Views
2 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ំហារ់ទី១៣ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច និង ។ w z12i 2 3 i ក្. គណនា z w ។ ខ. ហគមាន ។ ក្ំណត់តម្មៃ x, yហែើមបីឱ្យ z1 z w ។ z1 1 i x 1i y គ. ង្វា ញថា ។ z w z w ក្. គណនា ខ. ក្ំណត់តម្មៃ z w z w 1 2i 2 3i 3 5i x, y ហែើមបីឱ្យ ហយើងមាន នាំឱ្យ គ. ង្វា ញថា z z w 1 z1 1 i x 1 i y ដំលោោះប្ាយ x yi x yi 35i z w z w x xi y yi x y x y i xy3 xy5 x y 4 , 1 ហហើយ z w 3 5i ហយើងមាន z 1 2 i , w 2 3i ហហើយ ែូចហនោះ z w 1 2i 2 3i 15i z w 1 2i 2 3i 15i z w z w ។ z 1 2 i , w 2 3i z w 15i ំហារ់ទី១៤ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច z 2 3 i , z 2 i 1 2 ។ ក្. គណនា និង ។ 2 z , z , z , z z , z z 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 ខ. ហរ ៀ ហធៀ ជាមួយ z និង ជាមួយ ហហើយ ជាមួយ z z ។ z z z1 1 គ. ង្វា ញថា និង z z z z ។ 1 z z 1 2 2 z 2 1 2 1 2 z z ដំលោោះប្ាយ z 2 z2 1 2 z z 1 2 ក្. គណនា 2 z , z , z , z z , z z និង z1 z2 1 1 2 2 2 1 2 ហគមាន z1 23 i , z2 2 i ហនាោះ z1 23 i , z2 2 i ហគបាន 2 2 z1 2 3 4 9 13 2 2 z1 2 3 13 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 52

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 2 2 2 2 z 2 2 1 4 1 5 2 2 z2 z2 2i 2i 2 1 5 z1 z2 23i 2 i 2 4 2i 6i 3i 18i 2 2 z1 z2 1 8 65 z1 z2 13 5 135 65 ខ. ហរ ៀ ហធៀ ចំនួន i ហោយ z1 13 និង z1 13 ែូចហនោះ z z 1 1 ។ ii ហោយ z 2 2 5 និង z z 2 2 5 ែូចហនោះ iii ហោយ z 2 z z z ។ 2 2 2 z 1 2 65 និង z z 1 2 65 ែូចហនោះ z1 z2 z1 z2 ។ គ. ង្វា ញៈ ហយើងមាន i 2 z z 1 z z 1 2 2 2 3i 2i 2 2 z 2 1 23i 4 2i 6i 3i 7 4 i z 2 i i i 5 5 5 ហនាោះ ហហើយ z z 1 2 2 2 7 4 65 5 5 5 z z 1 2 ii ហយើងមាន 13 13 5 65 5 5 5 z1 z2 z1 z2 ែូចហនោះ z1 z2 23i 2i 2i z1 z2 13 5 z z 1 z z1 ។ z 2 2 2 1 z2 2 2 ហោយ 2 5 2 5 13 ។ ែូចហនោះ z1 z2 z1 z2 ។ រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 53