Views
8 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.5. Hãy dự đoán số nguyên tố của chu kỳ 7 nếu nó được điền đầy đủ các ô nguyên tố. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố có Z = 107 và 117 và cho biết chúng được xếp vào những phân nhóm nào trong bảng tuần hoàn? 2.7. Nguyên tố X ở chu kỳ 4, nhóm VII B . Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử X, X 2+ . 2.8. Cấu hình electron của ion M 3+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng cuả X - là 3p 6 . Viết cấu hình electron của nguyên tử, xác định vị trí và tên của nguyên tố X và M trong bảng tuần hoàn. 2. Qui luật biến đổi một số đại lượng vật lý và tính chất của các nguyên tố * Lưu ý về phương pháp giải - Dựa vào qui luật biến đổi trong chu kỳ, nhóm của bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng lượng ion hóa, độ âm điện, tính kim loại – tính phi kim, tính axit bazơ- axit của oxit và hiđro xit ... để so sánh tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn - Dựa vào các tính chất của các nguyên tố ta xác định nguyên tố trong bảng tuần hoàn. * Hệ thống bài tập tự thảo luận-tự luyện tập 2.6. Bán kính nguyên tử (nm) của K, Na, S, O, Al, Mg, F có giá trị (không theo trật tự) 0,064; 0,104; 0,203, 0,136; 0,157; 0,066; 0,125. Sắp xếp các giá trị này cho phù hợp với các nguyên tố trên. Giải thích. 2.7. So sánh bán kính của các hạt sau: Al, Al 3+ , Na, Na + , Mg, Mg 2+ , F - , O 2- . 2.8. Hai nguyên tố A và B thuộc cùng chu kỳ 3. Hãy viết cấu hình electron của chúng. Biết rằng năng lượng ion hóa của chúng lần lượt có các giá trị sau (tính theo KJ/mol). I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 A 577 1816 2744 11576 14829 18375 B 1012 1930 2910 4956 6278 22230 2.10. Cho 3 nguyên tố X, Y, Z ở trong một chu kỳ có tổng điện tích hạt nhân bằng 39. Số hiệu nguyên tử của Y bằng trung bình cộng của X và Z. Nguyên tử của 3 nguyên tố trên hầu như không phản ứng với nước ở điều kiện thường. a) Viết cấu hình electron, từ đó suy ra vị trí và kí hiệu hóa học các nguyên tố. b) So sánh độ âm điện, tính kim loại của các nguyên tố trên. c) So sánh tính bazơ của các hiđroxit của các nguyên tố trên. 3. Xác định nguyên tố Bài tập tự thảo luận-tự luyện tập 2.11. Hợp chất M có công thức AB 3 . Tổng số hạt proton trong phân tử M là 40. Trong thành phần hạt nhân của A cũng như B đều có số hạt proton bằng nơtron, Athuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Xác định A, B 2.12. Hợp chất A có công thức là MX a trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là một kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có N - Z = 4 và của X có N ' = Z ' . Tổng số proton trong MX a là 58. a) Xác định số hiệu nguyên tử của M và X. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 10 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định b) Viết cấu hình electron cho M và X, từ đó suy ra vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 2.13. Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M, R có công thức M a R b trong đó R chiếm 6,667% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n = p + 4, còn trong hạt nhân của R có p’=n’, trong đó n, p, n’, p’ là số nơtron và proton tương ứng của M và R. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z = 84 và a + b = 4.Tìm công thức phân tử của Z . 2.14. Một hợp chất Z được tạo thành tử các ion X + và Y 2- . Trong ion X + có 10 electron và gồm 5 hạt nhân của 2 nguyên tố. Trong ion Y 2- có 4 hạt nhân của 2 nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ và đứng cách nhau một ô trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số electron trong ion Y 2- là 32. Hãy xác định các nguyên tố trong hợp chất Z và lập công thức hoá học của Z. 2.15. Hòa tan hết 46 gam hỗn hợp gồm Ba và hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp vào nước, thu được dung dịch D và 11,2 lit khí đo ở đktc. Nếu thêm 0,18 mol Na 2 SO 4 vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng vẫn chưa kết tủa hết bari. Nếu thêm 0,21 mol Na 2 SO 4 vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng còn dư Na 2 SO 4 . Xác định tên hai kim loại kiềm. B. Bài tập trắc nghiệm –tự luyện tập 2.16. Nguyên tử của nguyên tố X và nguyên tố Y có cấu hình e lớp ngoài cùng lần lượt là 3s 2 3p 4 và 4s 2 4p 2 . Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là A. X có số thứ tự 15, chu kỳ 4, nhóm VI A ; Y có số thứ tự 22, chu kỳ 4, nhóm II A . B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm IV A ; Y có số thứ tự 23, chu kỳ 4, nhóm IV A . C. X có số thứ tự 16, chu kỳ 3, nhóm VI A ; Y có số thứ tự 32, chu kỳ 4, nhóm IV A . D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VII A ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm II A . 2.17.Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VII A ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm II A . B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VI A ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm II A . C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VII A ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm II A . D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VII A ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm II A . 2.18. Nguyên tử nguyên tố X, các ion Y + và Z 2- đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 6 . Số thứ tự của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là A. 18, 19 và 16. B. 10, 11 và 8. C. 18, 19 và 8. D. 1, 11 và 16. 2.19. Cấu hình electron của ion X 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc A. chu kì 4, nhóm VIIIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIA. C. chu kì 3, nhóm VIB. D. chu kì 4, nhóm IIA. 2.20. Nguyên tố X ở chu kỳ 3 nhóm V A , nguyên tố Y ở chu kỳ 4 nhóm I A . Cấu hình electron của X và Y lần lượt là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Page 11 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER