Views
3 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ខ. ក្ំណត់តម្មៃ ហែើមបីឱ្យ ហយើងមាន និង M z w 2 3i 5 i 7 4i 7 4i ហយើងបាន យក្ 3 x 5 xy , M z w ជំនួសក្ន ុងសមីោរ 3 2 y 4 5 3 2 M x y x y i 3x y 2x y i 7 4i y 26 5 2 ក្ុំផៃ ិចពីរហសម ើគ្នន ហនាោះ ហយើងបាន 3x y 7 (1) 2x y 4 2 3 5x 3 x 5 ែូចហនោះ 3 26 x , y 5 5 ។ គ. សរហសរ ជាទរមង់រតីហោណមារត z M 1 3 ហយើងមាន z1 M 3 7 4i 3 4 4i ហយើងបាន z1 4 2 2 2 i 2 2 4 2 cos isin 4 4 • សរហសរ 2014 z 1 ជាទរមង់រតីហោណមារត ហោយ z ែូចហនោះ z1 4 2 cos isin 4 4 i 4 4 2014 1 4 2 cos( ) sin( ) 2014 2014 2014 2014 ហនាោះ 4 2 cos isin 4 4 2014 4 2 cos isin 2 2 z 2014 i 2 2 2104 1 4 2 cos sin 2014 2014 2014 4 2 cos isin 4 4 ។ 2014 4 2 cos504 isin 504 2 2 2014 4 2 cos isin 2 2 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 84

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ំហារ់ទី ៣៣ ហគឱ្យ និង ។ ក្. សរហសរ z និង w ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ z 1i 3 2 2 ខ. ហគឱ្យ ។ ក្ំណត់តម្មៃ ហែើមបីឱ្យ 2012 គ. សរហសរ z ជាទរមង់ពីជគណិ ត ។ w M x 3y x 2y i , i x y w M 1 i ក្. សរហសរ និង ជាទរមង់រតីហោណមារត z w ដំលោោះប្ាយ 1 3 z 1 i 3 2 i 2 2 2cos isin 3 3 2 2 w 2 2i 2 2 i 2 2 cos isin 2 2 4 4 ខ. ក្ំណត់តម្មៃ ហែើមបីឱ្យ ហយើងមាន ក្ុំផៃ ិចពីរហសម ើគ្នន ហយើងបាន យក្ ែូចហនោះ ជំនួសក្ន ុងសមីោរ ។ គ. សរហសរ ជាទរមង់ពីជគណិ ត ហោយ ែូចហនោះ x, y w M 1 i 3 2 M x y x y i w 2 2i 21 i M 2 1 i 1 i 1 i x 3y x 2y i 2 0i y 2 x 4 , y 2 z 2012 z 2cos isin 3 3 ហនាោះ ។ និង ហនាោះ x3y2 1 x 2y 0 2 y 2 1 z 2012 2012 2 2 2 cos 670 isin 670 3 3 z 2011 2011 2 2 i 3 x 3 2 2 4 x 2cos isin 3 3 2012 2012 2 2 2 cos isin 3 3 2012 2012 2012 2 cos isin 3 3 2012 1 3 2 2 2 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 85