Views
7 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 1. 5. 8. a ib 8 6i 2. 3 4 1 a a ib 3ia 4b 5 i a ib 1i 3 i ib 6. 9. ៧.ក្ំណត់តម្មៃ x x ហែើមបីឱ្យ 3 i x i 1i 1i ៨.គេឲ្យចំនួនក ំផ្ល ិច a3i ចូរកំណត់តម្លល x និង y គែើលបីឲ្យ , 3. a ib 2 3i 4 i 2 i a b a b i 1 i 3 a ib 5 10 i 4 3i 25 25 ជាចំនួនពិត ។ u ( x 1) i( y 2) au b 0 ៩.កំណត់ពីរចំនួនពិត a និង b គ ើគេែឹងថា ១០.គេមានចំនួនក ំផ្ល ិច z12i ក. ង្ហា ញថា w z w z េ. គេឱ្យ ១១. គេមានចំនួនក ំផ្ល ិច ក. ង្ហា ញថា ខ. ង្ហា ញថា ១២.គេមានចំនួនក ំផ្ល ិច ក. ង្ហា ញថា ខ. េណនា 1 1 និង ខ. M i x i y z23i z w z w zw z w z3i ។ w53i និង b2 16i 4. a 2 3b 1 i 7 4i 7. 10. 2a 3ib ai 3b i 7 4i a ib 1i 0 1i 1i ដែល x និង y ជាពីរចំនួនពិត។ 2(7 9 i) (3 i)(1 ia)(1 3 i)(3 2 bi) 1 i ។ z w z w ។ កំណត់តម្ ល x និង w5 i ។ និង និង n! ! ! z 2 z 1 r n r w z z 1 និង z w z w ។ សង់ េ. គេឱ្យ 1 3 ១៣. គេមានចំនួនក ំផ្ល ិច ក. ង្ហា ញថា z w z w z1 86i ។ w, z, z 1 ។ ។ w x y i ។ កំណត់តម្លល 2 z z2i w ។ និង w34i និង ។ y គែើលបីឱ្យ គៅកនង លង់ក ំផ្ល ិច ។ ។ x និង ខ. ង្ហា ញថា z w z w ។ សង់ w, z, z, w គៅកនង លង់ក ំផ្ល ិច ។ េ. គេឱ្យ M x y x yi ។ កំណត់តម្ ល ១៤. គេមានចំនួនក ំផ្ល ិច z1 2i និង ក. េណនា z w ។ ខ. គេមាន z1 1i x 1i y េ. ង្ហា ញថា z w z w ។ ១៥. គេមានចំនួនក ំផ្ល ិច ក. េណនា w23i z 23 i , z 2 i ។ 1 2 2 x , y ។ y ។ គែើលបីឱ្យ M z i ។ ។ កំណត់តម្ ល x, yគែើលបីឱ្យ z , z , z , z z , z z និង z 1 z 2 1 1 2 2 2 1 2 ។ ។ 2 M z w3i z1 z w ។ ។ រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 30

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ខ. គត្ ៀ គ ៀ េ. ង្ហា ញថា z z 1 z 1 ជាលួយ z z 1 2 2 និង z 1 និង 2 z 2 z1 z2 z1 z2 ជាលួយ ។ z z 2 2 គ ើយ z z 1 2 ជាលួយ z z 1 2 ។ ១៦. ហគមានចំនួនក្ុំផៃិច ក្. z ដែល ង្វា ញថា ដផនក្ពិតម្ន ១៧. ហគមានចំនួនក្ុំផៃិច z និង z z 0 និង ហសម ើនឹង z ដែល z 1 2 z z zz , 0 ជាក្ុំផៃិចឆ្លៃ ស់ម្ន ។ ខ. ។ z ។ ង្វា ញថា ដផនក្និមិតតម្ន z ហសម ើនឹង 1 2 z i z ។ ក្. ង្វា ញថា z z z z និង 2 z z z ។ ខ. ង្វា ញថា z z z z និង z z z z ។ ១៨. ហគមានចំនួនក្ុំផៃិចមិនសូនយ ក្. ង្វា ញថា 1 2 3 n 1 2 3 z1 , z2 , z3 , z4 , . . . , zn z z z z z z z z n ។ ។ ខ. ង្វា ញថា z z z . . . z z z z . . . z 1 2 3 n 1 2 3 n ។ ១៩. សរហសរចំនួនក្ុំផៃិចខាងហរោម ជាទរមង់រតីហោណមារត (ទរមង់ ូដលរ) ។ 1. 4. 7. z 1i 3 z22i z 3 3i 2. 5. 8. z 2 3 2i z z 5 i 15 6 i 2 3. 6. 9. z z 33i 2 i 2 1 3 z i 2 2 ២០. សរហសរចំនួនក្ុំផៃិចខាងហរោម ជាទរមង់រតីហោណមារត (ទរមង់ 1. 5. 10. 6 2 z 3 i 4 4 z 7 i 21 z 1 2 3 i 2. z 1 3 1 3 i 6. z 3 3 3 3 i 7. ២១. ដមៃងចំនួនក្ុំផៃ ិចខាងហរោម ជាទរមង់ ូដលរ ៖ 3. ូដលរ) ។ z 5 5 3 i z 2 2 i 2 4. z 2 3 2 3 8. z 1 2 i 9. i z 2 3 i 1. z icos sin 2. 3 3 4. z 2i sin i cos 3 3 z 2sin icos 7 7 5. z 2i sin i cos 5 5 3. 6. z 2 sin icos 4 4 z 1 cos isin 7 7 ២២. ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច z cos isin 5 5 w x iy ។ និង 4 2 ក្. សរហសរ 1 z ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ ខ. ក្ំណត់តម្មៃ x និង y ហែើមបីឱ្យ w4 i 3 ។ រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 31