Views
6 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 2(7 9 i) ំហារ់ទី៨ កំណត់ពីរចំនួនពិត a និង b គ ើគេែឹងថា (3 i)(1 ia)(1 3 i)(3 2 bi) ។ 1 i ដំលោោះប្ាយ មគមាន ក្ំណត់ពីរចំនួន a និង b 2(7 9 i) (3 i)(1 ia) (1 3 i)(3 2 ib) 1 i 2 2 2(7 9 i)(1 i) (3 3 ia i i a) (3 2ib 9i 6 bi ) (1 i)(1 i) a 3ia i 3 3 2ib 9i 6b ( a 6b 6) (3a 2b 8) i 16 2i ហគបាន a 6b 6 16 3a 2b8 2 ែូចគនេះ a = 2 b = 2 ឬ 2 2(7 7i 9i 9 i ) 1 i 2 2 a 6 10 3a2b10 ទាញបាន a = 2 b = 2 ំហារ់ទី៩ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច និង ។ w z12i 5 3 i ក្. ង្វា ញថា ខ. ក្. ង្វា ញថា w z w z ហយើងមាន z12i , w5 3i ដំលោោះប្ាយ z 12i , w5 3i ហយើងបាន z w 1 2i 53i 6 i w z 6 i ហហើយ តាម w z w z z w z w 2 គ. ហគឱ្យ ។ ក្ំណត់តម្មៃ x និង ហែើមបីឱ្យ M z w 3i ។ M 1i x 1 i y 1 w z 1 2i 53i 6i * និង * នាំឱ្យ 2 * * w z w z 2 ។ y 1 ខ. ង្វា ញថា z w z w ហយើងបាន z w 1 2i 5 3i 4 5i ហហើយ z w 1 2i 5 3i 4 5i * តាម 1 * និង * នាំឱ្យ z w z w 2 ។ 2 z w 4 5i 1 * រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 48

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច គ. ក្ំណត់តម្មៃ x និង y ហែើមបីឱ្យ 2 M z w 3i ហយើងមាន 1 1 M i x i y x y x y i 2 ហហើយ 2 z w 3i 1 2i 5 3i 3i 2 1 4i 4i 5 6i 22i នាំឱ្យ ហគបាន x y x yi 2 2i x y 2 x y 2 នាំឱ្យ x 0 , y 2 ហោយផទ ឹមហមគុណរតូវគ្នន ។ ំហារ់ទី១០ ហគមានចំនួនក្ុំផៃិច និង ។ z23i 5 ក្. ង្វា ញថា និង ។ z w z w z w z w ខ. ង្វា ញថា និង ។ z w z w z z w w w i ក្. ង្វា ញថា ហយើងមាន z w z w និង z w z w z 2 3 i , w 5 i z w 2 3i 5 i 7 2i ហហើយ ខ. ង្វា ញថា តាម * 1 ម យងហទៀត ដំលោោះប្ាយ z 2 3 i , w 5 i z w 2 3i 5 i 7 2i និង * 2 នាំឱ្យ z w 7 2i z w z w z w 2 3i 5 i 3 4i z w 2 3i 5 i 3 4i តាម ហយើងមាន ** 1 z w z w និង និង ** 2 នាំឱ្យ z z w w ** 2 * 2 z w z w 2 ។ * 1 z w 3 4i z w 2 3i 5 i 10 2i 15i 3i 13 13i z w 13 13i z w 13 13i 2 ហហើយ z w 2 3i 5 i 10 2i 15i 3i 13 13i 1 តាម * និង ម យងហទៀត 1 * * * 2 នាំឱ្យ z w z w ។ 2 3i5 i 5 5 z 2 3i 10 2i 15i 3i w 5i i i 251 z 7 17i z 7 17i w 26 w 26 ** 1 ។ 2 2 ** 1 7 17i 26 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 49