Views
8 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 37 1.8. Tính thành phần % về khối lượng 17 Cl có trong HClO 4 . Xét 1,0 mol phân tử HClO 4 , ta có M HClO = 100,5 g. 4 35 37 - Trong 1,0 mol Cl trong 1,0 mol HClO 4 ) chứa 0,7577 mol 17 Cl và 0,2423 mol Cl 35 - Khối lượng của 17 Cl trong 1,0 mol HClO 4 là: 0,2423. 37 = 8,9651 g 35 8,9651 - % m( 17 Cl ) = . 100= 8,92 (%) 100,5 1.9.a) Tính KLNT của M. Theo bài ra, ta có 35,5x 35,5 y 1 : = → 1,173xM + 6,142xy = yM (1) M + 35,5x M + 35,5 y 1,173 17 . 8x 16y 1 : = → 1,352xM + 2,816xy = yM (2) M + 8x 2M + 16y 1,352 → Nghiệm thỏa mãn là: y=3; M=55,743 (Fe) Z 13 13A b) Vì = → Z= (4) N 15 28 1.16. Cấu hình electron và số electron lớp ngoài cùng B(Z=5): 1s 2 2s 2 2p 1 (3 electron); O(Z=8): 1s 2 2s 2 2p 4 (6 electron); Ne(Z=10): 1s 2 2s 2 2p 6 (8 electron); P( Z=15): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 (5 electron); Mn(Z=25): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 (2 electron); Fe(Z=26): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 (2 electron) 1.17. Sự phân bố electron lớp ngoài cùng trên obitan nguyên tử (kể cả cấu hình ở trạng thái kích thích nếu có) và số electron độc thân: C(Z=7): - Ở trạng thái cơ bản: ....2s 2 2p 2 (2 electron độc thân) - Ở trạng thái kích thích: ....2s 1 2p 3 (4 electron độc thân) N(Z=9): Chỉ có cấu hình ở trạng thái cơ bản: ... 2s 2 2p 3 (3 eletron độc thân) Cl( Z=17): - Ở trạng thái cơ bản: ... 3s 2 3p 5 (1 eletron độc thân) - Trạng thái kích thích: ... 3s 2 3p 4 3d 1 (3 eletron độc thân); ... 3s 2 3p 6 3d 2 (5 eletron độc thân); ... 3s 1 3p 3 3d 3 (7 eletron độc thân) 1.18. Cấu hình electron: Cr(Z=24): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 ( 1electron lớp ngoài cùng) Cu(Z=29): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 ( 1electron lớp ngoài cùng) Ag(Z=47): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 1 ( 1electron lớp ngoài cùng) 1.19.Z X = 35; Z R = 11 Cấu hình e: X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 ; R: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 1.20. Z A = 4 → A là Be (1s 2 2s 2 ) Z B = 17 → B là Cl (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ) Bài tập trắc nghiệm 1.21- C 1.22-D 1.23-C 1.24-B 1.25-A 1.26- C 1.27- D 1.28- B 1.29- D 1.30- D 1.31- C 1.32- C 1.33- B 1.34- B 1.35- D DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Page 18 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1.36- C 1.37- B 1.38-C 1.39- A 1.40- D II. CHUYÊN ĐỀ BẢNG TUẦN HOÀN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bài tập tự luận 2.1. a) - Cấu hình e (X): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ; ô 16, nhóm VIA, chu kì 3; - Cấu hình e (Y): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 ; ô 31, nhóm IIIA, chu kì 4; b) Cấu hình ở TTKT - X có cấu hình ở TTKT: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3d 1 (4 electron độc thân); 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 3 3d 2 (6 electron độc thân) - Y có cấu hình ở TTKT: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 4p 2 2.2. - Cấu hình e (X): 1s 2 2s 2 2p 4 ; ô 8, nhóm VIA, chu kì 2; - Cấu hình e (Y): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 ; ô 14, nhóm IVA, chu kì 3; - Cấu hình e (T): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ; ô 20, nhóm IIA, chu kì 4; - Cấu hình e (G): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 ; ô 35, nhóm VIIA, chu kì 4; 2.3. - X (Z=21): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2 ; ô 21, nhóm IIIB, chu kì 4 - Y(Z=24): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 ; ô 24, nhóm VIB, chu kì 4 2.4. Cấu hình e (X): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 ; Cấu hình e (Y): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 2.5. Nguyên tử đầu tiên của chu kỳ 7 là 7s 1 và kết thúc ở 7p 6 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 : 32 nguyên tố ở chu kỳ 7. Z = 107: [Rn]5f 14 6d 5 7s 2 : Nhóm VIIB; Z = 117: [Rn]5f 14 6d 10 7s 2 7p 5 : Nhóm VIIA 2.6.Giá trị R được sắp xếp theo chiều giảm dần như sau: KHHH K Na Mg Al S O F R 0,203 0,157 0,136 0,125 0,104 0,066 0,064 Trong một nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân do số lớp e tăng nên bán kính nguyên tử tăng theo. Vì vậy R K >R Na và R S >R O . Trong một chu kỳ theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì lực hút giữa hạt nhân và các e lớp ngoài cùng tăng lên nên bán kính nguyên tử giảm. Vì vậy R Na > R Mg > R Al > R S và R O >R F. 2.7. So sánh bán kính: Al, Al 3+ , Na, Na + , Mg, Mg 2+ , F - , O 2- . -Khi đi từ tráisang phai trong một chu kì bán kính nguyên tử giảm dần nên: Na > Mg > Al. - Vì các ion Na + , Mg 2+ , F - , O 2 – đều có cấu hình electron giống Ne : 1s 2 2s 2 2p 6 , nên bán kính của chúng giảm xuống khi điện tích hạt nhân tăng: 8 O 2 – > 9 F – > 11 Na + > 12 Mg 2+ > 13 Al 3+ . - Vì cấu hình electron của Al là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 rất lớn hơn so với O 2- . - Do đó bán kính giảm dần như sau: Na > Mg > Al > O 2- > F – > Na + > Mg 2+ > Al 3+ 2.8. Xác định cấu hình electron của A, B DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 19 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER