Views
7 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ំហារ់ធ្លល រ់លចញប្រឡងឆមាស និង បាក់ឌ រ ១. ក្. ហគឱ្យ ខ. ហគឱ្យ ២. ក្. ង្វា ញថា z 1i 3 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង ។ សរហសរ u x iy , z a ib ចូរគណនា x និង 1 y 2 z ។ និង ជាអនុគមន៍ម្ន a 3 1 i 4 2 3 ខ. ហោោះរាយសមីោរ គ. សរហសរ z 1 និង ៣. ក្. ក្ំណត់តម្មៃ a និង b ខ. សរហសរ ៤. ហគឱ្យចំនួនក្ុំផៃ ិច ក្. សរហសរ ខ. សរហសរ 1 i 1 i 3 z 2 2 1 i z 3 1 i 3 z ៥. ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច ក្. រក្ចំនួនពិត ខ. សរហសរ ៦. ហគឱ្យចំនួនក្ុំផៃ ិច ក្. សរហសរ ខ. សរហសរ 2002 z ។ E z z ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ និង b ហ ើហគែឹងថា 2 : 1 3 2 3 0 ដែលជាឫសម្ន E u z iz 2 1 1 ក្ន ុងសំណុំ ចំនួនក្ុំផៃ ិច។ ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ ហែើមបីឱ្យ 2 i ជាឫសម្នសមីោរ ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ ។ ជាទរមង់ពីជគណិ ត និងទរមង់រតីហោណមារត ។ z 1i z ax 2 1 2 bx 20 0 ជាទរមង់រតីហោណមារត រួចទាញរក្ម ូឌុល និងអាគុយម ង់ម្ន z x iy , a 3i x និង y ហែើមបីឱ្យបាន z និង b2 2i 3 ។ a ។ b ក្រណី ហនោះទាញ ញ្ជា ក្់ថា ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ រក្ឫសោហរម្នចំនួនក្ុំផៃ ិច 3 1 i 3 1 z 2 z 2 z ជាទរមង់ពីជគណិ ត ។ គ. ទាញរក្តម្មៃពិតរបាក្ែម្ន ៧. ក្. ក្ំណត់ចំនួនពិត x និង y ហែើមបីឱ្យ ។ a 4z 3 i 4 ជាទរមង់រតីហោណមារត រួចទាញរក្ម ូឌុល និងអាគុយម ង់ម្ន 5 cos 12 ន ិង 2xi y 5 sin 12 ។ 32i1 i i1 2i ។ z ។ ។ ។ ។ ។ z z ។ 36

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ខ. ហគមាន ៨. ហគឱ្យចំនួនក្ុំផៃ ិច ដែល xy , ក្. សរហសរ គ. គណនា ៩. ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច ក្. សរហសរ ១០. ក្. ហគឱ្យ 2 2 zcos isin 9 9 z z x ខ. ក្ំណត់តម្មៃ សរហសរ និង w ។ ។ សរហសរ 4 ជាចំនួនក្ុំផៃ ិច ដែល 1 z z 2 2i 3 ជាទរមង់រតីហោណមារត។ និង 3 ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ ខ. សរហសរ z ជារាង a ib និង y ហ ើ w z 3 ។ 2cos isin 12 12 z 1 1i 3 2 និង z2 1i x 1 y 1 i z 1 ជាទរមង់រតីហោណមារត រួចជាទរមង់ពីជគណិ ត ។ x z a ib zz A z និង y ដែល a 2 ហ ើហគែឹងថា និង b 2z z y 1 0 1 2 ជាទរមង់ពីជគណិ ត ។ ជាចំនួនពិតខុសពីសូនយ ។ ( w x x i y y i z 1 ជាក្ុំផៃ 2 ខ. ហោោះរាយសមីោរ ក្ន ុងសំណុំ C នូវសមីោរ x 2 3x 4 0 ។ សរហសរ x 1 និង x 2 ១១. ក្. ក្ំណត់ចំនួនពិត a ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ និង b ហែើមបីឱ្យ 2 3i ខ. ក្ំណត់ម ូឌុល និង អាគុយម ង់ម្ន ១២. ក្. ក្ំណត់ចំនួនពិត a ខ. រក្ឫស ១៣. ហគឱ្យចំនួនក្ុំផៃ ិច ក្. ង្វា ញថា ខ. គណនា គ. ង្វា ញថា និង b ហែើមបីឱ្យ 1 i 3 1 i ។ ិចឆ្លៃ ស់ម្ន 2 ជាឫសម្នសមីោរ x ax b 0 ។ 10 x1i 3 x 2 មួយហទៀតម្នសមីោរ ។ សរហសរ 1 3 z i 2 2 2 z w 2 A z z i 20 A និង រួចគណនា 1 3 w i 2 2 z ។ សរហសរ ជាចំនួនពិត ។ z 2 1 A ។ ជាឫសមួយម្នសមីោរ x 1 z x2 ។ ។ 2 ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ 2 x ax b z 1 ) 0 ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ ។ ១៤. ក្. ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច z មានម ូឌុលហសម ើនឹង 2 និងអាគុយម ង់ហសម ើនឹង 3 ។ សរហសរ z ជាទរមង់ពីជគណិ ត a ib ដែល a និង b ជាចំនួនពិត ។ ខ. ហគឱ្យចំនួនក្ុំផៃ ិច 5 5 y2cos isin ។ 3 3 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 37