Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT HẬU LỘC 4- THANH HÓA Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. Nhận biết Câu 1: Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. CH 3 CHO. B. C 2 H 5 OH. C. HCOOCH 3 . D. CH 3 COOH. Câu 2: Cho các hợp kim sau: Al - Zn (1); Fe - Zn (2); Zn - Cu (3); Mg - Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H 2 SO 4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là A. (2) và (3). B. (2), (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (3) và (4). Câu 3: Chất X vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ. Chất X là A. H 2 NCH 2 COOH. B. CH 3 COOH. C. CH 3 CHO. D. CH 3 NH 2. Câu 4: Phản ứng: Cu + 2FeCl 3 → 2FeCl 2 + CuCl 2 chứng tỏ A. ion Fe 3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe 2+ . B. ion Fe 2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe 3+ C. ion Fe 3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu 2+ . D. ion Fe 3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu 2+ . Câu 5: Khi thủy phân este vinyl axetat bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được: A. CH 3 COONa và CH 3 CHO. B. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH. C. CH 3 COONa và CH 3 OH. D. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. Câu 6: Trong các kim loại vàng, bạc, đồng nhôm. Kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Đồng. B. vàng. C. Nhôm. D. Bạc. Câu 7: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là A. mantozơ. B. fructozơ. C. saccarozơ. D. glucozơ. Câu 8: Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH 3 bằng gốc hidrocacbon, thu được ? A. Amin. B. Lipt. C. Este. D. Amino axit. Câu 9: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna? A. Buta-1,3-đien. B. Penta-1,3-đien C. But-2-en. D. 2-metylbuta-1,3-đien. Câu 10: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Oxit X là: A. MgO. B. CuO. C. K 2 O. D. Al 2 O 3 . Câu 11: Kim loại Al không phản ứng với: A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HCl. C. H 2 SO 4 đặc, nguội. D. Dung dịch Cu(NO 3 ) 2 Câu 12: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 C. CH 2 =CHCOOCH 3 . D. C 6 H 5 CH=CH 2 . Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư) , kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng của Fe trong 2m gam X là A. 1,12 gam. B. 16,8 gam. C. 11,2 gam. D. 4,48 gam. Câu 14: Dãy gồm các kim loại sắp xếp theo chiều tính khử tăng dần là A. Zn, Mg, Cu. B. Mg, Cu, Zn. C. Cu, Zn, Mg. D. Cu, Mg, Zn. Câu 15: Cấu tạo của X : C 2 H 5 COOCH 3 có tên gọi là A. Etyl axetat. B. Propyl axetat. C. Metyl propionat. D. Metyl axetat. II. Thông hiểu Câu 16: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH) 2 ở điều kiện thường là A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Câu 17: Số đồng phân amin bậc I ứng với công thức phân tử C 4 H 11 N là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 18: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III) ? A. FeO tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng, dư. B. Fe 2 O 3 tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 . C. Fe(OH) 3 tác dụng với dung dịch HCl. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN D. Fe tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng. Câu 19: Cho 11,25 gam C 2 H 5 NH 2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl a(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch (X) có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của a là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG