Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC BẢNG http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 1.1: Tóm tắt – thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner ................................... 8 Bảng 1.2: Phân loại tư duy của Bloom ................................................................ 17 Bảng 1.3. Cấu trúc và biểu hiện của năng lực hợp tác ........................................... 31 Bảng 1.4. Khảo sát sử dụng các phương pháp dạy học và cách đánh giá mức độ,khả năng nhận thức và khả năng học tập của HS ............................ 37 Bảng 2.1. Cấu trúc của chương trình hóa họcphần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 ......................................................................................... 44 Bảng 2.2. Mức độ phân hóa của bài tập .............................................................. 55 Bảng 2.3. Tiêu chí và các mức độ đánh giá năng lực hợp tác của HS .................. 83 Bảng 2.4. Bảng kiểm quan sát đánh giá năng lực hợp tác của HS trong dạy học hóa học ( Dành cho GV) .............................................................. 86 Bảng 3.1. Bảng thống kê GV và HS lớp thực nghiệm và lớp đối chứng ............ 103 Bảng 3.2. Bảng thống kê về hứng thú học tập của HS đối với môn Hóa học ..... 105 Bảng 3.3. Kết quả bài kiểm tra số 1 .................................................................. 106 Bảng 3.4. Tỉ lệ phần trăm HS đạt điểm x i trở xuống bài kiểm tra số 1 ............... 106 Bảng 3.5. Tỉ lệ phần trăm HS đạt yếu – kém, trung bình, khá, giỏi bài kiểm tra số 1 ... 107 Bảng 3.6. Kết quả bài kiểm tra số 2 .................................................................. 107 Bảng 3.7. Tỉ lệ phần trăm HS đạt điểm x i trở xuống bài kiểm tra số 2 ............... 107 Bảng 3.8. Tỉ lệ phần trăm HS đạt yếu – kém, trung bình, khá, giỏi bài kiểm tra số 2 ..... 108 Bảng 3.9. Kết quả bài kiểm tra số 3 .................................................................. 108 Bảng 3.10. Tỉ lệ phần trăm HS đạt điểm x i trở xuống bài kiểm tra số 3 ............... 109 Bảng 3.11. Tỉ lệ phần trăm HS đạt yếu – kém,trung bình, khá, giỏi bài kiểm tra số 3 ....................................................................................................... 109 Bảng 3.12. Các tham số đặc trưng ...................................................................... 110 Bảng 3.13. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hợp tác của học sinh ............ 112 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Hình vẽ mô tả vùng phát triển gần nhất theo L.S. Vygotsky ................. 7 Hình 1.2. Sơ đồ cấu trúc chung của năng lực...................................................... 23 Hình 1.3. Mô hình tảng băng về cấu trúc năng lực ............................................. 24 Hình 1.4. Biểu đồ khả năng chuẩn bị cho giờ học có tổ chức hoạt động nhóm. .. 39 Hình 1.5. Biểu đồ khả năng tổ chức hoạt động nhóm cho giờ học ...................... 39 Hình 2.1. Sơ đồ quy trình xây dựng bài tập ........................................................ 53 Hình 2.2. Sơ đồ quy trình thiết kế hệ thống bài tập phân hóa .............................. 56 Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 1 ............... 106 Hình 3.2. Biểu đồ biểu diễn trình độ HS qua bài kiểm tra số 1 ......................... 107 Hình 3.3. Biểu đồ biểu diễn đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 2 ............... 108 Hình 3.4. Biểu đồ biểu diễn trình độ HS qua bài kiểm tra số 2 ......................... 108 Hình 3.5. Biểu đồ biểu diễn đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 3 ............... 109 Hình 3.6. Biểu đồ biểu diễn trình độ HS qua bài kiểm tra số 3 ......................... 109 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial