Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài 38: Các chất hữu cơ đơn chức X 1 , X 2 , X 3 , X 4 có công thức tương ứng là CH 2 O, CH 2 O 2 , C 2 H 6 O, C 2 H 4 O 2 . Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau, trong đó có một chất tác dụng được với natri sinh ra khí hiđro. Công thức cấu tạo X 1, X 2 , X 3 , X 4 lần lượt là A. HCHO, HCOOH, C 2 H 5 OH, HCOOCH 3 B. CH 3 OH, HCHO, CH 3 OCH 3 , CH 3 COOH C. HCHO, HCOOH, CH 3 OCH 3 , HCOOCH 3 D. HCHO, CH 3 OCH 3 , CH 3 OH, CH 3 COOH Bài 39: Hợp chất hữu cơ E mạch hở có CTPT C 3 H 6 O 3 có nhiều trong sữa chua. E có thể tác dụng với Na và Na 2 CO 3 , còn khi tác dụng với CuO nung nóng thì tạo ra hợp chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của E là A. CH 3 COOCH 2 OH B. CH 3 CH(OH)COOH Bài 40: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: E là este đa chức. Tên gọi của Y là A. Propan – 1,2 – điol B. Propan – 1,2 – điol C. HOCH 2 COOCH 3 D. HOCH 2 CH 2 COOH C. Glixerol D. Propan – 2 -ol Bài 41: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Cho công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCHO B. OHC – CHO Bài 42: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Hiđrocacbon A Vậy A là A. ⎯ Br 2 ⎯ , as → B C. CH 3 CHO D. CH 3 CH(OH)CHO ⎯ NaOH ⎯ → C ⎯ CuO ⎯→ D ⎯⎯ O 2 , Mn ⎯⎯ → HOOCCH 2 COOH. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2+ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 73 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. C 3 H 8 C. CH 2 = CHCH 3 D. CH 2 = CHCOOH Bài 43: Đốt cháy hoàn toàn 1 axit cacboxylic thấy số mol O 2 phản ứng bằng số mol CO 2 và bằng số mol H 2 O sinh ra. Axit đó là A. HCOOH B. CH 3 COOH 74 C. (COOH) 2 D. C 2 H 5 COOH Bài 44: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là A. C 2 H 4 O 2 và C 3 H 4 O 2 B. C 2 H 4 O 2 và C 3 H 6 O 2 C. C 3 H 4 O 2 và C 4 H 6 O 2 D. C 3 H 6 O 2 và C 4 H 8 O 2 Bài 45: Oxi hoá m gam một ancol đơn chức, bậc một, mạch hở A thu được hỗn hợp X gồm: Anđehit, axít, nước và ancol dư. Chia X làm 3 phần bằng nhau: + Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ, thu được 0,2 mol H 2 và 25,6 gam chất rắn. + Phần 2 cho phản ứng với NaHCO 3 dư, thu được 0,1 mol khí CO 2 . + Phần 3 cho tác dụng với dd AgNO 3 /NH 3 (dư), thu được 0,6 mol Ag. Nếu oxi hoàn hoàn toàn m gam A chỉ tạo thành anđehit, rồi cho phản ứng tráng gương thì số mol Ag thu được là (phản ứng xảy ra hoàn toàn) A. 1,6. B. 0,8. C. 2,4. D. 4,8. Bài 46: Chia m gam một anđehit mạch hở thành 3 phần bằng nhau: Phần 1: Khử hoàn toàn cần 3,36 lít H 2 (đktc) Phần 2: Thực hiện phản ứng cộng với dd brom có 8 gam brom tham gia phản ứng Phần 3: Cho tác dụng với lượng dư dd AgNO 3 /NH 3 thu được x gam Ag Giá trị của x là A. 21,6 gam B. 10,8 gam C. 43,2 gam D. Kết quả khác Bài 47: Có 2 axit hữu cơ no: A là axit đơn chức và B là axit đa chức. Hỗn hợp X DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN chứa x mol A và y mol B. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 11,2 lít CO 2 (đktc). Cho x + y = 0,3 và M A < M B . Công thức cấu tạo thu gọn của A là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial