Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định m chất rắn = m K2CO3 + m KOH dư = 0,1.138 + 0,05. 56 = 16,6 gam. Câu 36: Đáp án C - Khi cho 21,5 gam X tác dụng với 0,43 mol H 2 SO 4 thì: m + 98n − 30n − 2n − m BTKL X H2SO4 NO H2 Z ⎯⎯⎯→ nH2O = = 18 Trang 12 0,26 mol 2n − 2n − 2n n + n n 0,02 mol n 0,04 mol 4 2 + BT:H H2SO4 H2O H NO 2 NH4 ⎯⎯⎯→ + = = ⇒ NH Cu 4 ( NO3 ) = = 2 2n H2SO −10n + − 4n 4 NO − 2n NH H 4 2 - Ta có nO( trong X) = nFeO = = 0,08mol 2 - Xét hỗn hợp X ta có: ⎧ 3n Al 2n Zn 3n NO 2nH 8n + ⎪ + = + + = 0,6 2 NH4 ⎧n Al = 0,16 mol ⎨ ⇒ ⎨ 27n Al + 65n Zn = mX − 72nF eO − 188nCu( NO3 ) = 8,22 n Zn = 0,06 mol ⎪⎩ ⎩ 2 27.0,16 ⇒ %mAl = × 100 = 20,09 21,5 Câu 37: Đáp án A m O = 84 × 0,2 = 16,8 gam ||⇒ n O = 1,05 mol ⇒ n Al2O3 = 0,35 mol. n OH = 2n H2 = 1,2 mol || Al 2 O 3 + 2OH – → 2AlO 2 – + H 2 O ||⇒ OH– dư. n AlO2 – = 0,35 × 2 = 0,7 mol; n OH – dư = 1,2 – 0,35 × 2 = 0,5 mol. n H + = 3,2 × 0,75 = 2,4 mol || H + + OH – → H 2 O ||⇒ n H + dư = 2,4 – 0,5 = 1,9 mol. H + + AlO 2 – + H 2 O → Al(OH) 3 ↓; Al(OH) 3 + 3H + → Al 3+ + 3H 2 O. ⇒ n Al(OH)3 = (4 × 0,7 – 1,9) ÷ 3 = 0,3 mol ⇒ m = 0,3 × 78 = 23,4 gam. Câu 38: Đáp án C Gọi số mol của A (C n H 2n-2 N 4 O 5 với 8 ≤ n ≤ 12) và B (C m H 2m-3 N 5 O 6 với 10 ≤ m ≤15 )lần lượt là x, y Bảo toàn khối lượng trong phản ứng thủy phân → m + 40. ( 4x + 5y) = m + 15,8 + 18 ( x+ y) Bảo toàn nguyên tố N → 4x + 5y = 2. ( 4,928 : 22, 4) = 0,44 Giải hệ → x = 0,06 và y = 0,04 Hỗn hợp peptit được cấu tạo bởi các aminoaxit no chứa 1 nhóm NH 2 , 1 nhóm COOH → muối hình thành trong quá trình thủy phân có công thức C a H 2a NO 2 Na : 0,44 mol . Gọi số mol CO 2 và H 2 O lần lượt là a, b Khi đó có hệ ⎧44x + 18y = 56,04 ⎧x = 0,84 ⎨ → ⎨ ⎩x − y = − 0,5.0,44 ⎩y = 1,06 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảo toàn nguyên tố C → ∑ n C = n Na2CO3 + n CO2 = 0,22 + 0,84 = 1,06 mol Ta có 0,06n + 0,04m = 1,06 → 3n+ 2m = 53 Với điều kiện 10 ≤ m ≤15 thấy chỉ có 2 cặp thỏa mãn nghiệm nguyên MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Khi m= 10 (Gly-Gly-Gly-Gly-Gly) → n = 11 ( Ala-Ala-Ala-Gly) → % m Y = 0,04.303 ×100% = 41,22% 0,06.288 + 0,04.303 Khi m = 13 ( Gly-Gly-Ala-Ala-Ala)→ n = 9 ( Gly-GLy-GLy-Ala) → %mY = Câu 39: Đáp án C - Khi đốt cháy X có n 0,04.345 ×100% = 46,94% 0,06.260 + 0,04.345 = n CO2 H2O → 44n + 18n = m → 44a + 18a = 7,75 ⇒ a = 0,125mol CO2 H2O binh tan g - Xét quá trình X tác dụng với NaOH: + Nhận thấy rằng, n NaOH < nanken , trong đó X chứa 1 este và 1 axit. Khi dehirat hóa ancol thì: → n = n = 0,015mol ⇒ n = n − n = 0,025mol ( ) axit( B) este A anken X este - Gọi C A và C B lần lượt là số nguyên tử C của este A và axit B (với CA ≥ 3, CB ≥ 1) ⎯⎯→ n .C + n .C = n → 0,015C + 0,025C = 0,125 ⇒ C = 5 và CB = 2 (thỏa) A A B B CO2 A B A Vậy (A) là C5H10O2 và (B) là C2H4O2 A. Sai, Độ chênh lệch khối lượng giữa A và B là : ∆ m = 102n − 60n = 0,03( g) B. Sai, Tổng khối lượng phân tử khối của A và B là 162. 102n A C. Đúng, %mA = × 100% = 50,5 ⇒ %mB = 49,5 102n + 60n A B D. Sai, Este A có 7 đồng phân tương ứng là: CH 3 COO-C 3 H 7 (2 đồng phân) ; HCOO-C 4 H 9 (4 đồng phân) ; C 2 H 5 COOC 2 H 5 (1 đồng phân) và axit B chỉ có 1 đồng phân là CH 3 COOH. Câu 40: Đáp án D ∑n OH – = 0,2 × (1,5 × 2 + 1) = 0,8 mol; n CO2 = 0,6 mol. ⇒ n OH – /n CO2 = 0,8 ÷ 0,6 = 1,33 ⇒ sinh ra HCO 3 – và CO 3 2– n HCO3 – /Y = 2n CO2 - n OH – = 0,4 mol; n CO3 2– = 0,6 - 0,4 = 0,2 mol ⇒ n Ba 2+ /Y = 0,2 × 1,5 - 0,2 = 0,1 mol n OH – = 0,2 × 1,5 = 0,3 mol < n HCO3 – /Y ⇒ n CO3 2– = 0,3 mol n Ba 2+ = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol < n CO3 2– ⇒ n BaCO3 = 0,3 mol DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ m = 0,3 × 197 = 59,1(g) A B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Bộ đề thi thử THPT QG 2018 C

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 213 and 214:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 215 and 216:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 217 and 218:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 219 and 220:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 221 and 222:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 223 and 224: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 225 and 226: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 227 and 228: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 229 and 230: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 231 and 232: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 233 and 234: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 235 and 236: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 237 and 238: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 239 and 240: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 241 and 242: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 243 and 244: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 245 and 246: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 247 and 248: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 249 and 250: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 251 and 252: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 253 and 254: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 255 and 256: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 257 and 258: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 259 and 260: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 261 and 262: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 263 and 264: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 265 and 266: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 267 and 268: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 269 and 270: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 271 and 272: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 273: https://twitter.com/daykemquynhon p
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER