Views
2 weeks ago

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (2016)

https://app.box.com/s/4efqvo3i42mi8hiygkonro392wcilx3f

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định bắt đầu gây ảnh hưởng đến phép xác định. Các ion thiosunfat, Fe(III) gần như không ảnh đến phép xác định trong>nitrittrong>. 3.1.2. Khoảng tuyến tính và đường chuẩn xác định trong>nitrittrong>, kết quả trong>đánhtrong> trong>giátrong> phương pháp a) Khoảng tuyến tính và đường chuẩn Kết quả đo độ hấp thụ quang các dung dịch trong>nitrittrong> có nồng độ từ 0ppm đến 10ppm được ghi lại ở bảng 3.5. Bảng 3.5. Độ hấp thụ quang dung dịch NO2 - ở các nồng độ khác nhau Ctrong>nitrittrong> (ppm) 0 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 Abs 0,000 0,020 0,049 0,095 0,195 0,478 0,957 1,904 Ctrong>nitrittrong> (ppm) 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Abs 2,834 3,612 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Từ kết quả ở bảng 3.5 ta xây dựng được đồ thị hình 3.5 biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ trong>nitrittrong>. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.5: Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ trong>nitrittrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 47 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả khảo sát cho thấy khoảng tuyến tính của phương pháp là: 0,02 - 4 ppm. Từ đó xây dựng đường chuẩn trong>nitrittrong> trong khoảng nồng độ 0,02 - 4,00 ppm. Kết quả được biểu diễn trên hình 3.6. Hình 3.6: Đường chuẩn xác định trong>nitrittrong> Phương trình đường chuẩn: y = 0,9184x + 0,0161 Hệ số tương quan: R 2 = 0,9991 Phương trình đường chuẩn có độ tin cậy cao vì hệ số hồi quy tuyến tính R đạt yêu cầu 0,99 ≤ R 2 ≤1 Từ bảng và hình ta thấy, độ hấp thụ quang và nồng độtương quan tuyến tính tốt trong khoảng nồng độ từ 0,02 - 4,00 ppm. b) Giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Giá trị độ hấp thụ quang và nồng độ trong>nitrittrong> tìm được khi thực hiện đo 6 lần một mẫu thử nước nguồn sông Lán Tháp (LT2 - UB) được ghi trong bảng 3.6 Bảng 3.6. Nồng độ trong>nitrittrong> trong phép đo xác định LOD DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Mẫu 1 2 3 4 5 6 Abs 0,021 0,020 0,021 0,022 0,020 0,020 48 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial