Views
8 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល រោយ ដតរោយ ររបាៃ ររបាៃ រោយ F x f F x x 2 ax bx c x 2 4 រ 2 2 x 4 ោះ F 2 12x 16x 48 2 ax 12x c x 2 4 មយ៉ា ងរទៀត ព្រីមីទីវ F មាៃតនមៃ F 0 0 ាម 1 ររបាៃ a 2 រ ោះ ទញបាៃ x 2 2 2 2 ax bx c x 4 x 4 ax bx c 2 2 x 4 2 2 2ax bx 4 2xax bx c 2 2 x 4 2 2 x 4 ររទញបាៃ c 0 2 bx 8a 2c x 4b ចំរ ោះ x ែូរចនោះ តនមៃចំៃួៃរិត រឺ a 2 , b 12 , c 0 ខ. ដតរោយ f x ររបាៃ F x f x 2 8x 50x19 2 3x x4 F x 2 ax bx c 2 3x x4 2 ជាព្រីមីទីវនៃអៃុរមៃ៍ រ 2 8x 50x19 2 3x x4 2 ោះ F x , f b 12 8a2c16 4b 48 F x x រ 2 ax bx c 2 3x x4 កាលណា ោះ , b 12 4ac8 1 1 ៃិង F x f x 5 2 2 2 2 2 ax bx c 3x x 4 3x x 4 ax bx c 2 3x x4 2 3 4 6 1 2 2 ax b x x x ax bx c 2 3x x4 2 a 3b x 8a 6c x 4b c 2 3x x4 a 3b 8 ររទញបាៃ 8a 6c 50 រ 4b c 19 2 ោះ 2 2 a 3b 8 1 c 4b 19 2 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 108

092774440 អាំងតេក្រាល ររបាៃ មយ៉ា ងរទៀត ព្រីមីទីវ F មាៃតនមៃ F 1 5 2 រ ោះ ទញបាៃ យក្ 1 ៃិង 2 ជំៃួសក្ន ុង យក្ b 3 ជំៃួសក្ន 1 ុង ចំរ ោះ x abc 5 2 2 ឬ ab c 5 3 3 ររបាៃ 3b 8 b 4b 19 5 ឬ b 3 2 ៃិង ែូរចនោះ តនមៃចំៃួៃរិត រឺ ររបាៃ a 1 c 7 a 1 , b 3, c 7 ៥. ក្អៃុរមៃ៍ព្រីមីទីវ បស់អៃុរមៃ៍ f ដែលក្ំណត់រោយ ររមាៃ រ រោយ រ ក្. 3 4 1 2 f x x x 1 f x x x 1 x 1 x 1 4 ោះររទញបាៃ ព្រីមីទីវ ែូរចនោះ ព្រីមីទីវ ខ. f f x x 3 4 2 4 4 2 F x F x 2x 1 2 x x3 3 ោះររទញបាៃ ព្រីមីទីវ នៃអៃុរមៃ៍ F x នៃអៃុរមៃ៍ f រឺ 4 2 x 1 1 1 c 4 2 1 1 4 1 3 12 x c 2 2 1 x x 3 x 2 3 2 3 x x 3 x x 3 F x f នៃអៃុរមៃ៍ F x ែូរចនោះ ព្រីមីទីវ F x នៃអៃុរមៃ៍ រឺ f ដែល c ជាចំៃួៃរេ ណាមួយ 1 4 F x x 1 3 c 12 រឺ 1 2 3 31 x x 3 1 1 2 3 f 2 x x 2 រឺ F x c ដែល c ជាចំៃួៃរេ ណាមួយ c ដែល c ជាចំៃួៃរេ ណាមួយ 1 2 3 2 x x 2 c ដែល c ជាចំៃួៃរេ ណាមួយ រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 109

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
LYCÉE THIERS
List of integrals (PDF format)
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
ÔN THI CAO HỌC TOÁN CAO CẤP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM