Views
4 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល េូមចនោះ 10x 3 2 5x 4 2016 4 3 2 1 16u 32u 24u 8u 1 5 u 2016 du 1 16 32 24 8 1 5 2012 2013 2014 2015 2016 u u u u u du 1 16 8 24 4 1 2011 2012 2013 2014 2016 5 c 2011u 503u 2013u 1007u 2015u 1 16 8 24 5 2011 2 5x 503 2 5x 2013 2 5x dx ២១. អាំងតេព្ាលផ្ែលមានទព្មង់ ក្មៃោ្នៃភាគលរងពហុធា m 2011 2012 2013 4 1 2014 2016 c 1007 2 5x 2015 2 5x 1 16 8 24 5 2011 2 5x 503 2 5x 2013 2 5x 2011 2012 2013 4 1 2014 2016 c 1007 2 5x 2015 2 5x Q Pn x I dx , deg Pn x degQm x Q x m x m អចសរមសរជា m m 1 2 n 1 2 n 2 Q x x a x a x a x x x x x x ក្មៃោ្អាំងមេក្រាលខាងមលើមៅជា P x A A A B x C B x C Q x x a x a x a x x x x n 1 2 m 1 1 n m m 1 n 2 m 2 លេល A , A , , A , B , C , , B , C 1 2 m 1 1 n n ជាចាំៃួៃមេរលេលក្រេូេរក្ ឧទហ ណ៍ រណ អំងរតព្កាលខាងរព្កាម ក្. ចរមៃ ើយ ក្. 2 2x 5x3 3 2 x x 2x dx ខ. 2 2x 5x3 3 2 x x 2x dx dx 3 x x ោក្់ក្មៃោ្ភាគលរងជាសលគុណក្តាត មគបាៃ Qx x 3 x 2 2x xx 1 x 2 ក្រៃោមអំងរតព្កាលខាងរលើរៅជា 1 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 46

092774440 អាំងតេក្រាល ឬ ឬ 2 P x 2x 5x 3 A B C 3 2 Q x x x x x x x 2 1 2 2 2x 5x 3 A x 1 x 2 Bx x 2 Cx x 1 2 2 2 5 3 2 2 x x A B C x A B C x A ររទញបាៃ 2A 3 A 2B C 5 A B C 2 អាំងមេក្រាលខាងមលើអចសរមសរមៅជា ែូចរៃោះ ឬ 3 A 2 13 2B C 2 1 B C 2 2 2 5 3 3 5 dx 2 3 2 x x x x x x x x dx dx dx 2 2 1 2 2 ខ. 2 2x 5x3 3 2 x x 2x dx 3 x x 1 dx ឬ 3 A 2 B 2 5 C 2 3 5 ln x 2ln x 1 ln x 2 c 2 2 3 5 ln x 2ln x 1 ln x 2 c 2 2 ភារដបងនៃក្រៃោមអំងរតព្កាលអចស រស ក្រៃោមអំងរតព្កាលខាងរលើរៅជា +មរើ ឬ x 0 3 2 1 1 1 Q x x x x x x x P x 1 A B Cx D Q x x x x x 3 x x 1 2 1 1 3 2 1 A x 1 Bx x x 1 Cx D x 1 x ម ោះ A 1 +មរើ x 1 ម ោះ 13B មក្ររៀរមធៀរម្គុណ x 3 ៃិង x 2 មគបាៃ ឬ 1 B 3 A B C 0 B C D 0 ឬ C A B 1 D B C 3 2 3 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 47

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
解析学I Lecture3
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Section 5.6 Inverse Trigonometric Functions: Differentiation Inverse ...