Views
2 months ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MỤC LỤC http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. a MỤC LỤC ................................................................................................................... b DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................... d DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... e DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... g MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 Chương 1. TỔNG QUAN ......................................................................................... 3 1.1. Điều kiện tự nhiên, dân cư tỉnh Quảng Ninh ....................................................... 3 1.2. Giới thiệu về trong>nitrattrong> và trong>nitrittrong> .................................................................................. 4 1.2.1. Chu trình sinh hóa của Nitơ trong môi trường ........................................... 5 1.2.2. Tính chất lí, hóa học của trong>nitrittrong>, trong>nitrattrong> ......................................................... 6 1.2.3. Độc tính của trong>nitrittrong> và trong>nitrattrong> ......................................................................... 8 1.3. Các phương pháp phân tích trong>nitrittrong>, trong>nitrattrong> trong phòng thí nghiệm ...................... 12 1.3.1. Các phương pháp xác định trong>nitrittrong> .............................................................. 12 1.3.2. Các phương pháp xác định trong>nitrattrong> .............................................................. 17 Chương 2. THỰC NGHIỆM .................................................................................. 23 2.1. Phương pháp thực nghiệm ................................................................................. 23 2.1.1. Phương pháp trắc quang xác định trong>nitrittrong> bằng thuốc thử aminobenzen sufonamid và với N (1 naphtyl) 1.2 diamonietan dihidroclorua ....................... 23 2.1.2. Phương pháp trắc quang xác định trong>nitrattrong> dùng axit sunfosalixylic ........... 24 2.2. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị .............................................................................. 24 2.2.1. Hóa chất .................................................................................................... 24 2.2.2. Dụng cụ và thiết bị .................................................................................... 25 2.3. Nội dung thực nghiệm ........................................................................................ 26 2.3.1. Pha chế các dung dịch làm việc ................................................................ 26 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2.3.2. Lấy mẫu và bảo quản mẫu ........................................................................ 27 2.3.3. Các nội dung thực nghiệm ........................................................................ 29 b MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.4. Ứng dụng phân tích mẫu thực tế............................................................... 40 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................. 41 3.1. Các điều kiện của phương pháp phổ hấp thụ phân tử ........................................ 41 3.1.1. Các điều kiện xác định trong>nitrittrong> ..................................................................... 41 3.1.2. Khoảng tuyến tính và đường chuẩn xác định trong>nitrittrong>, kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> phương pháp ........................................................................................................ 47 3.1.3. Các điều kiện xác định trong>nitrattrong> ..................................................................... 50 3.1.4. Khoảng tuyến tính và đường chuẩn xác định trong>nitrattrong>, kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> phương pháp ........................................................................................................ 54 3.2. Ứng dụng phân tích mẫu thực tế ........................................................................ 58 3.2.1. Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrittrong> ......................................................................... 58 3.2.2. Xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>nitrattrong> ........................................................................ 61 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 69 PHỤ LỤC DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN c Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)