Views
6 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល ព្រប់ x ដែល x 2 , x 1 2 x 2x 2 a b c ររមាៃ x 1 x 2 x x 1 1 x2 2 2 ក្រៃោមខាងរលើអចស រស រៅជា 2 x 2x 2 a b c 1 x2 x 1 x 2 x x 1 2 2 រព្បៀបរធៀបរមរុណនៃអងាទំងរី ររបាៃ ែូរចនោះ មាៃចំៃួៃរិត 1 a 3 ខ. រណ អំងរតព្កាល , b 1ៃិង I ាងសព្មាយខាងរលើររបាៃ I 0 2 1 0 2 1 x x 1 2 2 1 2 x1 x2 a x x b x c x 2 2 a x x 2 bx 2b cx 2cx c 2 x1 x2 2 a c x a b 2c x 2a 2b c 2 c 3 2x2 2 x1 x2 2x2 2 x1 x2 dx 2 x1 x2 ac1 a b 2c 2 a 2b c 2 ដែល dx 0 1 1 2 3 1 3 2 1 2 x x 1 x 1 1 2 ln x1 ln x 2 3 x 1 3 x 2 រ ោះ 2 1 a 3 b 1 2 c 3 2x2 1 1 2 2 2 x 1 x 2 3 x1 x 1 3 x2 0 1 dx 2 1 1 1 1 1 ln 2 ln 2 ln 2 3 2 3 2 2 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 152

092774440 អាំងតេក្រាល ែូរចនោះ I 0 2 1 x 2x2 2 x1 x2 ៤៥.ក្. ក្ចំៃួៃរិត A ៃិង B ដែល ររមាៃ g x A B x 3 3 x 2 dx ក្រៃោមខាងរលើអចស រស រៅជា រោយ g x 2x 3 x 3 2 g x 1 1 ln 2 2 2 g x A B x 3 3 x 3 2 A B x 3 3 x 2 Ax 3A B ររទញបាៃ រព្បៀបរធៀបរមរុណនៃអងាទំងរី ររបាៃ ែូរចនោះ ចំៃួៃរិត A 2 ៃិង 3 ខ. រណ អំងរតព្កាល ាមសព្មាយខាងរលើររបាៃ រោយ F 4 0 រ F x 2x 3 2 x 3 B ដែល g x F x ោះររបាៃ F x x 2 Ax 3A B x 3 2 A 2 3A B 3 g x dx g x dx g x dx 2 3 x 3 3 រ 2 3 x 3 3 x 2 ោះ x 2 រោយែឹងថា dx 3 2ln x 3 c x 3 3 2ln 4 3 0 4 3 c ដែល 3 ែូរចនោះ 2ln x 3 3 x 3 a b ៤៦.ក្. ក្ចំៃួៃរិត a ៃិង b រែើមបីឲ្យអៃុរមៃ៍ g x x 2 x 1 ររមាៃ g x a b x 2 1 x 2 រ F A 2 B 3 4 0 c ជាចំៃួៃរេ ណាមួយ ោះទញបាៃ 2 c 3 ចំរ ោះ x 2 ៃិង x 1 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 153

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
三角関数 trigonometric functions
4章の演習問題(全問)
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...