Views
7 months ago

អាំងតេក្រាល

Magazine created successfully

092774440

092774440 អាំងតេក្រាល េូមចនោះ ខ. 1 0 4 1 2 1 x x 2 1 x x 3 3 dx dx 293 96 អាំងមេក្រាលខាងមលើអចសរមសរមៅជា េូមចនោះ 1 0 2 1 x x 3 3 2 1 x 13x x dx x x 1 1 3 6 0 0 dx 274 91 2. លកខណៈអាំងតេព្ាលកាំណេ់ dx 1 5 11 1 2 2 3x x dx 0 x 7 13 1 2 2 6 2 2 x x x 7 13 0 7 13 1 2 2 6 2 2 x x x 7 13 274 91 0 ក្. មរើអៃុគ្ៃ៍ ខ. a a f f xdx 0 គ. មរើអៃុគ្ៃ៍ f ក្ាំណេ់ ៃិង ជារ់មលើចម ល ោះ ក្ាំណេ់ ៃិង ជារ់មលើចម ល ោះ b ab , ម ោះ ab , a ៃិង a b c f x dx f x dx a b ម ោះ មគបាៃ b ឃ. a b a c b b f x dx f x dx f x dx a c a kf x dx k f x dx លេល k ជាចាំៃួៃពិេ b ង. មរើ f xdx ៃិង g xdx មាៃ ម ោះ មគបាៃ a b a b b b f x g x dx f x dx g x dx a a a រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 70

092774440 អាំងតេក្រាល ច. មរើ លេល b a f , x dx ឧទហ ណ៍ គណ ក្. ចរមៃ ើយ ក្. 1 2 េូមចនោះ ខ. េូមចនោះ ៃិង b a ជាចាំៃួៃពិេ g x dx មាៃ ម ោះ មគបាៃ អាំងមេក្រាលក្ាំណេ់ខាងមក្រា្ 2 x x e dx x ខ. 2 2 2 2 x 1 1 1 1 1 4 b b b f x g x dx f x dx g x dx a a a 3 2 2 x x e dx xdx dx e dx x x 1 2 2 x x e dx x 2 2 1 2 x 2ln x e 2 1 1 1 2 2 x 2 1 1 2 2 2 2ln 2 e 3 2 e e 2 3 2 e e 2ln 2 2 4 4 4 2ln 2 1 1 3 x 3 2x dx xdx 2x dx 1 2 1 1 2 1 4 3 x 3 1 2 1 4 4 2 x dx 1 1 dx 2 x 3 4 4 2 2 1 1 3 x 3 2 x 1 3 2 4 1 1 109 2 2 2 4 2 8 1 109 dx 2 2x 8 3. ្ណនាអាំងតេព្ាលកាំណេ់តោយបត ូរអតេរ មរើ u ab , 1 1 x 2x e 2 dx g x ជារ់ ៃិង មាៃមេរីមេមលើ ម ោះ ឧទហ ណ៍ គណ ក្. អាំងមេក្រាលក្ាំណេ់ខាងមក្រា្ 2 2 3 0 x x 1 dx ខ. b a gb 2 f g x g x dx f u du 1 3 3x 2 x 1 2 dx g a រ ៀបរ ៀងរោយ ៖ ធែល សេងថុង 71

 • Page 1 and 2: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 3 and 4: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 5 and 6: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 7 and 8: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 9 and 10: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 11 and 12: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 13 and 14: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 15 and 16: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 17 and 18: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 19 and 20: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 21 and 22: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 23 and 24: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 25 and 26: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 27 and 28: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 29 and 30: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 31 and 32: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 33 and 34: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 35 and 36: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 37 and 38: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 39 and 40: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 41 and 42: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 43 and 44: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 45 and 46: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 47 and 48: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 49 and 50: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 51 and 52: 092774440 អាំងតេក្
 • Page 53 and 54:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 55 and 56:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 57 and 58:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 59 and 60:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 61 and 62:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 63 and 64:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 65 and 66:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 67 and 68:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 69:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 73 and 74:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 75 and 76:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 77 and 78:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 79 and 80:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 81 and 82:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 83 and 84:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 85 and 86:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 87 and 88:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 89 and 90:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 91 and 92:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 93 and 94:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 95 and 96:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 97 and 98:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 99 and 100:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 101 and 102:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 103 and 104:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 105 and 106:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 107 and 108:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 109 and 110:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 111 and 112:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 113 and 114:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 115 and 116:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 117 and 118:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 119 and 120:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 121 and 122:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 123 and 124:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 125 and 126:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 127 and 128:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 129 and 130:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 131 and 132:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 133 and 134:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 135 and 136:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 137 and 138:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 139 and 140:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 141 and 142:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 143 and 144:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 145 and 146:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 147 and 148:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 149 and 150:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 151 and 152:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 153 and 154:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 155 and 156:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 157 and 158:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 159 and 160:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 161 and 162:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 163 and 164:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 165 and 166:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 167 and 168:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 169 and 170:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 171 and 172:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 173 and 174:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 175 and 176:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 177 and 178:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 179 and 180:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 181 and 182:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 183 and 184:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 185 and 186:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 187 and 188:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 189 and 190:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 191 and 192:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 193 and 194:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 195 and 196:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 197 and 198:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 199 and 200:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 201 and 202:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 203 and 204:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 205 and 206:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 207 and 208:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 209 and 210:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 211 and 212:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 213 and 214:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 215 and 216:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 217 and 218:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 219 and 220:

  092774440 អាំងតេក្

 • Page 221 and 222:

  092774440 អាំងតេក្

Soul of Brussels #01 / 2016
4章の演習問題(全問)
三角関数 trigonometric functions
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
2012年度数学I演習第3回
逆三角関数 (inverse trigonometric f.)
Ami Pro - TW25520.SAM
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Final Exam Problems Integration Evaluate each integral. 1.
Текст в формате PDF: 896 Кб (165 с.) - Кафедра уравнений ...
解析学I Lecture3
List of integrals (PDF format)
LYCÉE THIERS
Trigonometric Equations & Identities Unit, Part 2 - Nova Scotia ...
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Chuyên đề 1 - Tính đơn điệu và cực trị - Lê Hoành Phò
ÔN THI CAO HỌC TOÁN CAO CẤP 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM