Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định bên catot đầu tiên ra Cu (bám vào anot), hết Cu thì đến H 2 (của H 2 O điện phân) là khí thoát ra. Vì dung dịch X làm dung dịch phenolphtalein hóa hồng ⇒ X chứa OH– ⇒ Hòa tan 0,2 mol Al 2 O 3 là do 0,4 mol OH – (Cứ 1 Al cần 1 OH – ⇄ Tương quan có 0,2 mol H 2 sinh ra ở catot và 0,4 mol khí ở anot chỉ là Cl 2 ||→ n e trao đổi = 2n Cl = 0,8 mol ||→ ở catot: n Cu = (n e trao đổi – 2n H2 ) ÷ 2 = 0,2 mol. Vậy ban đầu m gam hỗn hợp gồm 0,2 mol CuSO 4 và 0,8 mol NaCl ||→ Yêu cầu giá trị của m = 0,2 × 160 + 0,8 × 58,5 = 78,8 gam. Chọn C Câu 37: Đáp án B Đặt nFe₃O₃ = x; nCu = y ⇒ mX = 232x + 64y = 37,28(g). ~ Chú ý: "hòa tan hết" ⇒ toàn bộ nguyên tố Fe và Cu sẽ đi hết vào oxit :P Mặt khác, nung trong KHÔNG KHÍ ⇒ oxit là Fe₃O₃ (1,5x mol) và CuO (y mol). ⇒ m oxit = 41,6(g) = 160.1,5x + 80y ||⇒ giải hệ có: x = 0,1 mol; y = 0,22 mol ► nHCl = 1,2 mol; nHNO₃ = 0,1 mol ⇒ nH+ Do Y + AgNO ₃ = 1,3 mol; nNO ₃ − = 0,1 mol. -> sinh ra khí NO ⇒ Y có chứa H+ , Fe²+ và không chứa NO₃ − (vì nếu có NO₃ − sẽ phản ứng sinh ra NO rồi :P) Bỏ qua phần H+ "trung hòa" oxi trong oxit: 2H+ nH+ = 1,3 - 0,4 × 2 = 0,5 mol ● Xét toàn bộ các quá trình cho - nhận electron: – Cho e: 3Fe+ ⁸ / ₃ → 3Fe + ³ + e || Cu → Cu²+ + 2e + O → H₂ O thì còn – Nhận e: 4H+ + NO ₃ − + 3e → NO + 2H₂ O || Ag + + e → Ag Do NO₃ − cả quá trình dư (vì AgNO ₃ dư) nên: ||⇒ bảo toàn electron cả quá trình: nFe₃ O ₃ + 2nCu = ³/ ₃ nH+ + nAg ⇒ nAg = 0,165 mol (nH+ đây là nH+ không tính phần "trung hòa" oxi trong oxit ) BTNT(Cl) ⇒ nAgCl = nHCl = 1,2 mol ⇒ m = 0,165 × 108 + 1,2 × 143,5 = 190,02(g) Câu 38: Đáp án C Câu 39: Đáp án D Câu 40: Đáp án A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ----- HẾT ----- MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT HẬU LỘC 3- THANH HÓA- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. Nhận biết Câu 1: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là: A. Anđehit axetic. B. Ancol etylic. C. Saccarozơ. D. Glixerol. Câu 2: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp: A. CH 3 -COO-C(CH 3 )=CH 2 . B. CH 2 =CH-CH=CH 2 . C. CH 3 -COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =C(CH 3 )-COOCH 3 Câu 3: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và ? A. C 17 H 35 COONa. B. C 17 H 33 COONa. C. C 15 H 31 COONa. D. C 17 H 31 COONa. Câu 4: Đồng phân của glucozơ là: A. Xenlulozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Sobitol. Câu 5: Chất nào dưới đây là etyl axetat ? A. CH 3 COOCH 2 CH 3 . B. CH 3 COOH. C. CH 3 COOCH 3 . D. CH 3 CH 2 COOCH 3 . Câu 6: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là: A. Polietilen . B. Poli(vinyl clorua). C. Amilopectin. D. Nhựa bakelit. Câu 7: Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A. Phenol và fomanđehit. B. Buta – 1,3 – đien và stiren. C. Axit ađipic và hexametylen điamin. D. Axit terephtalic và etylen glicol. Câu 8: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ? A. H 2 N(CH 2 ) 6 NH 2 . B. CH 3 NHCH 3 . C. C 6 H 5 NH 2 . D. CH 3 CH(CH 3 )NH 2 . II. Thông hiểu Câu 9: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl 3 , Cu(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , MgCl 2 . Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 10: Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C 6 H 5 NH 2 ) từ benzen (C 6 H 6 ) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 186,0 gam. B. 111,6 gam. C. 55,8 gam. D. 93,0 gam. Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng ? MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Bộ đề thi thử THPT QG 2018 C

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 213 and 214: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 215 and 216: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 217 and 218: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 219 and 220: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 223 and 224: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 225 and 226: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 227 and 228: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 229 and 230: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 231 and 232: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 233 and 234: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 235 and 236: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 237 and 238: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 239 and 240: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 241 and 242: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 243 and 244: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 245 and 246: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 247 and 248: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 249 and 250: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 251 and 252: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 253 and 254: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 255 and 256: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 257 and 258: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 259 and 260: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 261: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 265 and 266: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 267 and 268: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 269 and 270: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 271 and 272: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 273 and 274: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 275 and 276: https://twitter.com/daykemquynhon p
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER