Views
5 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ំហារ់ទី ៣១ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច និង ។ w1i 3 1 z i ក្. សរហសរ និង ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ z w u z ខ. សរហសរ ជាទរមង់រតីហោណមារត រួចជាទរមង់ពីជគណិ ត ។ គ. ង្វា ញថា ជាចំនួនពិត ។ u 1200 w 7 7 cos 12 ឃ. គណនាតម្មៃពិតរបាក្ែម្ន និង ។ sin 12 ក្. សរហសរ z និង ជាទរមង់រតីហោណមារត w w 1 i 3 2cos isin 3 3 ដំលោោះប្ាយ 2 2 z 1 i 2 i 2 cos isin 2 2 4 4 w u z ខ. សរហសរ ជាទរមង់រតីហោណមារតនិងជាទរមង់ពីជគណិ ត w u z 2cos isin 3 3 2 cos isin 4 4 2 cos isin 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 cos isin 12 12 1i 31i w 1 i 3 u z 1 i 1 i 1 i គ. ង្វា ញថា ជាចំនួនពិត u 1200 7 7 2 cos isin 12 12 2 1 i i 3 i 3 11 1 3 1 3 i 2 2 ហយើងមាន u 7 7 2 cos isin 12 12 ហយើងបាន 1200 7 7 u 2 cos isin 12 12 1200 600 2 cos700 isin 700 600 2 10i 600 2 1200 12007 12007 2 cos isin 12 12 ជាចំនួនពិតសុទធ cos700 1 ,sin 700 0 ែូចហនោះ 1200 u ជាចំនួនពិត ។ 7 7 ឃ. គណនាតម្មៃពិតរបាក្ែម្ន cos និង sin 12 12 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 82

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ហយើងមាន u 7 7 2 cos isin 12 12 និង 1 3 1 3 u i 2 2 ហយើងបាន 7 7 1 3 1 3 2 cos isin i 12 12 2 2 7 7 1 3 1 3 2 cos i 2 sin i 12 12 2 2 cos 12 2 2 7 1 3 sin 12 2 2 7 1 3 7 1 3 2 cos 12 2 7 1 3 2 sin 12 2 ែូចហនោះ 7 2 6 7 2 6 cos , sin 12 4 12 4 ។ ំហារ់ទី ៣២ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច និង ។ w z23i 5 i ក្. ង្វា ញថា និង ។ ខ. ហគឱ្យ M 3x y 2x yi ។ ក្ំណត់តម្មៃ ហែើមបីឱ្យ ។ គ. សរហសរ ជាទរមង់រតីហោណមារត រួចសរហសរ ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ z z w z w M 1 3 z z w w ដំលោោះប្ាយ xy , M z w 2014 z 1 ក្. ង្វា ញថា និង z w z w z z w w ហយើងមាន z 2 3 i , w 5 i 2 3 , 5 z i w i ហហើយ z w 2 3i 5 i 10 2i 15i 3 7 17i z w 7 17i 1 និង z w 2 3i 5 i 10 2i 15i 3 7 17i 2 តាម 1 និង 2 ហនាោះ z w z w ។ និង ហហើយ 2 3i5 i z 2 3i w 5 i 5 i 5 i 2 3i5 i z 2 3i w 5 i 5 i 5 i 10 2i15i 3 2 2 5 1 10 2i15i 3 2 2 5 1 13 13 26 26 i 13 13 26 26 i 1 1 2 2 i z w 1 1 2 2 z 1 1 i w 2 2 i 2 1 z z w w z z w w តាម 1 និង 2 ហនាោះ ។ ែូចហនោះ z w z w និង ។ រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 83