đó một ete có khối lượng phân tử bằng khối lượng phân tử của một trong hai ancol. A gồm: A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN D. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 59 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 21: Cho 3 – metylbutan – 2 – ol tách nước ở điều kiện thích hợp, rồi lấy anken thu được tác dụng với nước (xúc tác axit) thì thu được ancol X. Các sản phẩm đều là sản phẩm chính. Tên gọi của X là: A. 3 – metylbutan – 2 – ol. B. 3 – metylbutan – 1 – ol. 60 C. 2 – metylbutan – 2 – ol. D. 2 – metylbutan – 3 – ol. Bài 22: Tách nước trên 170℃ của 2 – metylbutan – 2 – ol được bao nhiêu sản phẩm anken? A. 1 B. 2 C. 3 D.không có phản ứng Bài 23: Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng? A. Ancol isoamylic: (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 CH 2 OH B. Ancol secbutylic: (CH 3 ) 2 CH – CH 2 OH C. Axit picric: o,m,p – Br 3 C 6 H 2 OH D. p – crezol: CH 3 – C 6 H 5 OH Bài 24: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO 3 . Tên gọi của X là gì? A. Anilin B. Phenol C. Axit acrylic D. Metyl axetat Bài 25: Cho 12,8 gam dung dịch ancol A (trong nước) có nồng độ 71,875 % tác dụng với lượng dư Na thu được 5,6 lít khí (đtkc). Công thức của ancol A là gì? A. CH 3 OH B. C 2 H 4 (OH) 2 C. C 3 H 5 (OH) 3 D. C 4 H 7 OH Bài 26: Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic A. HBr ( ), Na, Cu ( ), CH 3 COOH (xúc tác) B. Ca, CuO ( ), C 6 H 5 OH, HOCH 2 CH 2 OH C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác) D. Na 2 CO 3 , CuO ( ), CH 3 COOH (xúc tác), (CHCO) 2 O. Bài 27: Khi tách nước từ một chất X có công thức là C 4 H 10 O tạo thành ba anken là đồng phần của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là gì? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. (CH 3 ) 3 COH B. CH 3 OCH 2 CH 2 CH 3 C. CH 3 CH(OH)CH 2 CH 3 D. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 OH MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial