Views
8 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ក្ុំផៃ ិចពីរហសម ើគ្នន ហគបាន យក្តម្មៃ ហហតុហនោះ x ជំនួសចូលសមីោរ 1 5 z3 i 8 8 3x y 1 1 3 x 3y 2 2 ។ ែូចហនោះ សមីោរមានចហមៃើយ 1 8x 1 x 8 2 ហគបាន 1 3 y 2 8 5 y 8 1 1 5 1 5 z1 i , z2 i , z3 i 2 8 8 8 8 ។ ំហារ់ទី ៣៧ ហគមានសមីោរម្នចំនួនក្ុំផៃ ិច 2 z 3i 2z z 7 i ។ ក្. ចូរហោោះរាយសមីោរខាងហលើ ហោយយក្ z 1 និង z 2 ជាឫសម្នសមីោរដែល z z 1 2 ។ ខ. សរហសរ z 1 ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ គ. គណនា w z z z z ... z 2 3 4 2015 2 1 1 1 1 ។ ដំលោោះប្ាយ ក្. ហោោះរាយសមីោរ ហយើងមាន 2 z 3i 2z z 7 i យក្ z x yi 2 ហគបាន x yi 3i 2 x yi x yi 7 i ក្ុំផៃ ិចពីរហសម ើគ្នន ហគបាន យក្ y 1 ជំនួសក្ន ុង 1 ហគបាន x 2 2 3 11 3x 7 2 x x x 6 9 3 7 2 x 3 y 1 i 2x 2yi x yi 7 i 2 2 x 3 y 1 3x yi 7 i 2 2 x 3 y 1 3x 7 1 y 1 2 2 x 3x 2 0 ហោយសមីោរមានរាង a b c 0 ហគបាន x 1 x 2 1 , 2 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 104

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ដត z z 1 2 ហយើងយក្ 1 2 z 1 i , z 2 i ។ ែូចហនោះ សមីោរមានឫស z 1 i , z 2 i 1 2 ។ ខ. សរហសរ z 1 ជាទរមង់រតីហោណមារត ហយើងមាន ែូចហនោះ 2 2 z1 1 i 2 i 2 cos isin 2 2 4 4 z1 2 cos isin 4 4 ។ គ. គណនា w z z z z ... z 2 3 4 2015 2 1 1 1 1 ហគមាន z 2 i 11 i 1 z 2 1 ហនាោះហគបាន w 1 z z z z . . . z 2 3 4 2015 1 1 1 1 1 ហសម ើនឹង 1 និង ផលហធៀ រួម q z 1 ជាផល ូក្ 2016 តួែំ ូងម្នសា ុីតធរណី មារតដែលមានតួទី១ ហគបាន n 2016 q 1 z1 1 w u1 1 q1 z 1 1 1008 2 cos504 isin 504 1 1008 ែូចហនោះ w 1 2 i ។ i 2016 2 cos isin 1 4 4 1i 1 1008 2 10i 1 i 1008 2 1i 2016 2016 2016 2 cos isin 1 4 4 i 1 2 2 i 1008 i លំហាត់ទី៤០៖ ចូរក្ំណត់តួទី n ម្នសា ីតចំនួនពិតខាងហរោម៖ a0 0, a1 1 a1 0 ; a2 2 ក្. ត្េ ់ ខ. ត្េ ់ an2 an1an an2 2an12an a0 0 ; a1 1 េ. ត្េ ់ an2 an 1 an n n n រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 105