Views
8 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ំហារ់ទី ៣៧ ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច z 1i 3 ។ ក្. សរហសរ z ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ 2 3 20 ខ. គណនា w 1 z z z . . . z ។ ដំលោោះប្ាយ ក្. សរហសរ ហយើងមាន z ជាទរមង់រតីហោណមារត 1 3 z 1 i 3 2 i 2 cos isin 2 2 3 3 ែូចហនោះ z 2cos isin 3 3 ។ ខ. គណនា តាម w 1 z z z . . . z 2 3 20 21 20 19 2 z z z z z z 1 1 . . . 1 ហោយ ដត z 1 ហនាោះ z 1 1 i 3 1 i 3 z z z . . . z z 1 z 1 21 20 19 2 1 1 z តាម 21 1 2cos isin 1 3 3 1 ហគបាន 21 21 21 2 cos7 isin 7 1 i 2 1 0 1 21 2 1 2097153 20 19 2 2097153 z z . . . z z 1 699051 3 i i 3 ែូចហនោះ w 699051 3 i ។ ំហារ់ទី ៣៨ ហោោះរាយសមីោរខាងហរោម ក្ន ុងសំណុំ ចំនួនក្ុំផៃ ិច 1. 2. 3. 2 x 2x 2 0 2 x x 3 0 4. 2 2 2 x 2 32 0 5. z 3iz 10 6. 2 2 7. z 3z 3 i 0 8. z 5 3i z 7i 4 0 t 1 2 8 0 2 3iz z 2i 0 ៖ ដំលោោះប្ាយ រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 90

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 1. មាន 2 x 2x 2 0 1, 2, 2 a b c ហយើងបាន x 1, 2 ែូចហនោះ 2 2 b ac 4 2 4 1 2 4 8 4 0 b i 2 i 4 2 2i 1 i 2a 21 2 x 1 i , x 1 i 1 2 ។ ហនាោះ 2. មាន 2 x x 3 0 1 , 1, 3 a b c ហយើងបាន x 1, 2 2 2 b ac 4 1 4 1 3 1 12 11 0 b i 1 11 1 11 2a 21 2 ហនាោះ 3. 2 ែូចហនោះ t 2 1 8 0 1 i 11 1 i 11 x1 , x2 2 2 ។ t t 1 8 1 8 t 1 2i 2 ែូចហនោះ t 1 2 2 i ; t 1 2 2i ។ 4. 2x 2 2 32 0 x 2 x 2 16 ែូចហនោះ x 2 4i 2 16 x 2 4 i , x 2 4i 1 2 ។ រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 91