Views
6 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល 1 2 2n 2n 2 k e 2n k 0 n 1 2 qkn 2n qn k n ix e 2n 2iqx nq 1 2n 2 q1 n n nq e nq 2n 2n 2iqx 2n 2iqx e 1 2n 2 q1 1 2 2n n 2n 2n 2iqx 2iqx n n q e e 2 n n 2 n n 2 nq cos2qx q1 រយើងែឹងរហើយថា ែូរចនោះររបាៃ ដែលររាងចំរ ររមាៃ 2 2n nq nq 1 2 n n 2 2 n I J K ៃិង រយើងោក្់ព្ក្ុមស ៃសេៃ៍នៃ n, p 2n n p n q p, q 2 q1 ោះព្រប់ 2 pq , រោយ J p 2 0 cos 2 px dx ៃិង p ៃិង pqជាកា ាងអំងរតព្កាល , 2 0 K p,q cos 2 px cos 2qx dx +របើ 2 0 sin 2 px p 0, Jp 0 2 p រហើយ 2 0 ៃិង J 0 2 1 K pq , cos 2 p 2q x cos 2 p 2q xdx 2 1 2 J qq J pq ដែល +របើ 0 +របើ K pq , 0 4 2 2n p ររបាៃ n p 0 របើ p n 1 2 2 4 2 1 n n n 2 2 2 2n 2n ែូរចនោះ ររបាៃ In p np np I របើ របើ របើ p q pq0 pq0 , 2n 2n1 p 0 ររបាៃ 2 2n n, p 2 n 2 1 n 2 ស ុបចុងរព្កាយ ចំរ ោះព្រប់ np , ររបាៃ រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 216

092774440 អាំងតេក្រាល ៩៥.ក្.ចំរ ោះព្រប់ n I រិៃិតយរមើលសមីកា 2 2n n, p 2n1 n p 2 n ! 0 2n1 2 n p ! n p ! ចូ បង្ហា ញថា x 2n 10 ឬ n1 k 1 1 2 cos 1 k1 n 2n 2 2 x x x x x 2n 1 របើ p n របើ p n រ ោះ ឬសទី 2n នៃ 1 រឺ k 2k i 2n x e e k i n ដែល k 0,1,2, ,2n1 ាមព្ទឹសរ ីបទក្ារ ររបាៃ ែូរចនោះ 2n1 2n x 1 x xk k0 2n1 k 0 xe k i n k k i n n1 i 2n1 n i 1 x x e x e x e k 1 k n1 n1 k 1 2n k i n i n n x 1 x 1x e x e k1 k1 n1 k 1 k i n 2 i n n x 1 x e x e k1 k1 n1 k k 2 i i n n x 1 x e x e k 1 n1 k k 2 2 i i n n x 1 x e e x 1 k 1 n1 k 1 2 cos 1 k1 n 2 2 x x x n1 k 1 1 2 cos 1 k1 n 2n 2 2 x x x x ខ. រោយរព្បើសំៃួ ខាងរលើ ចូ រណ អំងរតព្កាល ាមៃិយមៃ័យអំងរតព្កាលក្ំណត់ររបាៃ 2 I ln 2cos t 1 dt 0 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 217

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
ÔN THI CAO HỌC TOÁN CAO CẤP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM