Views
6 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល កាលណា a ខិតជិត 2 ខាងរឆវង រ ោះររបាៃ 4 lim Aa lim 2 a 2 x2 x2 រព្ ោះ ែូរចនោះ ននៃមិៃដមៃជាចំៃួៃក្ំណត់រទ កាលណា a 4 lim a 2 x2 ខិតជិត 2 ខាងរឆវង ៧២.ក្.រណ y 3x មាឌសូលីតប ិវតរក្ំណត់បាៃរី ងវ ិលនៃននៃដែលខណឌ រោយព្កាបភិចាងអៃុរមៃ៍ ៃិង អ័ក្េ x Ox ររបាៃ ព្កាបាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញខាងារ ំ ខ.រណ មាឌនៃសូលីតប ិវតរក្ំណត់រោយ 3 3 2 2 2 V x dx x dx 1 1 , 1 x 2 ជុំវិញអ័ក្េ x Ox 2 x 3x 2 23 2 ែូរចនោះ មាឌនៃសូលីតប ិវតរ រឺ V 2 1 ឯក្ាមាឌ 23 2 ឯក្ាមាឌ មាឌសូលីតប ិវតរក្ំណត់បាៃរី ងវ ិលចំៃួៃ 360 ជុំវិញអ័ក្េអប់សុីសនៃននៃដែលខណឌ រោយ ព្កាបភិចាងអៃុរមៃ៍ y1x 2 ៃិង អ័ក្េ x Ox , ព្កាបាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញែូច ូបខាងារ ំ ររបាៃ មាឌនៃសូលីតក្ំៃត់រោយ V ៧៣.ក្. រណ 1 1 1 1 1 2 y dx 2 2 1x dx 2 4 1 2x x dx 1 1 3 5 x x x 2 1 16 3 5 ឯក្ាមាឌ 15 ែូរចនោះ មាឌនៃសូលីតរឺ 1 V 16 15 ឯក្ាមាឌ x 1,1 មាឌសូលីតប ិវតរក្ំណត់បាៃរី ងវ ិលជុំវិញអ័ក្េ x Ox នៃននៃដែលខណឌ រោយព្កាបភិច ាង រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 182

092774440 អាំងតេក្រាល អៃុរមៃ៍ 2 2 f x x ៃិង g x +ព្កាបាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញខាងារ ំ ាមព្កាប ខ.រណ f x g x , x 0,1 x រលើចរ ៃ ោះ x ររបាៃ មាឌនៃសូលីតដែលខណឌ រោយព្កាបទំងរី រឺ 1 2 V f x 2 g x dx 0 1 2 2 2 0 2 x x dx 5 1 5 3 x 38 4x x 3 5 15 ែូរចនោះ មាឌនៃសូលីតរឺ V 0 38 15 ឯក្ាមាឌ ឯក្ាមាឌ ននៃព្ក្ឡាដែលខណឌ រោយព្កាបាងអៃុរមៃ៍ ដខេរកាងនៃអៃុរមៃ៍ ែូចបាៃបង្ហា ញ y sin x 2 ៃិង y x ររបាៃ ននៃព្ក្ឡាដែលខណឌ រោយដខេរកាងទំងរី រឺ 4 0,1 y sin x 2 ៃិង កាត់គ្នន ព្តង់ចំៃុច 0,0 y x ៃិង 4 A 1,1 1 x 4 S sin x dx 0 2 2 1 cos x x 2 5 1 2 ឯក្ាននៃ 5 ែូរចនោះ មាឌនៃសូលីតរឺ 5 1 0 1 2 V 5 ឯក្ាមាឌ ៧៤.ក្.រណ ននៃព្ក្ឡាដែលខណឌ រោយព្កាប ចរ ៃ ោះ 0 x +ព្កាប C 1 ៃិង C 2 ាងអៃុរមៃ៍បង្ហា ញែូច ូប C1 : y sin x 0 x ៃិង C2 : y sin 3x រៅ +ាង ជាអប់សុីសនៃចំៃុចព្បសរវ វាង ក្ន ុងចរ ៃ ោះ 0 x 2 C 1 ៃិង C 2 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 183

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
ÔN THI CAO HỌC TOÁN CAO CẤP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM