Views
7 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល ែូរចនោះ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ ៦៥.រណ រឺ 1 S 3 ឯក្ាននៃ ននៃព្ក្ឡានៃ ូបខណឌ រោយដខេរកាងខាងរព្កាម ក្. 1 2 l C : y x C : y 4 3x : y 0 +ចំៃុចព្បសរវ វាង +ចំៃុចព្បសរវ វាង +ចំៃុចព្បសរវ វាង 43x x រ C1 : y x ៃិង C2 : y 4 3x C2 : y 4 3x ោះ x 1 រហើយ +ព្កាបាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញខាងារ ំ ររបាៃ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ 1 2 4 1 3 0 1 : 0 l y 1 y ៃិង : 0 ៃិង S S S xdx 4 3xdx 1 4 3 1 3 2 2 2 4 3 3 x x 8 9 0 ឯក្ាងននៃ ែូរចនោះ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ ខ. C : y 4x 2 1 2 2 C : y x 2x +ចំៃុចព្បសរវ វាង 2 2 C2 : y x 2x រឺ ឬ រ x 2 ោះ 1 C1 : y 4x 2 2 4 2 x x x x 2 0 រ ោះ x 1 ឬ A 1,3 ៃិង 2,0 +ព្កាបាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញខាងារ ំ ររបាៃ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ B 8 S 9 ៃិង x 2 ជាចំៃុចព្បសរវ រឺ 0,0 l y រឺ A 4 ,0 C y x 1 : ឯក្ាននៃ 3 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 174

092774440 អាំងតេក្រាល 2 2 2 2 4 2 2 2 4 S x x x dx 1 2 1 x x dx 2 2 3 2 4 9 3 x x x 1 ែូរចនោះ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ S 9 ឯក្ាននៃ ឯក្ាងននៃ ៦៦.រណ ននៃព្ក្ឡានៃ ូបខណឌ រោយដខេរកាងខាងរព្កាម ក្. 3 x 1 C1 : y x 2 2 y 1 C2 : x y 1 l1 : x 3 , l2 : x 5 +ចំៃុចព្បសរវ វាង ឬ រ C 2 2 y 1 : x y 1 x 2 y រឺ x 2 ោះ A 5 ,9 2 C រឺ 1 3 x 1 : y x 2 3 x 1 x 2 x2 x2 ជាចំៃុចព្បសរវ ឬ +ព្កាបាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញខាងារ ំ ៃិង 5 x 2 ររបាៃ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ 5 3 x 1 x2 5 2x5 S dx dx x 2 x 2 x 2 3 3 5 1 2 2 ln 2 x 2 dx x x 3 4 ln 3 ែូរចនោះ ននៃព្ក្ឡាខណឌ រោយព្កាបរឺ ខ. C1 y x x 4 C2 : y1 x 1 2 : 2 5 3 ឯក្ាននៃ S 4 ln 3 ឯក្ាននៃ C1 : y 2x 5x 3 ៃិង +ចំៃុចព្បសរវ វាង 2 5 3 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 175

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
三角関数 trigonometric functions
4章の演習問題(全問)
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò