Views
9 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. C 6 H 8 O 6 . B. C 3 H 4 O 3 . C. C 12 H 16 O 12 . D. C 9 H 12 O 9 . Bài 26: Khi đun nóng hỗn hợp axit oxalic và hai ancol CH 3 OH, C 2 H 5 OH ở điều kiện thích hợp tạo ra các đieste (X). Số sản phẩm đieste X tối đa thu được là A. 2. B. 3. C. 5. D. kết quả khác. Bài 27: Một hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đơn chức A, B là đồng đẳng liên tiếp. Chia X làm 2 phần bằng nhau: + Phần 1 trung hoà bằng 0,5 lít dd NaOH 1M. + Phần 2 tác dụng với dd AgNO 3 /NH 3 tạo ra 43,2 gam Ag. Khối lượng và CTCT thu gọn của A, B trong hỗn hợp lần lượt là A. 9,2 gam HCOOH và 18 gam CH 3 COOH. B. 18 gam CH 3 COOH và 44,4 gam C 2 H 5 COOH. C. 18,4 gam HCOOH và 36 gam CH 3 COOH. D. 36 gam CH 3 COOH và 44,4 gam C 2 H 5 COOH. Bài 28: Cho các dd loãng : H 2 SO 4 (1), HCl(2), HCOOH (3), CH 3 COOH (4) có cùng nồng độ mol. Dãy gồm các dd được xếp theo chiều tăng dần giá trị pH là A. (2), (1), (3), (4). B. (1), (2), (4), (3). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (1). Bài 29: Chất nào dưới đây đã được gọi đúng tên bằng cả hai loại danh pháp ? A. CH 3 −CH=O: Anđehit axetic (metanal) B. CH 2 =CH−CH=O: Anđehit acrylic (propanal) C. CH 3 −CH(CH 3 )−CH=O: Anđehit isobutiric (metylpropanal) D. O=HC−CH=O: Anđehit malonic (etanđial) Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđehit A mạch hở, no thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ n A : : = 1 : 3 : 2. Vậy A là A. CH 3 CH 2 CHO B. OHCCH 2 CHO C. HOCCH 2 CH 2 CHO D. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CHO Bài 31 : Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 1,568 lít CO 2 (đktc). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − CTPT của hai anđehit là A. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO B. HCHO và CH 3 CHO MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 71 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. C 2 H 5 CHO và C 5 H 7 CHO D. Kết quả khác − Khối lượng gam của mỗi anđehit trong hỗn hợp là A. 0,539 và 0,921 B. 0,92 và 0,58 C. 0,44 và 1,01 D. 0,66 và 0,8 Bài 32: Trong số các chất : ancol propylic (1), anđehit axetic (2), axit propionic (3) và axit butiric (4), chất tan trong nước kém nhất là A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) B.Bài tập tự luận Bài 33: Chỉ dùng dd AgNO 3 trong NH 3 có thể phân biệt được 3 khí: fomanđehit, axetilen và etilen không? Nếu được hãy trình bày cách tiến hành và viết các PTHH để minh hoạ. Bài 34: Để lâu anđehit benzoic C 7 H 6 O (A) trong không khí sinh ra một chất rắn C 7 H 6 O 2 (B). Nếu cho A tác dụng với H 2 (Ni,t o ) sinh ra C 7 H 8 O (C). Viết CTCT của A, B, C và PTHH của các phản ứng đã xảy ra. Bài 35: a) Lấy 2 PTHH làm ví dụ, để chứng minh anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. b) Cho phản ứng: 2RCHO + KOH → RCOOK + RCH 2 OH Phản ứng này có nói nên tính oxi hoá - khử của anđehit không ? Tại sao ? Bài 36: Vị chua của các loại trái cây là do axit hữu cơ có trong đó gây nên. Trong quả táo có axit 2 – hiđroxibutanđioic (axit malic), trong quả nho có axit 2,3 – đihiđroxibutanđioic (axit tactric), trong quả chanh có axit 2 – hiđroxipropan – 1,2,3 – tricacboxylic (axit xitric hay limonic). Hãy viết công thức cấu tạo các axit đó? Bài 37: Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức. − Cho 0,9 gam chất A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong amoniac, thu được 5,40gam Ag. − Cho 0,2 mol A tác dụng với H 2 có dư (xúc tác Ni, nhiệt độ) ta được ancol B. Cho ancol B tác dụng với Na (lấy dư) thu được 4,48 lít H 2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo và tên chất A. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.3.3.3. Bài tập ở mức độ vận dụng (HS khá, giỏi) A. Bài tập trắc nghiệm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 72 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial