Views
8 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định N 1.5. Đối với các hạt nhân bền (Z có giá trị từ 1 đến 82), thực tế cho thấy tỉ lệ 1 ≤ ≤1,524 . Z Dựa trên cơ sở này hãy xác định số khối của nguyên tử X và nguyên tử Y. Biết tổng số hạt cơ bản của X là 18; và của Y là 58 và số khối của Y nhỏ hơn 40. 1.6. Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z. Biết tổng số phần tử của 3 đồng vị bằng 129, số nơtron của đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton bằng số nơtron. a) Xác định điện tích hạt nhân nguyên tử và số khối các đồng vị. b) Biết 752,875.10 20 nguyên tử R có khối lượng m gam; tỉ lệ số nguyên tử như sau: z 2769 y 611 = và = . Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của R và tính m. y 141 x 390 1.7. Nguyên tố A có 4 loại đồng vị có các đặc điểm sau: - Tổng số khối của 4 đồng vị là 825. - Tổng số nơtron đồng vị A 3 và A 4 lớn hơn số nơtron đồng vị A 1 là 121 hạt. - Hiệu số khối của đồng vị A 2 và A 4 nhỏ hơn hiệu số khối của đồng vị A 1 và A 3 là 5 đơn vị . - Tổng số phần tử của đồng vị A 1 và A 4 lớn hơn tổng số hạt không mang điện của đồng vị A 2 và A 3 là 333 và số khối của đồng vị A 4 bằng 33,5% tổng số khối của ba đồng vị kia. a) Xác định số khối của 4 đồng vị và số điện tích hạt nhân của nguyên tố A. b) Các đồng vị A 1 , A 2 , A 3 , A 4 lần lượt chiếm 50,9%; 23,3%; 0,9% và 24,9% tổng số nguyên tử . Hãy tínhKLNT trung bình của nguyên tố A. 37 1.8. Trong tự nhiên đồng vị 17 Cl chiếm 24,23 % số nguyên tử clo. Biết nguyên tử khối 37 35 trung bình của clo bằng 35,5; clo có 2 đồng vị là 17 Cl và 17 Cl ; Hiđro là đồng vị 1 1 H ; oxi là đồng vị 16 37 8 O . Tính thành phần % về khối lượng 17 Cl có trong HClO 4 . 1.9. M là kim loại tạo ra 2 muối MCl x , MCl y và 2 oxit MO 0,5x , M 2 O y . Thành phần % về khối lượng của clo trong 2 muối có tỉ lệ 1: 1,173; của oxi trong 2 oxit có tỉ lệ 1: 1,352. a) Tính KLNT của M. b) Hãy cho biết trong các đồng vị của M có số khối lần lượt là 55; 56;57 và 58, thì Z 13 đồng vị nào phù hợp với tỉ lệ = . N 15 2. Bài tập về cấu hình electron * Lưu ý về phương pháp giải - Biết số hiệu nguyên tử (theo các nguyên lý và qui tắc) → Cấu hình e → Số electron độc thân, số electron lớp ngoài cùng → tính chất và ngược lại 1.16. Viết cấu hình electron; xác định số electron lớp ngoài cùng cho các nguyên tử sau: B(Z=5); O(Z=8); Ne(Z=10); P( Z=15); Mn(Z=25); Fe(Z=26). 1.17. Biểu diễn sự phân bố electron lớp ngoài cùng trên obitan nguyên tử (kể cả cấu hình ở trạng thái kích thích nếu có) và xác định số electron độc thân cho các nguyên tử sau: C(Z=7); N(Z=9) và Cl( Z=17). 1.18. Viết cấu hình electron cho các nguyên tử sau: Cr(Z=24), Cu(Z=29) và Ag(Z=47). Xác định số electron lớp ngoài cùng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 2 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.19.Hợp chất A có công thức RX, trong đó R chiếm 22,33% về khối lượng. Tổng số hạt p, e, n trong A là 149. Tổng số hạt p trong R và X là 46. Số nơtron của X bằng 3,75 lần số nơtron của R. Xác định số p, số n trong R và X. Viết cấu hình e cho R và X. 1.20. Cho hai nguyên tử A và B có tổng số hạt là 65 trong đó hiệu số hạt mang điện và không mang điện là 19. Tổng số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 26. Viết cấu hình electron của A, B. B. Bài tập trắc nghiệm 1.21. Nguyên tử X có bán kính R= 1,35.10 -10 m. M A =65. Khối lượng riêng (gam/cm 3 ) của nguyên tử X là A. 5,4. B. 9,66.C.10,48.D. 6,92. 1.22. Nếu thừa nhận rằng nguyên tử Cu có dạng hình cầu, sắp xếp đặc khít bên cạnh nhau thì thể tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% so với toàn khối tinh thể. Biết khối lượng riêng của Cu là 8,9 g/cm 3 và Cu=63,546). Bán kính của nguyên tử Cu là A. 1,97 A 0 . B. 1,44. A 0 . C. 1,55 A 0 . D. 1,28 A 0 . 1.23. Nguyên tử X có bán kính 1,44.10 -8 cm và khối lượng riêng thực là 19,36 g/cm 3 . Khối lượng mol nguyên tử của nguyên tố là A. 56. B. 108. C. 197. D. 24. 1.24. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : X, Y, Z ? 26 55 26 13 26 12 A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. B. X và Z có cùng số khối. C. X và Y có cùng số nơtron. D. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học. 1.25. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử bền của nguyên tố X là 58. X có số khối là A. 39. B. 23. C. 32. D. 37. 1.26. Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền 16 8 O , 17 8 O , 18 8 O và cac bon có 2 đồng vị bền 12 6 C và 13 6 C. Số loại phân tử khí cacbonic có khối lượng phân tử là 45 và 46 lần lượt là A. 2 và 2. B. 3 và 3. C. 2 và 3. D. 3 và 2. 1.27. Trong tù nhiªn, nguyªn tè ®ång cã hai ®ång vÞ lµ 29Cu 63 vµ 65 29Cu . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña ®ång lµ 63,546. Thµnh phÇn phÇn tr¨m tæng sè nguyªn tö cña ®ång vÞ 29Cu 63 lµ A. 27%. B. 50%. C. 54%. D. 73%. 35 37 1.28. Nguyên tử khối trung bình của Clo bằng 35,5. Clo có hai đồng vị 17 Cl và 17 Cl . Phần 35 trăm khối lượng của 17 Cl có trong axit pecloric là giá trị nào sau đây? A. 30,12%.B. 26,92%.C. 27,2%.D. 26,12%. 10 11 1.29. Nguyên tử khối trung bình của bo (B) là 10,81. Biết B gồm 2 đồng vị 5 B và 5 B . Hỏi có 11 bao nhiêu % số nguyên tử đồng vị 5 B trong axit H 3 BO 3 . A. 16,68%. B. 35,67%. C. 21,33 %. D. 14,17%. 1.30. Một mẫu đá chứa 13,2.10 -6 gam và 3,42.10 -6 206 Pb , biết rằng chu kỳ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN bán hủy của 238 92U 238 92U là 4,51.10 9 năm . Số tuổi mẫu đá trên là A. 1,5.10 9 năm. B. 1,9.10 9 năm. C. 2,2.10 -9 năm. D. 1,7.10 9 năm. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 82 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Page 3 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER