Views
4 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 và 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 và 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 và 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 và 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . 2.21. Nguyên tố X ở chu kỳ 4, nhóm VII B . Cấu hình electron của X 2+ là A. [Ar] 3d 5 4s 2 . B. [Ar] 3d 5 . C. [Ar] 3d 7 . D. [Ar] 4s 2 4p 5 . 2.22. Hai kim loại X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Số electron lớp ngoài cùng của X và Y lần lượt là : A. 1 và 2. B. 2 và 3. C. 1 và 3. D. 3 và 4. 2.23. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s ? A. 2. B. 1. C. 9. D. 12. 2.24. Trong số các nhận xét sau, nhận xét có nội dung sai là A. Trong số các ion Li + , Be 2+ , Na + , Mg 2+ thì ion Be 2+ có bán kính nhỏ nhất. B. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất, còn Fr là nguyên tố có độ âm điện nhỏ nhât trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. C. Tính phi kim của P, O, F, N tăng dần theo chiều : C < P < N < O < F D. Các oxit kim loại đều là oxit bazơ và các oxit phi kim là oxit axit 2.26. Cho X, Y, Z là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X, Y, Z bằng 72. Phát biểu nào sau đây khôngđúng ? A. Các ion X + , Y 2+ , Z 3+ có cùng cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 B. Bán kính các nguyên tử giảm: X > Y > Z. C. Bán kính các ion tăng: X + < Y 2+ < Z 3+ . D. Bán kính các ion giảm: X + > Y 2+ > Z 3+ 2.27. Trong các nhận xét sau, nhận xét có nội dung sailà A. Trong một chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ( trừ nhóm VIIIA). B. Bán kính của cation bao giờ cũng nhỏ hơn bán kính của nguyên tử tương ứng. C. Bán kính của anion bao giờ cũng nhỏ hơn bán kính của nguyên tử tương ứng. D. Trong một chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân, số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8. 2.28. Cho các nguyên tử X (Z=16), Y(Z=7), Z (Z=12), T(Z=9). Hãy cho biết nội dung nào sau đây sai khi so sánh tính chất của các nguyên tố trên? A. Z là nguyên tố có tính kim loại lớn nhất. B. T là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. C. Y là nguyên tố mà nguyên tử của nó chứa nhiều e độc thân nhất. D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của X là nhỏ nhât. 2.30. Dãy kim loại nào sau đây phản ứng được với nước ở điều kiện thường? A. Ca, K, Na, Ba. B. K, Na, Fe, Ca. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 12 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. Na, Pb, Sr, K. D. Al, Mg, Na, Ca. 2.31. Dãy chất nào sau đây đều phản ứng được với nước tạo dung dịch kiềm? A. NaH, CH 4 , Na 2 O, Al 2 O 3 . B. CaH 2 , NaH, CaO, SrO. C. Ba, NaH, MgO, H 2 S. D. Na, HCl, NH 3 , CaH 2 . 2.32.Cho các nguyên tố sau 13 Al; 5 B; 9 F; 21 Sc. Hãy cho biết đặc điểm chung trong cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố đó. A. Đều là các nguyên tố thuộc các chu kì nhỏ. B. Electron cuối cùng thuộc phân lớp p. C. Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái có bản. D. Đều có 3 lớp electron. 2.33. NguyêntửcủanguyêntốXcócấuhìnhelectronlớpngoàicùnglàns 2 np 4 .Tronghợpchất khícủanguyêntốXvớihiđro,Xchiếm94,12%khốilượng.PhầntrămkhốilượngcủanguyêntốX trong oxit cao nhất là A. 27,27%. B. 40,00%. C. 50,00%. D. 60,00%. 2.34. CôngthứcphântửcủahợpchấtkhítạobởinguyêntốRvàhiđrolàRH3.TrongoxitmàR có hoá trịcao nhất thì oxi chiếm74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là A. S. B. As. C. N. D. P. 2.35. Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa oxit cao nhất của nguyên tố R và hợp chất khí của 5, 5 nó với hiđro bằng . Khối lượng mol nguyên tử của R là: 2 A. 32. B. 12. C. 28. D. 19. 2.36.Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). Hai kim loạiđó là A. Ca và Sr. B. Sr và Ba. C. Mg và Ca. D. Be và Mg. 2.37. Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M 2+ và X 2- . Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X 2- ít hơn số hạt mang điện của ion M 2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA. B. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA. C. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA. D. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. 2.38. Cho 0,64 g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó MO, có số mol bằng nhau, tác dụng hết với H 2 SO 4 loãng. Thể tích khí H 2 (đktc) thu được là 0,224 lit. Cho biết M thuộc nhóm IIA. Xác định M là nguyên tố nào sau đây ? A. Mg. B. Ca. C. Sr. D. Ba. 2.39. Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z X < Z Y ) vào dung dịch AgNO 3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là A. 47,2%. B. 58,2%. C. 52,8%. D. 41,8%. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 13 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER
Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9