Views
8 months ago

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 NGUYÊN TỬ, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

https://app.box.com/s/9kvyh8ft47npkb6o3d9s4qegyjrqdomh

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định vị bền 232 1.31. Một trong các chuỗi phân hủy phóng xạ tự nhiên bắt đầu với 90 Th và kết thúc với đồng 208 82 Pb . Số phân hủy − β xảy ra trong chuỗi này là A. 6. B. 5. C. 4. D. 8. 131 1.32. I phóng xạ được dùng dưới dạng NaI để điều chế ung thư tuyến giáp trạng. Chất này phóng xạ với chu kỳ bán hủy 8,05 ngày. Nếu ban đầu chứa 1,0 microgam số hạt β được phóng ra là 131 I thì trong mỗi phút A. ≈2,75.10 11 B. ≈2,75.10 10 C. ≈1,75.10 11 D. ≈1,75.10 10 1.33. Nguyên tử nào sau đây có 3 electron thuộc phân lớp ngoài cùng ? A. 11 Na. B. 7 N. C. 13 Al. D. 6 C. 1.34.Nguyên tử nào sau đây có số e hoá trị khác với số e ở lớp ngoài cùng? A. 11 Na. B. 26 Fe. C. 19 K. D. 6 C. 1.35. Cho các nguyên tử C(Z=6), N(Z=7), O(Z=8), F(Z=9), Na(Z=11), Al(Z=13), P(Z=15), S(Z=16), Cl(Z=17). Số các nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái kích thích là A. 5. B. 6. C. 7. D.4. 1.36. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tửX và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là A. khí hiếm và kim loại. B. kimloại và kim loại. C. phi kim và kim loại. D. kim loại và khí hiếm. 1.37. Một ion M 3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. [Ar]3d 5 4s 1 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 6 4s 1 . D. [Ar]3d 3 4s 2 . 1.38. Dãy gồmcác ion X + , Y − và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 là A. Na + , Cl − ,Ar. B. Li + , F − , Ne. C. Na + , F − ,Ne. D. K + , Cl − ,Ar 1.39. Cấu hình electron của ion Cu 2+ và Cr 3+ lần lượt là : A. [Ar]3d 9 và [Ar]3d 3 . B. [Ar]3d 7 4s 2 và [Ar]3d 1 4s 2 . C. [Ar]3d 9 và [Ar]3d 1 4s 2 . D. [Ar]3d 7 4s 2 và [Ar]3d 3 . 1.40. Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp e lớp ngoài cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y có phân lớp e lớp ngoài cùng là 3s.Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Biết rằng X và Y dễ phản ứng với nhau. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là A. 18 và 11. B. 13 và 15.C. 12 và 16.D. 17 và 12. 2. Tìm nguyên tố dựa vào số hạt cơ bản của nguyên tử và ion , nguyên tử khối trung bình Ghi nhớ: • Trong nguyên tử: Số hạt p = số hạt e = Z (là hai loại hạt có điện); Số hạt n = N ( là hạt không mang điện) Số khối A = Z + N ; Số hạt có điện =2Z ; Số hạt không điện = N Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử = 2Z + N DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Page 4 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định • Trong ion: Anion (ion âm) X x- : số hạt n và p bằng trong nguyên tử, số hạt e=Z+x Cation (ion dương) M m+ : số hạt n và p bằng trong nguyên tử, số hạt e=Z-m • Với nguyên tử có 2Z + N ≤ 60 thì • Với nguyên tử bền 82 Z N Z ≤ thì 1 1,5 Z 2Z + N 3 1 1 2 2 • Nguyên tử khối trung bình: A = ≃ và Z lấy phần nguyên. Z + N Z + N 3,5 3 ≤ ≤ hay 2 ≤ Z ≤ 2 và Z lấy phần nguyên. x . A + x . A + ... + xn. A x + x + x + ... + x 1 2 3 n (x 1 , x 2 ,..x n là % về số nguyên tử, hoặc tỉ lệ về thành phần số nguyên tử A 1 , A 2 , …, A n là số khối của các đồng vị) 3. Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử hoặc ion và tính chất nguyên tố Ghi nhớ: • Cách viết cấu hình electron: - Điền electron vào trật tự năng lượng của các phân lớp từ thấp tới cao, số e tối đa trên các phân lớp: s 2 p 6 , d 10 , f 14 . 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d... - Sắp xếp các phân lớp vào lớp tương ứng 1s 2s2p 3s3p3d 4s4p4d4f .... - Trên phân lớp d không có 9 e hoặc 4evì có sự nhảy e từ phân lớp s sang nhằm đạt cấu hình e bền vững là 3d 10 và 3d 5 • Số e lớp ngoài cùng quyết định tính chất của nguyên tố - Nguyên tử có 1, 2,3 e lớp ngoài cùng: có tính chất kim loại trừ (H, He và B) dễ cho e trở thành ion dương. - Nguyên tử có 5, 6, 7 e lớp ngoài cùng thường có tính chất phi kim, đễ nhận e trở thành ion âm. - Nguyên tử có 8 e lớp ngoài cùng bền vững, hầu như không tham gia phản ứng hoá học, là các khí hiếm hay khí trơ (trừ He có số e lớp ngoài cùng cũng là khí hiếm). Bài tập mẫu Bài tập mẫu 1. Viết cấu hình electron; xác định loại nguyên tố, số electron lớp ngoài cùng và tính chất nguyên tố cho các nguyên tử sau: B(Z=5); O(Z=8); Ne(Z=10); P( Z=15); Cr(Z=24) ; Mn(Z=25); Fe(Z=26); Cu(Z=29) Lời giải Cấu hình electron nguyên tử Loại nguyên tố Số electron lớp ngoài cùng Tính chất của nguyên tố B(Z=5) 1s 2 2s 2 2p 1 p 3 Phi kim O(Z=8) 1s 2 2s 2 2p 4 p 6 Phi kim Ne(Z=10) 1s 2 2s 2 2p 6 p 8 Khí hiếm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN n MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Page 5 / 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN - LIÊN KẾT HÓA HỌC (ONLINE VERSION 05082017)
GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 10 ĐOÀN SỸ NGUYÊN PUBLISHER