Views
8 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល ែូរចនោះ 2 cos x sin x dx 1 u 1 u du 16 3 5 1 1 1 16 2 3 u u u du 2 3 4 1 u u u u c 16 2 3 4 2 3 4 1 cos 2x cos 2x cos 2x cos 2 x c 16 2 3 4 x x x 2 3 4 3 5 1 cos 2 cos 2 cos 2 cos xsin xdx cos 2x c 16 2 3 4 ខ.រណ អំងរតព្កាល cos 2 xsin 3 អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា x dx 2 3 2 2 cos sin cos 1cos sin x x dx x x xdx រយើងរោោះស្រាយអំងរតព្កាលខាងរលើរោយបរ ូ អរេ ាង អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា ែូរចនោះ រ.រណ cos 2 3 2 2 cos x sin x dx 1 u u du x sin 2 3 អំងរតព្កាល x dx 3 5 u u c 3 5 x x cos 3 cos 5 c 3 5 cos អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា xsin 2 4 xdx 2 2 4 2 cos x sin x dx cos xsin x sin x dx អំងរតព្កាលខាងរលើអចស រស រៅជា 1 sin 2 2 1 cos 2 u cos x x x dx 8 1 1 cos4x1 cos2xdx 16 cos x sin x dx 2 cos 2x 2cos 4x cos 6x dx 32 2 4 1 រ ោះ du sin xdx x 1 1 1 sin 2x sin 4x sin 6x c 16 64 64 192 រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 58

092774440 អាំងតេក្រាល ែូរចនោះ cos 2 xsin 4 ២៩. អាំងតេព្ាលផ្ែលមានទព្មង់ x dx I sin n x 1 1 1 sin 2x sin 4x sin 6x c 16 64 64 192 x dx ៃិង J cos n x dx +មរើ n ជាចាំៃួៃគូ ម ោះ n 2 k , k អាំងមេក្រាលខាងមលើអចសរមសរមៅជា មក្ររើរូរ្ៃត +មរើ n sin n n k nk k n k0 a b C a b ជាចាំៃួៃមសសម ោះ n 2 k x dx sin x dx មហើយ n 2k 1, k អាំងមេក្រាលខាងមលើអចសរមសរមៅជា មោោះសា្រយអាំងមេក្រាខាងមលើមោយតាង +ចាំម ោះ J cos n ឧទាហរណ៍ គណ ក្. ចម្ល ើយ ក្. x dx 1 k 1cos 2x dx k 2 a 2 a 2 a cos 2 2cos 1 1 sin n 2k sin sin sin មោោះសា្រយេូច x dx x x dx 2 k 1cos x sin xdx u cos x du sin xdx I sin n x dx អាំងមេក្រាល្ិៃក្ាំណេ់ខាងមក្រា្ 2 cos 3x dx 2 cos 3x dx អាំងមេក្រាលខាងមលើអចសរមសរមៅជា ខ. 2 1 cos 6x cos 3xdx 2 1 2 ខ. dx 1cos 6x លេរ 3 sin 5x dx dx 1 1 x sin 6 x c 2 12 េូមចនោះ cos 3 sin 6 2 1 1 x dx x x c 2 12 3 2 sin 5 sin 5 sin 5 x dx x x dx អាំងមេក្រាលខាងមលើអចសរមសរមៅជា រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 59

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69 and 70:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 71 and 72:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
LYCÉE THIERS
List of integrals (PDF format)
解析学I Lecture3
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò