Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định góp để thúc đẩy hoạt động chung. khả năng của mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động chung mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động chung mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động chung năng của mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động chung 5. Phân tích Không thể Đôi khi phân Có kĩ năng Chủ động được khả năng phân tích tích được khả phân tích phân tích của từng thành được khả năng của từng được khả được khả viên để tham năng của từng thành viên để năng của từng năng của từng gia đề xuất thành viên để tham gia đề thành viên để thành viên để phương án tham gia đề xuất phương tham gia đề tham gia đề 3. Xác định phân công xuất phương án phân công xuất phương xuất phương nhu cầu và công việc án phân công công việc án phân công án phân công khả năng của công việc công việc công việc người hợp tác 6. Dự kiến Không đưa ra Đôi khi dự Đưa ra được Luôn luôn phương án dự kiến kiến phương dự kiến chủ động dự phân công, tổ phương án án phân công, phương án kiến phương chức hoạt phân công, tổ tổ chức hoạt phân công, tổ án phân công, động hợp tác. chức hoạt động hợp tác chức hoạt tổ chức hoạt động hợp tác động hợp tác động hợp tác 7. Theo dõi Không theo Có ý thức biết Đôi khi theo Tích cực theo tiến độ hoàn dõi tiến độ theo dõi tiến dõi tiến độ dõi tiến độ thành công hoàn thành độ hoàn thành hoàn thành hoàn thành việc của từng công việc của công việc của công việc của công việc của thành viên và từng thành từng thành từng thành từng thành cả nhóm để viên và cả viên và cả viên và cả viên và cả điều hoà hoạt nhóm để điều nhóm để điều nhóm để điều nhóm để điều 4. Tổ chức và động phối hợp hoà hoạt động hoà hoạt động hoà hoạt động hoà hoạt động thuyết phục phối hợp phối hợp phối hợp phối hợp người khác 8. Khiêm tốn Không tiếp Biết lắng nghe Khiêm tốn Khiêm tốn tiếp thu sự góp thu sự góp ý sự góp ý và tiếp thu sự tiếp thu sự ý và nhiệt tình và nhiệt tình chia sẻ, biết góp ý và nhiệt góp ý và nhiệt chia sẻ, hỗ trợ chia sẻ, không hỗ trợ của các tình chia sẻ, tình chia sẻ, các thành viên thể hỗ trợ các thành viên biết hỗ trợ các nhiệt tình hỗ khác. thành viên khác thành viên trợ các thành khác. khác. viên khác. 9. Căn cứ vào Không xác Không căn cứ Căn cứ vào Luôn căn cứ mục đích hoạt định được vào mục đích mục đích hoạt vào mục đích 5. Đánh giá động của mục đích hoạt hoạt động của động của hoạt động của hoạt động hợp nhóm để đánh động của nhóm để đánh nhóm để đánh nhóm để đánh tác giá kết quả đạt nhóm để đánh giá kết quả giá kết quả giá kết quả được giá kết quả đạt đạt được được đạt được đạt được DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 89 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 10. Đánh giá mức độ đạt mục đích của cá nhân, và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên. Không xác Xác định Biết đánh giá định được được mức độ mức độ đạt mức độ đạt đạt mục đích mục đích của mục đích của của cá nhân, cá nhân, và cá nhân, và rút và rút kinh rút kinh kinh nghiệm nghiệm cho nghiệm cho cho bản thân bản thân và bản thân và và cho các cho các thành cho các thành thành viên. viên. viên. Tổng điểm:................ Giải thích ngắn gọn tại sao em lại cho điểm bản thân như vậy: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Hãy cho điểm từng bạn trong nhóm: Tên thành viên nhóm Điểm Lí do đánh giá 2.5.3. Đánh giá qua bài kiểm tra kiến thức Có kĩ năng đánh giá mức độ đạt mục đích của cá nhân, và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên. Sau đây chúng tôi sử dụng các bài tập đã biên soạn ở trên để xây dựng một số đề kiểm tra trong quá trình thực nghiệm: Nội dung kiến thức 1. Ancol - Phenol Đề kiểm tra 45 phút MA TRẬN ĐỀ Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu hỏi 2 1 1 Số điểm 1 0.5 0.5 2. Anđehit – Axit cacboxylic Số câu hỏi 1 1 1 2 Số điểm 0.5 0.5 3 4 Tổng số câu 4 3 3 10 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tổng số điểm 1.5 4 4.5 10 Cộng MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 90 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial