Views
9 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 2 3i5 i 5 5 z 2 3i 10 2i 15i 3i w 5i i i 251 2 7 17i 26 ** 2 ក្. តាម ** 1 ំហារ់ទី១១ ង្វា ញថា ហគមាន និង ** 2 2 z z 1 នាំឱ្យ 2 z z w w ។ ដំលោោះប្ាយ 2 2 z 3i z 3i 9 6i i 8 6i z1 2 ែូចហនោះ z z 1 ។ ខ. គណនា ែូចហនោះ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច និង ។ w z z 11 7i w117i 2 z z 1 ក្. ង្វា ញថា ។ 1 3 i 8 6i ។ z 3 i 1 8 6 w, z, z w z z 1 1 ខ. គណនា ។ សង់ ហៅក្ន ុង ៃង់ក្ុំផៃ ិច ។ គ. ហគឱ្យ w x 1 y 3i ។ ក្ំណត់តម្មៃ និង ។ z x i y • សង់ w , z , z 1 ក្ន ុង ៃង់ចំនួនក្ុំផៃ ិច គ. ក្ំណត់តម្មៃ x និង y ហគមាន ហគបាន ែូចហនោះ w x 1 y 3 i x 1 y 3 i 11 7i x 10 , y 4 ។ និង w11 7i x 111 y 3 7 x 10 , y 4 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 50

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ំហារ់ទី១២ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច និង ។ w z2i 3 4 i ក្. ង្វា ញថា ។ z 2 w ខ. ង្វា ញថា z w z w ។ សង់ w, z, z, w ហៅក្ន ុង ៃង់ក្ុំផៃ ិច ។ គ. ហគឱ្យ ។ ក្ំណត់តម្មៃ ហែើមបីឱ្យ ។ M x y x y i , x y M z i ក្. ង្វា ញថា ហគមាន ែូចហនោះ ខ. ង្វា ញថា ហគមាន តាម 2 z w z2i 2 z w ។ z w z w z 2 i , w 3 4i 2 ដំលោោះប្ាយ 2 2 z 2i 4 4i i 3 4i z w 2 i 3 4i 5 5i z w 2 i 3 4i 5 5i • សង់ * 1 និង * 2 w , z , z , w ហៅក្ន z 2 i , w 3 4i * 2 នាំឱ្យ z w z w ។ ុង ៃង់ក្ុំផៃ ិច z w 5 5i 1 * គ. រក្តម្មៃ x, y ហយើងមាន M z i 2i i 2 2i និង នាំឱ្យ x y x yi 2 2i x y 2 x y 2 M x y x y i x2 , y 0 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 51