Views
4 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល 2 ាងu x រ ោះ du 2xdx រហើយ រយើងបាៃ + ក្លីមីត I k k x x v e dx e k 2 x 2 x k x I x e dx x e 2 xe dx k 0 0 0 ររល k ាមសំណៃួ ខាងរលើររបាៃ ៣៥.ក្.បង្ហា ញតនមៃរិតនៃ c រយើងមាៃ ខ.សំៃួ ែដែលចំរ 1 0 រយើងមាៃ ឬ ឬ 1 6 1 0 k 2 x k x k x x e 2xe 2 e dx 0 0 0 2 x x x ( x e 2xe 2 e ) k 0 2 k k k k e ke e 2 2 2 2 lim lim k 2 k I 2 k k k e ke e 2 2 k k 0;1 រៅចរ ៃ ោះ 1 1 x dx c 2 2 ែូរចនោះ តនមៃរិតនៃ c ោះសមភារ 1 0 2 1 0 ដែល សមមូល ឬ ឬ 1 1 x dx ( c ) 2 2 1 1 1 x dx c 2 2 0 1 1 x x c 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 c 2 2 1 c 0 2 0;1 រៅចរ ៃ ោះ រ រឺ ោះ 2 2 1 1 x dx c 2 2 2 1 2 1 x x dx c c 4 4 1 3 2 2 1 1 1 1 x x x c c 3 2 4 4 2 c c ឬ ែូរចនោះ តនមៃនៃ c ៣៦.ក្.ក្ំណត់តនមៃ 0 2 6c 6c 1 0 2 0 1 c 2 1 c 2 3 រ ោះ c 1 រព្ ោះ c 0,1 3 3 រឺ c 1 3 0;1 រៅចរ ៃ ោះ ៃិង ដែលចំរ ោះព្រប់ចំៃួៃរិត x រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 144

092774440 អាំងតេក្រាល ររមាៃ x 1 e x 1e 1e ក្រៃោមខាងរលើអចស រស រៅជា ររទញបាៃ 0 1 ែូរចនោះ តនមៃ x រ ោះ 1 x 1 e x 1e 1e x e x 1 e ៃិង ដែលចំរ ោះព្រប់ចំៃួៃរិត x x រឺ 1 , 1 ខ.រណ ព្ក្ឡាននៃដននក្បៃង់ដែលរូសឆូតរៅក្ន ុងតព្មុយ អ តូណ រម xOy ាមព្កាបររបាៃព្ក្ឡាននៃដ នក្បៃង់ដែលរូសឆូតជាអំងរតព្កាល នៃអៃុរមៃ៏ 1 y 1 e x 0,1 រៅចរ ៃ ោះ 1 dx 1 x 1 ln 1 e ln x 1 e 0 2 0 e S ឯក្ាននៃ ៣៧. ក្. ស រស f x ជារាង f x ររមាៃ f ក្រៃោម រោយ x f f A B C x x1 x 1 x f x ររទញបាៃ 2 អចស រស រៅជា x A B C x x1 x 1 2 2 2 1 2 A x x B x x Cx 2 x x1 2 2 A B x A B C x A 2 5x 20x6 3 2 x 2x x 3 2 x 2x x ដែល AB , 2 2 5x 20x6 A B x 2A B C x A 3 2 3 2 x 2x x x 2x x រព្បៀបរធៀបរមរុណនៃអងាទំងសងខាងររបាៃ AB 5 2A B C 20 រ A 6 A 6 ោះ B 1 C 9 ៃិង C ជាចំៃួៃដែលព្តូវក្ំណត់ រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 145

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
三角関数 trigonometric functions
4章の演習問題(全問)
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
解析学I Lecture3
LYCÉE THIERS
List of integrals (PDF format)
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
ÔN THI CAO HỌC TOÁN CAO CẤP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền